- reklama -
Strona głównaEnergiaJak koszty CO2 wpływają na...

Jak koszty CO2 wpływają na ceny energii

Podwyżki cen ener­gii elek­trycz­nej i gazu w 2022 roku będą rekor­do­we, co potwier­dzi­ła decy­zja Urzędu Regulacji Energetyki. Rachunki za gaz pój­dą o ponad poło­wę w górę, a za prąd – o pra­wie jed­na czwar­tą. Jak na to wpły­wa­ją ceny upraw­nień do emi­sji CO2, któ­re muszą kupo­wać zakła­dy ener­ge­tycz­ne? Dwa wykre­sy dobrze to obrazują.

Drogie upraw­nie­nia do emi­sji CO2, któ­rych cena prze­bi­ła ostat­nio 80 euro za 1 tonę, nie wpły­wa­ją na ceny gazu, któ­re mamy. Wpływają nato­miast na ceny ener­gii elek­trycz­nej, ale w róż­nym stopniu.

Prąd z gazu bardzo drogi

Specjalizująca się w trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej orga­ni­za­cja Ember przy­go­to­wa­ła wykres, któ­ry zro­bił furo­rę. Wykorzystała go prze­wod­ni­czą­ca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a tak­że „Financial Times“. Pokazuje, jakie są kosz­ty pro­duk­cji ener­gii z gazu z uwzględ­nie­niem opłat za emi­sje CO2. Wpis pocho­dzi z paź­dzier­ni­ka, od tego cza­su upraw­nie­nia zdro­ża­ły o oko­ło 20 euro, czy­li jed­ną trze­cią. Jednocześnie w tym cza­sie dro­żał gaz. 

Wykres poka­zu­je, że upraw­nie­nia do emi­sji CO2 sta­no­wią oko­ło 12 proc. pod­wyż­ki kosz­tów w cenie ener­gii elek­trycz­nej z gazu. W obli­cze­niach zało­żo­no, że ener­gia pocho­dzi z blo­ku gazowo-​parowego o wydaj­no­ści 55 proc. Na każ­dą pro­du­ko­wa­ną MWh ener­gii z takie­go blo­ku gazo­we­go emi­sje wyno­szą 0,37 tony CO2. 

CO2 a ceny energii z węgla

Natomiast w Polsce takich blo­ków mamy nie­wie­le, a gaz odpo­wia­da za jed­ną dzie­sią­tą pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej, pod­czas gdy węgiel w tym roku aż za 80 proc. Węgiel kamien­ny jest dwu­krot­nie bar­dziej emi­syj­nym pali­wem niż gaz, a bru­nat­ny nawet pra­wie trzy­krot­nie bar­dziej emi­syj­nym – stąd ceny upraw­nień do emi­sji CO2 bar­dziej u nas wpły­wa­ją na ceny prą­du. Polski Komitet Energii Elektrycznej przy­go­to­wał gra­fi­kę, któ­ra poka­zu­je, że upraw­nie­nia do emi­sji CO2 odpo­wia­da­ją za 59 proc. kosz­tów wytwo­rze­nia tu ener­gii elektrycznej. 

Warto pod­kre­ślić, że nie cho­dzi o rachun­ki koń­co­we Polaków, tyl­ko o kosz­ty ener­gii po wyj­ściu z elek­trow­ni czy­li kosz­ty pro­du­cen­tów. Na rachun­kach sama ener­gia sta­no­wi mniej niż poło­wę, resz­ta to prze­sył oraz sta­łe opłaty.

Źródło: Polski Komitet Energii Elektrycznej 

Należy zauwa­żyć, że węgiel tak­że dro­żał w tym roku na potę­gę, ale świa­to­we ceny nie prze­kła­da­ją się od razu na kra­jo­we kontrakty.

O ile wzrosną rachunki za gaz w 2022 roku?

Polska nie znaj­du­je się w gru­pie kra­jów, któ­re są naj­bar­dziej dotknię­te pod­wyż­ka­mi cen za ener­gię. Kraje z wyso­kim udzia­łem gazu, jak Włochy, Holandia, czy nawet Hiszpania bar­dziej odczu­wa­ją koszty. 

Tymczasem nasze pod­wyż­ki i tak będą rekor­do­we. Urząd Regulacji Energetyki zatwier­dził tary­fy, któ­re sprze­daw­cy ener­gii i gazu mogą wpro­wa­dzić w życie od 1 stycz­nia 2022 roku. W nowej tary­fie PGNiG Obrót Detaliczny ceny gazu są wyż­sze o oko­ło 83 proc. Po uwzględ­nie­niu opłat abo­na­men­to­wych na tym samym co obec­nie pozio­mie oraz opłat dys­try­bu­cyj­nych Polskiej Spółki Gazownictwa, któ­re wzro­sły o 3,6 proc. śred­ni rachu­nek będzie w przy­szłym roku o 54 proc. wyż­szy. Warto tu zazna­czyć, że na te pod­wyż­ki ceny upraw­nień do emi­sji Co2 nie mają wpływu.

Źródło: URE

Najbardziej to odczu­ją oso­by ogrze­wa­ją­ce domy gazem. URE sza­cu­je, że mie­sięcz­nie zapła­cą o oko­ło 174 zł net­to wię­cej (plus VAT). W pierw­szym kwar­ta­le 2022 roku poda­tek VAT obni­żo­no z do 8 proc., więc ta pod­wyż­ka wynie­sie 188 zł. Od kwiet­nia VAT ma wró­cić do 23 proc., więc będzie to już 214 zł wię­cej na mie­sięcz­nym rachunku.

O ile wzrosną rachunki za prąd? 

Natomiast w przy­pad­ku ener­gii elek­trycz­nej pod­wyż­ki taryf głów­nych sprze­daw­ców prą­du: PGE, Tauron, Enea i Energa wynio­są prze­cięt­nie 37 proc. To poło­wa rachun­ku za prąd. Druga poło­wa to staw­ki dys­try­bu­cji, któ­re rosną o ok. 9 proc. W sumie rachu­nek sta­ty­stycz­nie wzro­śnie o 24 proc. Do tego trze­ba doli­czyć wyż­szą opła­tę moco­wą i za kogenerację.Czytaj także: 

Według URE śred­nie zuży­cie ener­gii w gospo­dar­stwach domo­wych w gru­pie G11 – czy­li cało­do­bo­wej, naj­po­pu­lar­niej­szej tary­fie za ener­gię – wyno­si 1,8 MWh rocz­nie. Tej gru­pie rachun­ki wzro­sną w roku o oko­ło 300 zł.

Czytaj tak­że: Wzrosną opła­ty na rachun­ku za prąd

W gru­pie G12 czy­li z podzia­łem na wyż­sze staw­ki w dzień i niż­sze w nocy, zuży­cie rocz­ne wyno­si sta­ty­stycz­nie 3,3 MWh. Tu rachun­ki rocz­ne wzro­sną o oko­ło 540 zł. 

Średnie ceny net­to za MWh w tary­fie G, staw­ka obej­mu­je sprze­daż i dys­try­bu­cję. Źródło: URE

Rząd przy­jął tar­czę anty­in­fla­cyj­ną, któ­ra w pierw­szym kwar­ta­le 2022 roku obni­ża VAT na ener­gię elek­trycz­ną z 23 proc. do 5 proc. i gaz z 23 proc. do 8 proc. Do koń­ca maja akcy­za na ener­gię elek­trycz­ną dla gospo­darstw domo­wych wyno­si zero zamiast 5 zł na MWh. To spra­wi, że nie od razu odczu­je­my pod­wyż­ko­wy szok. Będzie moż­na sta­rać się o jed­no­ra­zo­wy doda­tek osło­no­wy, wyno­szą­cy od 400 do ponad tysią­ca zło­tych rocznie.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...
A jeszcze lepsze jest to...