- reklama -
Strona głównaEcoLifeGodzina dla Ziemi. Wyłączysz światło?

Godzina dla Ziemi. Wyłączysz światło?

Godzina dla Ziemi to naj­więk­sza akcja eko­lo­gicz­na na świe­cie. Od 14 lat w mar­cu na godzi­nę gasną świa­tła w pry­wat­nych domach, insty­tu­cjach i publicz­nych budyn­kach na znak soli­dar­no­ści z naszym domem – Ziemią. Nie ina­czej będzie i w 2021 roku. Czy 27 mar­ca dołą­czysz do milio­nów ludzi na całym świe­cie i mię­dzy 20.30 a 21.30 zga­sisz światła?

Po co nam Godzina dla Ziemi

Akcja orga­ni­za­cji WWF ma na celu zwró­ce­nie uwa­gi na kry­zys kli­ma­tycz­ny i koniecz­ność ochro­ny przy­ro­dy na całym świe­cie. Zużycie ener­gii jest nad­mier­ne i czę­sto niepotrzebne.

Zobacz: EarthHour

Czy maso­we wyłą­cze­nie oświe­tle­nia, a potem jego ponow­ne włą­cze­nie, wpły­nie nega­tyw­nie na sys­tem elek­tro­ener­ge­tycz­ny? To moż­na wło­żyć mię­dzy baj­ki. W rze­czy­wi­sto­ści akcja nie będzie mia­ła takie­go zna­cze­nia dla energetyki. 

Z per­spek­ty­wy pra­cy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jed­no­ra­zo­wa, godzin­na akcja nie wpły­nie na jego sta­bil­ną pra­cę – Beata Jarosz – Dziekanowska, rzecz­nicz­ka Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Do akcji dołą­cza 180 państw z 7 kon­ty­nen­tów i milio­ny ludzi, któ­rym los pla­ne­ty nie jest obo­jęt­ny. Światła zga­si też mię­dzy inny­mi pol­ski Urząd Regulacji Energetyki.

Co jeszcze?

WWF zachę­ca, by udo­stęp­niać swo­je zdję­cia z hash­ta­ga­mi #MyNatureSanctuary i #EarthHour na Twitterze, Instagramie i Facebooku. “Powiedz nam, dla­cze­go spra­wia Ci to radość i co ozna­cza dla Ciebie to miej­sce! I nie zapo­mnij ozna­czyć @WWFEU, aby­śmy mogli Cię RT!” – pisze organizacja.

Akcja polityczna

W Polsce ini­cja­ty­wa co roku poświę­ca­na jest inne­mu tema­to­wi wyma­ga­ją­ce­mu pil­nej inter­wen­cji. W tym roku jest to ochro­na Morza Bałtyckiego. Na stro­nie godzi​na​dla​zie​mi​.pl WWF Polska zbie­ra pod­pi­sy pod pety­cją do Premiera RP z postu­la­ta­mi doty­czą­cy­mi wsz­czę­cia natych­mia­sto­wych dzia­łań. To ostat­nia deska ratun­ku dla Bałtyku – ape­lu­je WWF.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł