- reklama -
Strona głównaEcoLifeGodzina dla Ziemi. Wyłączysz światło?

Godzina dla Ziemi. Wyłączysz światło?

Godzina dla Ziemi to naj­więk­sza akcja eko­lo­gicz­na na świe­cie. Od 14 lat w mar­cu na godzi­nę gasną świa­tła w pry­wat­nych domach, insty­tu­cjach i publicz­nych budyn­kach na znak soli­dar­no­ści z naszym domem – Ziemią. Nie ina­czej będzie i w 2021 roku. Czy 27 mar­ca dołą­czysz do milio­nów ludzi na całym świe­cie i mię­dzy 20.30 a 21.30 zga­sisz światła?

Po co nam Godzina dla Ziemi

Akcja orga­ni­za­cji WWF ma na celu zwró­ce­nie uwa­gi na kry­zys kli­ma­tycz­ny i koniecz­ność ochro­ny przy­ro­dy na całym świe­cie. Zużycie ener­gii jest nad­mier­ne i czę­sto niepotrzebne.

Zobacz: EarthHour

Czy maso­we wyłą­cze­nie oświe­tle­nia, a potem jego ponow­ne włą­cze­nie, wpły­nie nega­tyw­nie na sys­tem elek­tro­ener­ge­tycz­ny? To moż­na wło­żyć mię­dzy baj­ki. W rze­czy­wi­sto­ści akcja nie będzie mia­ła takie­go zna­cze­nia dla energetyki. 

Z per­spek­ty­wy pra­cy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jed­no­ra­zo­wa, godzin­na akcja nie wpły­nie na jego sta­bil­ną pra­cę – Beata Jarosz – Dziekanowska, rzecz­nicz­ka Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Do akcji dołą­cza 180 państw z 7 kon­ty­nen­tów i milio­ny ludzi, któ­rym los pla­ne­ty nie jest obo­jęt­ny. Światła zga­si też mię­dzy inny­mi pol­ski Urząd Regulacji Energetyki.

Co jeszcze?

WWF zachę­ca, by udo­stęp­niać swo­je zdję­cia z hash­ta­ga­mi #MyNatureSanctuary i #EarthHour na Twitterze, Instagramie i Facebooku. “Powiedz nam, dla­cze­go spra­wia Ci to radość i co ozna­cza dla Ciebie to miej­sce! I nie zapo­mnij ozna­czyć @WWFEU, aby­śmy mogli Cię RT!” – pisze organizacja.

Akcja polityczna

W Polsce ini­cja­ty­wa co roku poświę­ca­na jest inne­mu tema­to­wi wyma­ga­ją­ce­mu pil­nej inter­wen­cji. W tym roku jest to ochro­na Morza Bałtyckiego. Na stro­nie godzi​na​dla​zie​mi​.pl WWF Polska zbie­ra pod­pi­sy pod pety­cją do Premiera RP z postu­la­ta­mi doty­czą­cy­mi wsz­czę­cia natych­mia­sto­wych dzia­łań. To ostat­nia deska ratun­ku dla Bałtyku – ape­lu­je WWF.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją naprawiania ubrań "Naprawiamy zimę". Przez kilka dni, od czwartku 17 listopada do soboty 19 listopada, w sklepach 4F...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Dwie wieże

Są na tym...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...
A jeszcze lepsze jest to...