- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePopularna aplikacja taksówkowa stawia na...

Popularna aplikacja taksówkowa stawia na elektryki

Źródło:PAP Mediaroom

Największa w Europie plat­for­ma zama­wia­nia prze­jaz­dów miej­skich Free Now ogło­si­ła pro­gram „Move to Net-​Zero”. Zakłada on: kom­pen­so­wa­nie emi­sji dwu­tlen­ku węgla, osią­gnię­cie rocz­ne­go pozio­mu 50 proc. prze­jaz­dów reali­zo­wa­nych auta­mi elek­trycz­ny­mi do 2025 roku i dąże­nie do 100-​procentowej zero­emi­syj­no­ści do 2030 roku.

Platforma jest dostęp­na w 150 mia­stach z 10 kra­jów euro­pej­skich. Ma ambi­cję stać się pierw­szą plat­for­mą mobil­no­ści miej­skiej, któ­ra osią­gnie net-​zero (czy­li zero­wy poziom net­to emi­sji gazów cie­plar­nia­nych) we wszyst­kich mia­stach euro­pej­skich, w któ­rych jest dostępna.

Bardzo poważ­nie trak­tu­je­my odpo­wie­dzial­ność, jaka spo­czy­wa na nas, jako wio­dą­cym dostaw­cy usług mobil­nych w Europie. Dlatego pra­gnie­my mieć pozy­tyw­ny wpływ na zmia­ny kli­ma­tycz­ne poprzez kie­ro­wa­nie się ini­cja­ty­wą Net-​Zero. Tym samym zre­ali­zu­je­my cele pary­skie­go poro­zu­mie­nia kli­ma­tycz­ne­go już 20 lat wcze­śniej – Marc Berg, CEO Free Now.

Elektryczne taksówki

Na elek­try­fi­ka­cję flo­ty aut w całej Europie Free Now zamie­rza prze­zna­czyć 100 milio­nów euro. Będzie zachę­cać kie­row­ców do przej­ścia na pojaz­dy w peł­ni elek­trycz­ne, zapew­nia­jąc im spe­cjal­ne dota­cje do zaku­pu aut na bate­rie, a tak­że pre­fe­ren­cyj­ne warun­ki wynaj­mu i zaku­pu lub łado­wa­nia, poprzez współ­pra­cę z fir­ma­mi partnerskimi.

Czytaj: Auta elek­trycz­ne: czy war­to je popierać?

Daimler i BMW, do któ­rych nale­ży joint-​venture Free Now, będą wspie­rać dzia­ła­nia plat­for­my na rzecz neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Dodatkowo, sio­strza­na usłu­ga Charge Now, euro­pej­ski lider sie­ci łado­wa­rek elek­trycz­nych, udo­stęp­ni kie­row­com Free Now łatwy dostęp ponad 175 tys. sta­cji w korzyst­nych dla nich cenach. 

Plan zakła­da rów­nież stwo­rze­nie bli­sko 300 punk­tów łado­wa­nia w Polsce. Oprócz wspar­cia inwe­sto­rów, Free Now współ­pra­cu­je z mar­ką Hyundai, z któ­rą na począ­tek we Francji i Wielkiej Brytanii, ofe­ru­je kie­row­com moż­li­wość zaku­pu aut elek­trycz­nych na pre­fe­ren­cyj­nych warunkach.

Mikromobilność i ekomobilność

Ekomobilność to nie tyl­ko auta elek­trycz­ne, ale rów­nież współ­dzie­lo­ne jed­no­śla­dy elek­trycz­ne, któ­re są ide­al­ne na krót­kich dystan­sach, bo emi­tu­ją o 80 proc. mniej zanie­czysz­czeń niż auta. Freen Now teraz ofe­ru­je w swo­jej apli­ka­cji wyna­jem róż­nych opcji współ­dzie­lo­nych prze­jaz­dów: elek­trycz­nych hulaj­nóg, a tak­że sku­te­rów i rowe­rów (pilo­ta­żo­wo w Niemczech). 

W 2021 roku pla­nu­je roz­wój kolej­nych part­nerstw w więk­szo­ści kra­jów euro­pej­skich, w tym w Polsce, by móc roz­po­cząć sezon wio­sen­ny z ofer­tą wynaj­mu jed­no­śla­dów. Pasażerów, któ­rzy w apli­ka­cji będą pla­no­wać prze­jazd tak­sów­ką na krót­kim dystan­sie, będzie zachę­cać do zmia­ny na alter­na­tyw­ne opcje z ofer­ty mikromobilności.

Free Now ści­śle współ­pra­cu­je z usta­wo­daw­ca­mi i wło­da­rza­mi miast w opra­co­wy­wa­niu zrów­no­wa­żo­nej stra­te­gii roz­wo­ju. Dla przy­kła­du w Londynie, dzię­ki roz­wią­za­niom opra­co­wa­nym wspól­nie z mia­stem, będzie mogło osią­gnąć 100-​procentową elek­try­fi­ka­cję flo­ty już w 2025 roku.

Kompensowanie emisji CO2

Platforma kon­cen­tru­je się tak­że na zale­sia­niu, pla­nu­jąc sadzić rocz­nie ponad 20 tys. drzew w euro­pej­skich miastach.

Naszym celem jest ofe­ro­wa­nie opcji mikro­mo­bil­no­ści i zapew­nie­nie w peł­ni elek­trycz­nych prze­jaz­dów na dłuż­szych dystan­sach, a tak­że zrów­no­wa­że­nie wszyst­kich pozo­sta­łych emi­sji, aby stać się usłu­gą w peł­ni eko­lo­gicz­ną. Plan Free Now „Move to Net-​Zero“ został zgło­szo­ny w ramach ini­cja­ty­wy Science Based Targets (SBTi), dzię­ki któ­rej reali­za­cja naszych celów speł­nia stan­dar­dy bran­żo­we. We współ­pra­cy z pro­du­cen­ta­mi pojaz­dów, dostaw­ca­mi infra­struk­tu­ry łado­wa­nia i mia­sta­mi, będzie­my wal­czyć ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi, poma­ga­jąc kie­row­com w przej­ściu na pojaz­dy elek­trycz­ne i tym samym zaspo­ka­ja­jąc zapo­trze­bo­wa­nie kon­su­men­tów na eko­lo­gicz­ną mobil­ność – Marc Berg .

Elektryki na drodze

Lokalnie Free Now odno­to­wu­je już pierw­sze suk­ce­sy pod kątem zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. W Paryżu i Londynie posia­da naj­więk­szą flo­tę elek­trycz­nych aut na tle lokal­nych kon­ku­ren­tów. Ponad poło­wa wszyst­kich tak­só­wek Free Now w Hiszpanii jest elek­trycz­na lub hybry­do­wa, z cze­go w samym Madrycie odse­tek ten wyno­si 65 proc. W Niemczech plat­for­ma roz­wi­ja pilo­ta­żo­wo inte­gra­cję z róż­ny­mi usłu­go­daw­ca­mi mikro­mo­bil­no­ści i trans­por­tu publicznego.

Free Now w Polsce

U nas w apli­ka­cji znaj­du­je się opcja Eco, dzię­ki któ­rej moż­na zamó­wić prze­jazd autem hybry­do­wym lub elek­trycz­nym. W 2020 roku co czwar­ty prze­jazd Free Now był reali­zo­wa­ny w Polsce eko­lo­gicz­ny­mi pojaz­da­mi. W ramach zało­żeń pla­nu „Move to Net-​Zero” do 2025 roku pol­ska flo­ta aut będzie w 26 proc. elektryczna.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...

Dwie wieże

Są na tym...
A jeszcze lepsze jest to...