- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePopularna aplikacja taksówkowa stawia na...

Popularna aplikacja taksówkowa stawia na elektryki

Źródło:PAP Mediaroom

Największa w Europie plat­for­ma zama­wia­nia prze­jaz­dów miej­skich Free Now ogło­si­ła pro­gram „Move to Net-​Zero”. Zakłada on: kom­pen­so­wa­nie emi­sji dwu­tlen­ku węgla, osią­gnię­cie rocz­ne­go pozio­mu 50 proc. prze­jaz­dów reali­zo­wa­nych auta­mi elek­trycz­ny­mi do 2025 roku i dąże­nie do 100-​procentowej zero­emi­syj­no­ści do 2030 roku.

Platforma jest dostęp­na w 150 mia­stach z 10 kra­jów euro­pej­skich. Ma ambi­cję stać się pierw­szą plat­for­mą mobil­no­ści miej­skiej, któ­ra osią­gnie net-​zero (czy­li zero­wy poziom net­to emi­sji gazów cie­plar­nia­nych) we wszyst­kich mia­stach euro­pej­skich, w któ­rych jest dostępna.

Bardzo poważ­nie trak­tu­je­my odpo­wie­dzial­ność, jaka spo­czy­wa na nas, jako wio­dą­cym dostaw­cy usług mobil­nych w Europie. Dlatego pra­gnie­my mieć pozy­tyw­ny wpływ na zmia­ny kli­ma­tycz­ne poprzez kie­ro­wa­nie się ini­cja­ty­wą Net-​Zero. Tym samym zre­ali­zu­je­my cele pary­skie­go poro­zu­mie­nia kli­ma­tycz­ne­go już 20 lat wcze­śniej – Marc Berg, CEO Free Now.

Elektryczne taksówki

Na elek­try­fi­ka­cję flo­ty aut w całej Europie Free Now zamie­rza prze­zna­czyć 100 milio­nów euro. Będzie zachę­cać kie­row­ców do przej­ścia na pojaz­dy w peł­ni elek­trycz­ne, zapew­nia­jąc im spe­cjal­ne dota­cje do zaku­pu aut na bate­rie, a tak­że pre­fe­ren­cyj­ne warun­ki wynaj­mu i zaku­pu lub łado­wa­nia, poprzez współ­pra­cę z fir­ma­mi partnerskimi.

Czytaj: Auta elek­trycz­ne: czy war­to je popierać?

Daimler i BMW, do któ­rych nale­ży joint-​venture Free Now, będą wspie­rać dzia­ła­nia plat­for­my na rzecz neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Dodatkowo, sio­strza­na usłu­ga Charge Now, euro­pej­ski lider sie­ci łado­wa­rek elek­trycz­nych, udo­stęp­ni kie­row­com Free Now łatwy dostęp ponad 175 tys. sta­cji w korzyst­nych dla nich cenach. 

Plan zakła­da rów­nież stwo­rze­nie bli­sko 300 punk­tów łado­wa­nia w Polsce. Oprócz wspar­cia inwe­sto­rów, Free Now współ­pra­cu­je z mar­ką Hyundai, z któ­rą na począ­tek we Francji i Wielkiej Brytanii, ofe­ru­je kie­row­com moż­li­wość zaku­pu aut elek­trycz­nych na pre­fe­ren­cyj­nych warunkach.

Mikromobilność i ekomobilność

Ekomobilność to nie tyl­ko auta elek­trycz­ne, ale rów­nież współ­dzie­lo­ne jed­no­śla­dy elek­trycz­ne, któ­re są ide­al­ne na krót­kich dystan­sach, bo emi­tu­ją o 80 proc. mniej zanie­czysz­czeń niż auta. Freen Now teraz ofe­ru­je w swo­jej apli­ka­cji wyna­jem róż­nych opcji współ­dzie­lo­nych prze­jaz­dów: elek­trycz­nych hulaj­nóg, a tak­że sku­te­rów i rowe­rów (pilo­ta­żo­wo w Niemczech). 

W 2021 roku pla­nu­je roz­wój kolej­nych part­nerstw w więk­szo­ści kra­jów euro­pej­skich, w tym w Polsce, by móc roz­po­cząć sezon wio­sen­ny z ofer­tą wynaj­mu jed­no­śla­dów. Pasażerów, któ­rzy w apli­ka­cji będą pla­no­wać prze­jazd tak­sów­ką na krót­kim dystan­sie, będzie zachę­cać do zmia­ny na alter­na­tyw­ne opcje z ofer­ty mikromobilności.

Free Now ści­śle współ­pra­cu­je z usta­wo­daw­ca­mi i wło­da­rza­mi miast w opra­co­wy­wa­niu zrów­no­wa­żo­nej stra­te­gii roz­wo­ju. Dla przy­kła­du w Londynie, dzię­ki roz­wią­za­niom opra­co­wa­nym wspól­nie z mia­stem, będzie mogło osią­gnąć 100-​procentową elek­try­fi­ka­cję flo­ty już w 2025 roku.

Kompensowanie emisji CO2

Platforma kon­cen­tru­je się tak­że na zale­sia­niu, pla­nu­jąc sadzić rocz­nie ponad 20 tys. drzew w euro­pej­skich miastach.

Naszym celem jest ofe­ro­wa­nie opcji mikro­mo­bil­no­ści i zapew­nie­nie w peł­ni elek­trycz­nych prze­jaz­dów na dłuż­szych dystan­sach, a tak­że zrów­no­wa­że­nie wszyst­kich pozo­sta­łych emi­sji, aby stać się usłu­gą w peł­ni eko­lo­gicz­ną. Plan Free Now „Move to Net-​Zero“ został zgło­szo­ny w ramach ini­cja­ty­wy Science Based Targets (SBTi), dzię­ki któ­rej reali­za­cja naszych celów speł­nia stan­dar­dy bran­żo­we. We współ­pra­cy z pro­du­cen­ta­mi pojaz­dów, dostaw­ca­mi infra­struk­tu­ry łado­wa­nia i mia­sta­mi, będzie­my wal­czyć ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi, poma­ga­jąc kie­row­com w przej­ściu na pojaz­dy elek­trycz­ne i tym samym zaspo­ka­ja­jąc zapo­trze­bo­wa­nie kon­su­men­tów na eko­lo­gicz­ną mobil­ność – Marc Berg .

Elektryki na drodze

Lokalnie Free Now odno­to­wu­je już pierw­sze suk­ce­sy pod kątem zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. W Paryżu i Londynie posia­da naj­więk­szą flo­tę elek­trycz­nych aut na tle lokal­nych kon­ku­ren­tów. Ponad poło­wa wszyst­kich tak­só­wek Free Now w Hiszpanii jest elek­trycz­na lub hybry­do­wa, z cze­go w samym Madrycie odse­tek ten wyno­si 65 proc. W Niemczech plat­for­ma roz­wi­ja pilo­ta­żo­wo inte­gra­cję z róż­ny­mi usłu­go­daw­ca­mi mikro­mo­bil­no­ści i trans­por­tu publicznego.

Free Now w Polsce

U nas w apli­ka­cji znaj­du­je się opcja Eco, dzię­ki któ­rej moż­na zamó­wić prze­jazd autem hybry­do­wym lub elek­trycz­nym. W 2020 roku co czwar­ty prze­jazd Free Now był reali­zo­wa­ny w Polsce eko­lo­gicz­ny­mi pojaz­da­mi. W ramach zało­żeń pla­nu „Move to Net-​Zero” do 2025 roku pol­ska flo­ta aut będzie w 26 proc. elektryczna.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Dwie wieże

Są na tym...
A jeszcze lepsze jest to...