- reklama -
Strona głównaEcoLifeFolia znika z pościeli. Zastąpi...

Folia znika z pościeli. Zastąpi ją papier

Źródło:Jysk

JYSK roz­po­czął wymia­nę opa­ko­wań poście­li oraz prze­ście­ra­deł z pla­sti­ko­wych na papie­ro­we taśmy z cer­ty­fi­ka­tem FSC. Pozwoli to usu­nąć 27 milio­nów pla­sti­ko­wych toreb rocznie.

JYSK od dłuż­sze­go cza­su wymie­nia opa­ko­wa­nia wśród swo­je­go asor­ty­men­tu. Przygotowuj bar­dziej eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nia, któ­re moż­na łatwo pod­dać recy­klin­go­wi. Redukcja pla­sti­ku przy pro­duk­tach typu prze­ście­ra­dła oraz pościel sta­no­wi waż­ną część dzia­łań, zwią­za­nych z odpo­wie­dzial­na poli­ty­ką śro­do­wi­sko­wą – poda­ła firma.

Pierwsze pro­duk­ty w nowych opa­ko­wa­niach z eko­lo­gicz­nej, papie­ro­wej taśmy tra­fia­ją teraz do skle­pów. Poprzednie, pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia będą sprze­da­wa­ne do wyczer­pa­nia zapasów.

Zredukowanie 27 milio­nów pla­sti­ko­wych opa­ko­wań wśród poście­li i prze­ście­ra­deł, któ­re JYSK sprze­da­je każ­de­go roku, wyeli­mi­nu­je ze śro­do­wi­ska rocz­nie oko­ło 475 ton szko­dli­we­go, dłu­go roz­kła­da­ją­ce­go się tra­dy­cyj­ne­go pla­sti­ku z petro­che­micz­nych polimerów. 

Redukując pla­stik, zmniej­sza­my nasz ślad węglo­wy i zapew­nia­my naszym klien­tom opa­ko­wa­nia, któ­re moż­na łatwo pod­dać recy­klin­go­wi w domu – mówi Piotr Padalak, Dyrektor Zarządzający JYSK Polska.

Papier z certyfikatem FSC

Nowe opa­ko­wa­nie pocho­dzą z mate­ria­łu z cer­ty­fi­ka­tem FSCTM (FSCTM N001715). To skrót od Forest Stewardship CouncilTM orga­ni­za­cji non-​profit, któ­ra odpo­wia­da za sys­tem ety­kie­to­wa­nia drew­na i papie­ru, pocho­dzą­cych ze zrów­no­wa­żo­nych upraw leśnych. Takie upra­wy uwzględ­nia­ją wymo­gi oto­cze­nia roślin­ne­go i zwie­rząt. Znak FSC doty­czy odpo­wie­dzial­no­ści śro­do­wi­sko­wej, spo­łecz­nej i ekonomicznej.

Łatwy domowy recykling

Ekologiczne opa­ko­wa­nia mają wspie­rać rów­nież domo­wy recy­kling. Papierowe taśmy łatwiej recy­klin­go­wać od mięk­kich toreb plastikowych.

Czytaj: Skandynawska sieć zmie­nia tekstylia

JYSK jest mię­dzy­na­ro­do­wą sie­cią han­dlo­wą, wywo­dzą­cą się z Danii, sprze­da­ją­cą „wszyst­ko dla domu”. Sieć zało­żo­na zosta­ła przez Larsa Larsena, któ­ry w 1979 roku otwo­rzył swój pierw­szy sklep w duń­skim mie­ście Aarhus. 

JYSK obej­mu­je obec­nie ponad 3 tys. skle­pów. Firma pro­wa­dzi też sprze­daż on-​line. W Polsce JYSK ist­nie­je od 2000 roku. Siedziba JYSK Polska znaj­du­je się w Gdańsku. W Polsce JYSK obej­mu­je 238 skle­pów i zatrud­nia ok 2 400 osób.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
1 KOMENTARZ
  1. Yeah! Jak jesz­cze fir­my kosme­tycz­ne ogar­na ze kre­mu nie trze­ba owi­jac w folij­ke to bedzie cos

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...