- reklama -
Strona głównaEcoLifeFolia znika z pościeli. Zastąpi...

Folia znika z pościeli. Zastąpi ją papier

Źródło:Jysk

JYSK roz­po­czął wymia­nę opa­ko­wań poście­li oraz prze­ście­ra­deł z pla­sti­ko­wych na papie­ro­we taśmy z cer­ty­fi­ka­tem FSC. Pozwoli to usu­nąć 27 milio­nów pla­sti­ko­wych toreb rocznie.

JYSK od dłuż­sze­go cza­su wymie­nia opa­ko­wa­nia wśród swo­je­go asor­ty­men­tu. Przygotowuj bar­dziej eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nia, któ­re moż­na łatwo pod­dać recy­klin­go­wi. Redukcja pla­sti­ku przy pro­duk­tach typu prze­ście­ra­dła oraz pościel sta­no­wi waż­ną część dzia­łań, zwią­za­nych z odpo­wie­dzial­na poli­ty­ką śro­do­wi­sko­wą – poda­ła firma.

Pierwsze pro­duk­ty w nowych opa­ko­wa­niach z eko­lo­gicz­nej, papie­ro­wej taśmy tra­fia­ją teraz do skle­pów. Poprzednie, pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia będą sprze­da­wa­ne do wyczer­pa­nia zapasów.

Zredukowanie 27 milio­nów pla­sti­ko­wych opa­ko­wań wśród poście­li i prze­ście­ra­deł, któ­re JYSK sprze­da­je każ­de­go roku, wyeli­mi­nu­je ze śro­do­wi­ska rocz­nie oko­ło 475 ton szko­dli­we­go, dłu­go roz­kła­da­ją­ce­go się tra­dy­cyj­ne­go pla­sti­ku z petro­che­micz­nych polimerów. 

Redukując pla­stik, zmniej­sza­my nasz ślad węglo­wy i zapew­nia­my naszym klien­tom opa­ko­wa­nia, któ­re moż­na łatwo pod­dać recy­klin­go­wi w domu – mówi Piotr Padalak, Dyrektor Zarządzający JYSK Polska.

Papier z certyfikatem FSC

Nowe opa­ko­wa­nie pocho­dzą z mate­ria­łu z cer­ty­fi­ka­tem FSCTM (FSCTM N001715). To skrót od Forest Stewardship CouncilTM orga­ni­za­cji non-​profit, któ­ra odpo­wia­da za sys­tem ety­kie­to­wa­nia drew­na i papie­ru, pocho­dzą­cych ze zrów­no­wa­żo­nych upraw leśnych. Takie upra­wy uwzględ­nia­ją wymo­gi oto­cze­nia roślin­ne­go i zwie­rząt. Znak FSC doty­czy odpo­wie­dzial­no­ści śro­do­wi­sko­wej, spo­łecz­nej i ekonomicznej.

Łatwy domowy recykling

Ekologiczne opa­ko­wa­nia mają wspie­rać rów­nież domo­wy recy­kling. Papierowe taśmy łatwiej recy­klin­go­wać od mięk­kich toreb plastikowych.

Czytaj: Skandynawska sieć zmie­nia tekstylia

JYSK jest mię­dzy­na­ro­do­wą sie­cią han­dlo­wą, wywo­dzą­cą się z Danii, sprze­da­ją­cą „wszyst­ko dla domu”. Sieć zało­żo­na zosta­ła przez Larsa Larsena, któ­ry w 1979 roku otwo­rzył swój pierw­szy sklep w duń­skim mie­ście Aarhus. 

JYSK obej­mu­je obec­nie ponad 3 tys. skle­pów. Firma pro­wa­dzi też sprze­daż on-​line. W Polsce JYSK ist­nie­je od 2000 roku. Siedziba JYSK Polska znaj­du­je się w Gdańsku. W Polsce JYSK obej­mu­je 238 skle­pów i zatrud­nia ok 2 400 osób.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...
1 KOMENTARZ
  1. Yeah! Jak jesz­cze fir­my kosme­tycz­ne ogar­na ze kre­mu nie trze­ba owi­jac w folij­ke to bedzie cos

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...