- reklama -
Strona głównaEnergiaEnergia ze słońca zastępuje węglową

Energia ze słońca zastępuje węglową

O pol­skich inwe­sty­cjach w ener­ge­ty­kę sło­necz­ną gło­śno jest na całym świe­cie. Fala inwe­sty­cji w Polsce prze­ro­sła pro­gno­zy. W cią­gu zale­d­wie roku nastą­pił ponad trzy­krot­ny wzrost mocy pane­li foto­wol­ta­icz­nych. Zbliżamy się do pół milio­na mikro­in­sta­la­cji, w któ­rych ener­gia ze słoń­ca pro­du­ko­wa­na jest głów­nie na wła­sne potrze­by. Do tego docho­dzą budo­wa­ne coraz licz­niej przez inwe­sto­rów na grun­tach duże elek­trow­nie słoneczne.

Na własny użytek

Z przy­do­mo­wych insta­la­cji pro­du­ku­je się ener­gię na wła­sny uży­tek, a nad­wyż­ki wpro­wa­dza­ne są do sie­ci dystrybucyjnych.

Od lip­ca rusza dota­cje do foto­wol­ta­iki z pro­gra­mu Mój Prąd

Dużo w tym zasłu­gi pro­su­men­tów, któ­rzy maso­wo zgło­si­li się po 5 tys. zł dota­cji z pro­gra­mu Mój Prąd. Kolejna wzno­wa pro­gra­mu pla­no­wa­na jest od lip­ca. Z kolei z pro­gra­mu Czyste Powietrze moż­na dostać dofi­nan­so­wa­nie na wymia­nę kop­ciu­cha węglo­we­go i na foto­wol­ta­ikę. Połączenie: pane­le foto­wol­ta­icz­ne plus pom­pa cie­pła zysku­je na popu­lar­no­ści i tu dosłow­nie zastę­pu­je w domach węgiel. 

Dane pre­zen­to­wa­ne w naszym rapor­cie jed­no­znacz­nie wska­zu­ją, że gene­ra­cja ener­gii w zie­lo­nych mikro­źró­dłach przy­ra­sta w ogrom­nym tem­pie. Ich moc zain­sta­lo­wa­na w prze­cią­gu trzech lat wzro­sła bli­sko dzie­się­cio­krot­nie – Rafał Gawin, Prezes URE.

Produkcja rośnie

Ten rok będzie pod wzglę­dem pro­duk­cji ze słoń­ca rekor­do­wy. Początek wio­sny przy­niósł rekord, więc kolej­ne mie­sią­ce mogą być tyl­ko lepsze. 

W ubie­głym roku ener­gia ze słoń­ca sta­no­wi­ła 1,2 proc. w pro­duk­cji – poda­ło Forum Energii. 

Moce coraz większe

Do koń­ca deka­dy ener­gia sło­necz­na może zapew­niać jed­ną pią­tą mocy w Polsce z obec­nych 8 proc. – prze­wi­du­je fir­ma ana­li­tycz­na GlobalData. 

Mamy już 4 GW mocy w foto­wol­ta­ice, a według ana­li­ty­ków GlobalData do koń­ca 2030 r. uzy­skać oko­ło 14,5 GW w ener­ge­ty­ce sło­necz­nej. To dwa razy wię­cej niż prze­wi­du­je rząd w Polityce Energetycznej Państwa 2040. Dokument nie doce­niał zupeł­nie poten­cja­łu, jaki nie­sie ener­gia ze słońca. 

Tymczasem zagra­nicz­ni ana­li­ty­cy przy­po­mi­na­ją, że w Polsce od daw­na było popar­cie poli­tycz­ne dla elek­trow­ni węglo­wych. Moce elek­trow­ni węglo­wych to ok. 33 GW i dostar­cza­ją aż 70 proc. pro­duk­cji. To ma swo­ją cenę i przy obec­nych zmia­nach kli­ma­tu – swo­je ryzy­ko. GlobalData przy­po­mi­na, że Polska doświad­czy­ła w dwóch kolej­nych latach suszy (2018 i 2019), po któ­rych nastą­pi­ła cie­pła zima 2019/​2020 i bar­dzo sucha wio­sna w 2020 roku. To zła wia­do­mość dla nie­któ­rych elek­trow­ni węglo­wych, wyko­rzy­stu­ją­cych wodę rzecz­ną do chłodzenia.

Jak będzie za 10 lat? 

Analitycy prze­ści­ga­ją się w pro­gno­zo­wa­niu, jak będzie za 10 lat. Rola węgla z pew­no­ścią spad­nie. Tylko jak bar­dzo? O to trwa teraz „ple­bi­scyt“ prognoz. 

Jak szyb­ko odejść od węgla bez jed­no­cze­sne­go znacz­ne­go wzro­stu wyko­rzy­sta­nia gazu pro­gno­zu­je w naj­now­szym rapor­cie Fundacja Instrat. O dzi­wo pozwo­li­ło­by to zmniej­szyć import ener­gii, któ­ry z roku na rok jest coraz większy. 

Role się mogą odwró­cić i to odna­wial­ne źró­dła a nie węgiel mogły­by dostar­czać już w 2030 roku więk­szość ener­gii elek­trycz­nej w Polsce. Nie zapo­mi­naj­my, że szyb­sze odej­ście od węgla spo­wo­do­wa­ło­by spa­dek emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, a dotych­cza­so­wa poli­ty­ka rzą­du tego nie gwarantuje.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...
A jeszcze lepsze jest to...