- reklama -
Strona głównaEnergiaEnergia ze słońca zastępuje węglową

Energia ze słońca zastępuje węglową

O pol­skich inwe­sty­cjach w ener­ge­ty­kę sło­necz­ną gło­śno jest na całym świe­cie. Fala inwe­sty­cji w Polsce prze­ro­sła pro­gno­zy. W cią­gu zale­d­wie roku nastą­pił ponad trzy­krot­ny wzrost mocy pane­li foto­wol­ta­icz­nych. Zbliżamy się do pół milio­na mikro­in­sta­la­cji, w któ­rych ener­gia ze słoń­ca pro­du­ko­wa­na jest głów­nie na wła­sne potrze­by. Do tego docho­dzą budo­wa­ne coraz licz­niej przez inwe­sto­rów na grun­tach duże elek­trow­nie słoneczne.

Na własny użytek

Z przy­do­mo­wych insta­la­cji pro­du­ku­je się ener­gię na wła­sny uży­tek, a nad­wyż­ki wpro­wa­dza­ne są do sie­ci dystrybucyjnych.

Od lip­ca rusza dota­cje do foto­wol­ta­iki z pro­gra­mu Mój Prąd

Dużo w tym zasłu­gi pro­su­men­tów, któ­rzy maso­wo zgło­si­li się po 5 tys. zł dota­cji z pro­gra­mu Mój Prąd. Kolejna wzno­wa pro­gra­mu pla­no­wa­na jest od lip­ca. Z kolei z pro­gra­mu Czyste Powietrze moż­na dostać dofi­nan­so­wa­nie na wymia­nę kop­ciu­cha węglo­we­go i na foto­wol­ta­ikę. Połączenie: pane­le foto­wol­ta­icz­ne plus pom­pa cie­pła zysku­je na popu­lar­no­ści i tu dosłow­nie zastę­pu­je w domach węgiel. 

Dane pre­zen­to­wa­ne w naszym rapor­cie jed­no­znacz­nie wska­zu­ją, że gene­ra­cja ener­gii w zie­lo­nych mikro­źró­dłach przy­ra­sta w ogrom­nym tem­pie. Ich moc zain­sta­lo­wa­na w prze­cią­gu trzech lat wzro­sła bli­sko dzie­się­cio­krot­nie – Rafał Gawin, Prezes URE.

Produkcja rośnie

Ten rok będzie pod wzglę­dem pro­duk­cji ze słoń­ca rekor­do­wy. Początek wio­sny przy­niósł rekord, więc kolej­ne mie­sią­ce mogą być tyl­ko lepsze. 

W ubie­głym roku ener­gia ze słoń­ca sta­no­wi­ła 1,2 proc. w pro­duk­cji – poda­ło Forum Energii. 

Moce coraz większe

Do koń­ca deka­dy ener­gia sło­necz­na może zapew­niać jed­ną pią­tą mocy w Polsce z obec­nych 8 proc. – prze­wi­du­je fir­ma ana­li­tycz­na GlobalData. 

Mamy już 4 GW mocy w foto­wol­ta­ice, a według ana­li­ty­ków GlobalData do koń­ca 2030 r. uzy­skać oko­ło 14,5 GW w ener­ge­ty­ce sło­necz­nej. To dwa razy wię­cej niż prze­wi­du­je rząd w Polityce Energetycznej Państwa 2040. Dokument nie doce­niał zupeł­nie poten­cja­łu, jaki nie­sie ener­gia ze słońca. 

Tymczasem zagra­nicz­ni ana­li­ty­cy przy­po­mi­na­ją, że w Polsce od daw­na było popar­cie poli­tycz­ne dla elek­trow­ni węglo­wych. Moce elek­trow­ni węglo­wych to ok. 33 GW i dostar­cza­ją aż 70 proc. pro­duk­cji. To ma swo­ją cenę i przy obec­nych zmia­nach kli­ma­tu – swo­je ryzy­ko. GlobalData przy­po­mi­na, że Polska doświad­czy­ła w dwóch kolej­nych latach suszy (2018 i 2019), po któ­rych nastą­pi­ła cie­pła zima 2019/​2020 i bar­dzo sucha wio­sna w 2020 roku. To zła wia­do­mość dla nie­któ­rych elek­trow­ni węglo­wych, wyko­rzy­stu­ją­cych wodę rzecz­ną do chłodzenia.

Jak będzie za 10 lat? 

Analitycy prze­ści­ga­ją się w pro­gno­zo­wa­niu, jak będzie za 10 lat. Rola węgla z pew­no­ścią spad­nie. Tylko jak bar­dzo? O to trwa teraz „ple­bi­scyt“ prognoz. 

Jak szyb­ko odejść od węgla bez jed­no­cze­sne­go znacz­ne­go wzro­stu wyko­rzy­sta­nia gazu pro­gno­zu­je w naj­now­szym rapor­cie Fundacja Instrat. O dzi­wo pozwo­li­ło­by to zmniej­szyć import ener­gii, któ­ry z roku na rok jest coraz większy. 

Role się mogą odwró­cić i to odna­wial­ne źró­dła a nie węgiel mogły­by dostar­czać już w 2030 roku więk­szość ener­gii elek­trycz­nej w Polsce. Nie zapo­mi­naj­my, że szyb­sze odej­ście od węgla spo­wo­do­wa­ło­by spa­dek emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, a dotych­cza­so­wa poli­ty­ka rzą­du tego nie gwarantuje.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nowy Świat (polski)

Łączna długość kanału...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...
A jeszcze lepsze jest to...