- reklama -
Strona głównaEcoLifeNie przesadzaj z praniem

Nie przesadzaj z praniem

Pierzemy zbyt dużo. I jest to złe dla naszych ubrań, dla kie­sze­ni, bo wię­cej wyda­je­my na prąd, wodę i kolej­ne zaku­py, ale też wię­cej zanie­czysz­czeń tra­fia do ekosystemu.

Rozwój fast fashion, i co za tym idzie ogrom­nych sie­ci ubra­nio­wych, nie był­by moż­li­wy, gdy­by nie cudow­ny wyna­la­zek prze­my­słu – polie­ster. Stosunkowo tani i łatwo dostęp­ny, sprę­ży­sty i wytrzy­ma­ły, gład­ki w doty­ku jest sto­so­wa­ny już w oko­ło 60 pro­cen­tach ubrań – od kur­tek, przez pola­ry, leg­gin­sy po bie­li­znę. Słowem: wszędzie.

Ubrania z plastiku

Z cze­go jest polie­ster robio­ny? Oryginalnie – z ropy, ale teraz czę­ściej z recy­klin­gu pla­sti­ko­wych bute­lek. Krzysztof nie­daw­no odwie­dził zakład recy­klin­gu, gdzie wdał się w roz­mo­wę z wła­ści­cie­lem. Dowiedział się, że naj­cen­niej­szym mate­ria­łem w tym zakła­dzie były pla­sti­ko­we nakręt­ki w kolo­rze nie­bie­skim. Są wysy­ła­ne z Polski aż do Chin.

- Chińczycy robią z nich pola­ry – stwier­dził przedsiębiorca.

Tak, to praw­da, cho­dzi­my w ciu­chach pro­du­ko­wa­nych z pla­sti­ko­wych bute­lek. Ale czy to komuś przeszkadza?

Niestety, pra­nie tych ubrań powo­du­je, że mikrow­łók­na są wypłu­ki­wa­ne wprost do wody. Nie pomo­że żad­na krat­ka, żad­na oczysz­czal­nia – są tak male, że prze­do­sta­ną się do rzek i oce­anów. Potem już wie­cie, co się dzie­je dalej. Mikrowłókna poły­ka­ją nie­świa­do­mie ryby, pla­stik odkła­da się w ich orga­ni­zmach, a czło­wiek zja­da­jąc ryb­kę z morza zja­da też część jej zanieczyszczeń.

Czy są na to jakieś roz­wią­za­nia? Problem jest moc­no nagła­śnia­ny przez zachod­nie orga­ni­za­cję eko­lo­gicz­ne – jak Greenpeace. Ludzie trak­tu­ją go poważ­nie i zaczy­na­ją coś z tym robić.

Pierzmy mniej

Możemy zro­bić coś tak­że my, poprzez zmia­nę naszych przyzwyczajeń.

Dzisiaj 90 pro­cent odzie­ży odrzu­ca­my znacz­nie wcze­śniej, niż jest to koniecz­ne, a aż 70 pro­cent tych ubrań ma wybla­kły kolor, skur­czy­ło się i znie­kształ­ci­ło. Można temu zapo­biec dzię­ki lep­szym zwyczajom…

Taką infor­ma­cję pra­so­wą otrzy­ma­łam nie­daw­no, a napi­sa­ła ją jed­na z euro­pej­skich grup pro­du­ku­ją­cych pral­ki, obec­na tak­że ze swo­ją fabry­ką w Polsce.  Postanowili przyj­rzeć się dotych­cza­so­wym trzem pod­sta­wo­wym ozna­cze­niom na ubra­niach, „Pierz w niskiej tem­pe­ra­tu­rze“, „Pranie na sucho“, „Pierz deli­kat­nie“ i zapro­po­no­wa­li wraz z doma­mi mody ety­kie­tę „Do not Overwash“ – „Nie prze­sa­dzaj z praniem“.

Ten komu­ni­kat pra­so­wy do mnie prze­mó­wił, ponie­waż w moim domu pra­nie jest, i zawsze było, na porząd­ku dziennym.

- Idzie week­end, będzie pranie.

- Dzień bez pra­nia jest dniem straconym.

- Gdzie są moje spodnie? – W praniu.

Kto z nas nie sły­szał takich roz­mów w domu? Czas zmie­nić zwy­cza­je, prać mniej i prać ostroż­niej.  I nie kupo­wać bez­ro­zum­nie ster­ty ciu­chów, a do tego ogra­ni­czyć kupo­wa­nie rze­czy w pla­sti­ku. Nie lada wyzwanie.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?
2 KOMENTARZE
  1. Pytanie: jak robić pra­nie rza­dziej, i zara­zem posia­dać mniej ciu­chów? Po prze­pro­wadz­ce do lon­dy­nu oka­za­lo się, ze Pralka w pral­ni publicz­nej jest wiel­ka i żeby ją zała­do­wać, potrze­bu­ję ubrań z jakichś dwóch tygo­dni co naj­mniej. Fajnie, moż­na rza­dziej robić pra­nie – ale w kon­se­kwen­cji musia­łam kupić na raz kil­ka t‑shirtów z H&M, bo ‘nie mia­łam co na sie­bie włożyć’.

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...