- reklama -
Strona głównaEcoLifeNie przesadzaj z praniem

Nie przesadzaj z praniem

Pierzemy zbyt dużo. I jest to złe dla naszych ubrań, dla kie­sze­ni, bo wię­cej wyda­je­my na prąd, wodę i kolej­ne zaku­py, ale też wię­cej zanie­czysz­czeń tra­fia do ekosystemu.

Rozwój fast fashion, i co za tym idzie ogrom­nych sie­ci ubra­nio­wych, nie był­by moż­li­wy, gdy­by nie cudow­ny wyna­la­zek prze­my­słu – polie­ster. Stosunkowo tani i łatwo dostęp­ny, sprę­ży­sty i wytrzy­ma­ły, gład­ki w doty­ku jest sto­so­wa­ny już w oko­ło 60 pro­cen­tach ubrań – od kur­tek, przez pola­ry, leg­gin­sy po bie­li­znę. Słowem: wszędzie.

Ubrania z plastiku

Z cze­go jest polie­ster robio­ny? Oryginalnie – z ropy, ale teraz czę­ściej z recy­klin­gu pla­sti­ko­wych bute­lek. Krzysztof nie­daw­no odwie­dził zakład recy­klin­gu, gdzie wdał się w roz­mo­wę z wła­ści­cie­lem. Dowiedział się, że naj­cen­niej­szym mate­ria­łem w tym zakła­dzie były pla­sti­ko­we nakręt­ki w kolo­rze nie­bie­skim. Są wysy­ła­ne z Polski aż do Chin.

– Chińczycy robią z nich pola­ry – stwier­dził przedsiębiorca.

Tak, to praw­da, cho­dzi­my w ciu­chach pro­du­ko­wa­nych z pla­sti­ko­wych bute­lek. Ale czy to komuś przeszkadza?

Niestety, pra­nie tych ubrań powo­du­je, że mikrow­łók­na są wypłu­ki­wa­ne wprost do wody. Nie pomo­że żad­na krat­ka, żad­na oczysz­czal­nia – są tak male, że prze­do­sta­ną się do rzek i oce­anów. Potem już wie­cie, co się dzie­je dalej. Mikrowłókna poły­ka­ją nie­świa­do­mie ryby, pla­stik odkła­da się w ich orga­ni­zmach, a czło­wiek zja­da­jąc ryb­kę z morza zja­da też część jej zanieczyszczeń.

Czy są na to jakieś roz­wią­za­nia? Problem jest moc­no nagła­śnia­ny przez zachod­nie orga­ni­za­cję eko­lo­gicz­ne – jak Greenpeace. Ludzie trak­tu­ją go poważ­nie i zaczy­na­ją coś z tym robić.

Pierzmy mniej

Możemy zro­bić coś tak­że my, poprzez zmia­nę naszych przyzwyczajeń.

Dzisiaj 90 pro­cent odzie­ży odrzu­ca­my znacz­nie wcze­śniej, niż jest to koniecz­ne, a aż 70 pro­cent tych ubrań ma wybla­kły kolor, skur­czy­ło się i znie­kształ­ci­ło. Można temu zapo­biec dzię­ki lep­szym zwyczajom…

Taką infor­ma­cję pra­so­wą otrzy­ma­łam nie­daw­no, a napi­sa­ła ją jed­na z euro­pej­skich grup pro­du­ku­ją­cych pral­ki, obec­na tak­że ze swo­ją fabry­ką w Polsce.  Postanowili przyj­rzeć się dotych­cza­so­wym trzem pod­sta­wo­wym ozna­cze­niom na ubra­niach, “Pierz w niskiej tem­pe­ra­tu­rze”, “Pranie na sucho”, “Pierz deli­kat­nie” i zapro­po­no­wa­li wraz z doma­mi mody ety­kie­tę “Do not Overwash” – “Nie prze­sa­dzaj z praniem”.

Ten komu­ni­kat pra­so­wy do mnie prze­mó­wił, ponie­waż w moim domu pra­nie jest, i zawsze było, na porząd­ku dziennym.

– Idzie week­end, będzie pranie.

– Dzień bez pra­nia jest dniem straconym.

– Gdzie są moje spodnie? – W praniu.

Kto z nas nie sły­szał takich roz­mów w domu? Czas zmie­nić zwy­cza­je, prać mniej i prać ostroż­niej.  I nie kupo­wać bez­ro­zum­nie ster­ty ciu­chów, a do tego ogra­ni­czyć kupo­wa­nie rze­czy w pla­sti­ku. Nie lada wyzwanie.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
2 KOMENTARZE
  1. Pytanie: jak robić pra­nie rza­dziej, i zara­zem posia­dać mniej ciu­chów? Po prze­pro­wadz­ce do lon­dy­nu oka­za­lo się, ze Pralka w pral­ni publicz­nej jest wiel­ka i żeby ją zała­do­wać, potrze­bu­ję ubrań z jakichś dwóch tygo­dni co naj­mniej. Fajnie, moż­na rza­dziej robić pra­nie – ale w kon­se­kwen­cji musia­łam kupić na raz kil­ka t-​shirtów z H&M, bo ‘nie mia­łam co na sie­bie włożyć’.

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł