- reklama -
Strona głównaEmisja CO2 na świecieCO2 zamienią w składnik znanych...

CO2 zamienią w składnik znanych perfum

Źródło:LanzaTech

Jedna z naj­więk­szych na świe­cie firm kosme­tycz­nych zamie­rza wyko­rzy­stać dwu­tle­nek węgla w per­fu­mach. W tym celu Coty pod­pi­sa­ła list inten­cyj­ny o współ­pra­cy z LanzaTech. Wprowadzi do swo­ich pro­duk­tów zapa­cho­wych eta­nol wytwa­rza­ny z wychwy­co­ne­go CO2.

CO2 zamieniają w alkohol

LanzaTech wychwy­tu­je emi­sje prze­my­sło­we, takie jak tle­nek węgla i dwu­tle­nek węgla powsta­ją­ce przy pro­duk­cji sta­li. Następnie prze­twa­rza gazy w eta­nol czy­li alko­hol etylowy.

Szampon w kost­ce, butel­ka z CO2

Etanol jest pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem pro­duk­tów zapa­cho­wych, umoż­li­wia­ją­cym sku­tecz­ne roz­pro­sze­nie zapa­chu. Przez ostat­nie dwa lata naukow­cy Coty współ­pra­co­wa­li z LanzaTech i part­ne­ra­mi pro­duk­cyj­ny­mi, aby opra­co­wać zrów­no­wa­żo­ny eta­nol o wyso­kiej czy­sto­ści, nada­ją­cy się do sto­so­wa­nia w perfumach. 

Etanol z CO2, z trzciny i buraka

Coty wyko­rzy­sta ten eta­nol do pro­duk­cji per­fum. Do 2023 r. ma wystę­po­wać w więk­szo­ści zapa­chów Coty. Firma ma takie mar­ki jak m.in. Calvin Klein, Hugo Boss, Cloe, Balenciaga, Davidoff, Gucci czy Escada.

Dzisiejszy kon­su­ment słusz­nie doma­ga się, aby ich ulu­bio­ne mar­ki podzie­la­ły zaan­ga­żo­wa­nie w zrów­no­wa­żo­ny roz­wój – Sue Y. Nabi, dyrek­tor gene­ral­na Coty.

Zapachy Coty zawie­ra­ją eta­nol pocho­dzą­cy z natu­ral­nych surow­ców – w tym z trzci­ny cukro­wej czy bura­ków cukro­wych. To jed­nak ozna­cza wyko­rzy­sta­nie do pro­duk­cji grun­tów rol­nych, wody i nawo­zów. Natomiast nowy zrów­no­wa­żo­ny eta­nol z wychwy­ty­wa­nia dwu­tlen­ku węgla ma pra­wie zero­we zuży­cie wody i zmniej­sza zapo­trze­bo­wa­nie na grun­ty rol­ne. A to sprzy­ja róż­no­rod­no­ści biologicznej. 

Redukcja emisji CO2

Ten pro­jekt sta­no­wi przy­kład naszej wizji przy­szło­ści CarbonSmart, w któ­rej kon­su­men­ci mogą wybie­rać pro­duk­ty wyko­na­ne z dwu­tlen­ku węgla pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu – Jennifer Holmgren, pre­zes LanzaTech.

Proponowane part­ner­stwo z LanzaTech jest waż­nym kro­kiem dla Coty. Strategia fir­my wyzna­cza cel reduk­cji emi­sji CO2 do 2030 r. o 30 proc.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...
A jeszcze lepsze jest to...