- reklama -
Strona głównaEmisja CO2 na świecieCO2 zamienią w składnik znanych...

CO2 zamienią w składnik znanych perfum

Źródło:LanzaTech

Jedna z naj­więk­szych na świe­cie firm kosme­tycz­nych zamie­rza wyko­rzy­stać dwu­tle­nek węgla w per­fu­mach. W tym celu Coty pod­pi­sa­ła list inten­cyj­ny o współ­pra­cy z LanzaTech. Wprowadzi do swo­ich pro­duk­tów zapa­cho­wych eta­nol wytwa­rza­ny z wychwy­co­ne­go CO2.

CO2 zamieniają w alkohol

LanzaTech wychwy­tu­je emi­sje prze­my­sło­we, takie jak tle­nek węgla i dwu­tle­nek węgla powsta­ją­ce przy pro­duk­cji sta­li. Następnie prze­twa­rza gazy w eta­nol czy­li alko­hol etylowy.

Szampon w kost­ce, butel­ka z CO2

Etanol jest pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem pro­duk­tów zapa­cho­wych, umoż­li­wia­ją­cym sku­tecz­ne roz­pro­sze­nie zapa­chu. Przez ostat­nie dwa lata naukow­cy Coty współ­pra­co­wa­li z LanzaTech i part­ne­ra­mi pro­duk­cyj­ny­mi, aby opra­co­wać zrów­no­wa­żo­ny eta­nol o wyso­kiej czy­sto­ści, nada­ją­cy się do sto­so­wa­nia w perfumach. 

Etanol z CO2, z trzciny i buraka

Coty wyko­rzy­sta ten eta­nol do pro­duk­cji per­fum. Do 2023 r. ma wystę­po­wać w więk­szo­ści zapa­chów Coty. Firma ma takie mar­ki jak m.in. Calvin Klein, Hugo Boss, Cloe, Balenciaga, Davidoff, Gucci czy Escada.

Dzisiejszy kon­su­ment słusz­nie doma­ga się, aby ich ulu­bio­ne mar­ki podzie­la­ły zaan­ga­żo­wa­nie w zrów­no­wa­żo­ny roz­wój – Sue Y. Nabi, dyrek­tor gene­ral­na Coty.

Zapachy Coty zawie­ra­ją eta­nol pocho­dzą­cy z natu­ral­nych surow­ców – w tym z trzci­ny cukro­wej czy bura­ków cukro­wych. To jed­nak ozna­cza wyko­rzy­sta­nie do pro­duk­cji grun­tów rol­nych, wody i nawo­zów. Natomiast nowy zrów­no­wa­żo­ny eta­nol z wychwy­ty­wa­nia dwu­tlen­ku węgla ma pra­wie zero­we zuży­cie wody i zmniej­sza zapo­trze­bo­wa­nie na grun­ty rol­ne. A to sprzy­ja róż­no­rod­no­ści biologicznej. 

Redukcja emisji CO2

Ten pro­jekt sta­no­wi przy­kład naszej wizji przy­szło­ści CarbonSmart, w któ­rej kon­su­men­ci mogą wybie­rać pro­duk­ty wyko­na­ne z dwu­tlen­ku węgla pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu – Jennifer Holmgren, pre­zes LanzaTech.

Proponowane part­ner­stwo z LanzaTech jest waż­nym kro­kiem dla Coty. Strategia fir­my wyzna­cza cel reduk­cji emi­sji CO2 do 2030 r. o 30 proc.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nad morzem

Nad morzem jest...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.
A jeszcze lepsze jest to...