- reklama -
Strona głównaEmisja CO2 na świecieCO2 zamienią w składnik znanych...

CO2 zamienią w składnik znanych perfum

Źródło:LanzaTech

Jedna z naj­więk­szych na świe­cie firm kosme­tycz­nych zamie­rza wyko­rzy­stać dwu­tle­nek węgla w per­fu­mach. W tym celu Coty pod­pi­sa­ła list inten­cyj­ny o współ­pra­cy z LanzaTech. Wprowadzi do swo­ich pro­duk­tów zapa­cho­wych eta­nol wytwa­rza­ny z wychwy­co­ne­go CO2.

CO2 zamieniają w alkohol

LanzaTech wychwy­tu­je emi­sje prze­my­sło­we, takie jak tle­nek węgla i dwu­tle­nek węgla powsta­ją­ce przy pro­duk­cji sta­li. Następnie prze­twa­rza gazy w eta­nol czy­li alko­hol etylowy.

Szampon w kost­ce, butel­ka z CO2

Etanol jest pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem pro­duk­tów zapa­cho­wych, umoż­li­wia­ją­cym sku­tecz­ne roz­pro­sze­nie zapa­chu. Przez ostat­nie dwa lata naukow­cy Coty współ­pra­co­wa­li z LanzaTech i part­ne­ra­mi pro­duk­cyj­ny­mi, aby opra­co­wać zrów­no­wa­żo­ny eta­nol o wyso­kiej czy­sto­ści, nada­ją­cy się do sto­so­wa­nia w perfumach. 

Etanol z CO2, z trzciny i buraka

Coty wyko­rzy­sta ten eta­nol do pro­duk­cji per­fum. Do 2023 r. ma wystę­po­wać w więk­szo­ści zapa­chów Coty. Firma ma takie mar­ki jak m.in. Calvin Klein, Hugo Boss, Cloe, Balenciaga, Davidoff, Gucci czy Escada.

Dzisiejszy kon­su­ment słusz­nie doma­ga się, aby ich ulu­bio­ne mar­ki podzie­la­ły zaan­ga­żo­wa­nie w zrów­no­wa­żo­ny roz­wój – Sue Y. Nabi, dyrek­tor gene­ral­na Coty.

Zapachy Coty zawie­ra­ją eta­nol pocho­dzą­cy z natu­ral­nych surow­ców – w tym z trzci­ny cukro­wej czy bura­ków cukro­wych. To jed­nak ozna­cza wyko­rzy­sta­nie do pro­duk­cji grun­tów rol­nych, wody i nawo­zów. Natomiast nowy zrów­no­wa­żo­ny eta­nol z wychwy­ty­wa­nia dwu­tlen­ku węgla ma pra­wie zero­we zuży­cie wody i zmniej­sza zapo­trze­bo­wa­nie na grun­ty rol­ne. A to sprzy­ja róż­no­rod­no­ści biologicznej. 

Redukcja emisji CO2

Ten pro­jekt sta­no­wi przy­kład naszej wizji przy­szło­ści CarbonSmart, w któ­rej kon­su­men­ci mogą wybie­rać pro­duk­ty wyko­na­ne z dwu­tlen­ku węgla pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu – Jennifer Holmgren, pre­zes LanzaTech.

Proponowane part­ner­stwo z LanzaTech jest waż­nym kro­kiem dla Coty. Strategia fir­my wyzna­cza cel reduk­cji emi­sji CO2 do 2030 r. o 30 proc.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Dwie wieże

Są na tym...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł