- reklama -
Strona głównaEcoRaportEcoraport tygodnia. Ekologia i środowisko...

Ecoraport tygodnia. Ekologia i środowisko w polskich firmach

- autopromocja -

O jakich dzia­ła­niach dla śro­do­wi­ska, kli­ma­tu i natu­ry infor­mo­wa­ły fir­my? Przedstawiamy eco­ra­port minio­ne­go tygodnia. 

Oszczędzajmy energię

Firma Enel X Polska i Polityki Insight przed­sta­wi­ły raport pt. „Przebudzenie ela­stycz­nych mocy, czy­li jak DSR może wzmoc­nić bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne Polski”. W asy­mi­la­cji szyb­ko rosną­cych odna­wial­nych źró­deł ener­gii istot­ne zna­cze­nie może odgry­wać ste­ro­wa­nie zuży­ciem ener­gii przez odbior­ców czy­li pro­gra­my DSR (ang. Demand Side Response). Według rapor­tu, DSR może osią­gnąć nawet 10 proc. mocy sys­te­mu ener­ge­tycz­ne­go w szczy­cie zapo­trze­bo­wa­nia, co w przy­pad­ku Polski ozna­cza ok. 2,8 GW.

Mapa drogowa rozwoju elektromobilności

Przez naj­bliż­sze trzy lata sprze­daż samo­cho­dów elek­trycz­nych w Polsce powin­na wzro­snąć 12-​krotnie – oce­nia fir­ma Carsmile w swo­jej „mapie dro­go­wej”. Opracowanie przed­sta­wia 11 reko­men­da­cji, któ­re powin­ny pomóc w przy­go­to­wa­niu się na rok 2035, kie­dy wej­dzie w życie w Unii Europejskiej zakaz sprze­daż nowych aut spalinowych.

Zielona strategia Taurona

Nowa stra­te­gia Grupy Tauron do 2030 roku zakła­da sze­ścio­krot­ne zwięk­sze­nie mocy zain­sta­lo­wa­nej w odna­wial­nych źró­dłach ener­gii. W 2025 roku Tauron pla­nu­je mieć 1,6 GW mocy w elek­trow­niach wia­tro­wych, foto­wol­ta­icz­nych i wod­nych, a w 2030 roku – 3,7 GW, co będzie odpo­wia­da­ło 78 proc. całe­go mik­su wytwór­cze­go Grupy. Prawie 24 mld zł pój­dzie na inwe­sty­cje w infra­struk­tu­rę dys­try­bu­cyj­ną, umoż­li­wia­jąc m.in. przy­łą­cza­nia nowych odbior­ców oraz źró­deł OZE, moder­ni­za­cję, auto­ma­ty­za­cję i cyfry­za­cję sie­ci. Tauron dostar­cza ener­gię do 5,8 mln odbiorców. 

Raport Odpowiedzialności Grupy Żabka

Polska gru­pa han­dlo­wa, któ­ra ma ponad 8,3 tys. skle­pów w Polsce, po raz czwar­ty opu­bli­ko­wa­ła Raport Odpowiedzialności. Sporządzony według mię­dzy­na­ro­do­wych stan­dar­dów rapor­to­wa­nia poza­fi­nan­so­we­go Global Reporting Initiative (GRI) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB) raport przed­sta­wia wpływ gru­py na gospo­dar­kę w Polsce. W 2021 r. Żabka zre­du­ko­wa­ła w ope­ra­cjach wła­snych (zakres 1 i 2) ślad węglo­wy o 29 proc. poprzez korzy­sta­nie z odna­wial­nej ener­gii i opty­ma­li­za­cję jej zuży­cia. Do 2025 r. fir­ma chce w ope­ra­cjach wła­snych osią­gnąć neu­tra­lość klimatyczną.

InPost Green City

Podwarszawskie Legionowo dołą­czy­ło do pro­gra­mu InPost Green City. InPost posta­wi w Legionowie pacz­ko­ma­ty wypo­sa­żo­ne w czuj­ni­ki powie­trza i obsa­dzo­ne roślin­no­ścią, tak­że na dachach.

Pasieka w firmie

Producent farb Tikkurila nawią­zał współ­pra­cę z fun­da­cją Pszczoła Musi Być. W pasie­ce Tikkurila na Warmii w czerw­cu zamiesz­ka psz­cze­la rodzi­na, któ­ra przez cały rok pozo­sta­je pod opie­ką doświad­czo­nych pszczelarzy.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku można uzyskać wyższe dotacje do wymiany kopciucha, w tym na gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze na takie inwestycje...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...
A jeszcze lepsze jest to...