- reklama -
Strona głównaEcoRaportEcoraport tygodnia. Ekologia i środowisko...

Ecoraport tygodnia. Ekologia i środowisko w polskich firmach

- autopromocja -

O jakich dzia­ła­niach dla śro­do­wi­ska, kli­ma­tu i natu­ry infor­mo­wa­ły fir­my? Przedstawiamy eco­ra­port minio­ne­go tygodnia. 

Oszczędzajmy energię

Firma Enel X Polska i Polityki Insight przed­sta­wi­ły raport pt. „Przebudzenie ela­stycz­nych mocy, czy­li jak DSR może wzmoc­nić bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne Polski”. W asy­mi­la­cji szyb­ko rosną­cych odna­wial­nych źró­deł ener­gii istot­ne zna­cze­nie może odgry­wać ste­ro­wa­nie zuży­ciem ener­gii przez odbior­ców czy­li pro­gra­my DSR (ang. Demand Side Response). Według rapor­tu, DSR może osią­gnąć nawet 10 proc. mocy sys­te­mu ener­ge­tycz­ne­go w szczy­cie zapo­trze­bo­wa­nia, co w przy­pad­ku Polski ozna­cza ok. 2,8 GW.

Mapa drogowa rozwoju elektromobilności

Przez naj­bliż­sze trzy lata sprze­daż samo­cho­dów elek­trycz­nych w Polsce powin­na wzro­snąć 12-​krotnie – oce­nia fir­ma Carsmile w swo­jej „mapie dro­go­wej”. Opracowanie przed­sta­wia 11 reko­men­da­cji, któ­re powin­ny pomóc w przy­go­to­wa­niu się na rok 2035, kie­dy wej­dzie w życie w Unii Europejskiej zakaz sprze­daż nowych aut spalinowych.

Zielona strategia Taurona

Nowa stra­te­gia Grupy Tauron do 2030 roku zakła­da sze­ścio­krot­ne zwięk­sze­nie mocy zain­sta­lo­wa­nej w odna­wial­nych źró­dłach ener­gii. W 2025 roku Tauron pla­nu­je mieć 1,6 GW mocy w elek­trow­niach wia­tro­wych, foto­wol­ta­icz­nych i wod­nych, a w 2030 roku – 3,7 GW, co będzie odpo­wia­da­ło 78 proc. całe­go mik­su wytwór­cze­go Grupy. Prawie 24 mld zł pój­dzie na inwe­sty­cje w infra­struk­tu­rę dys­try­bu­cyj­ną, umoż­li­wia­jąc m.in. przy­łą­cza­nia nowych odbior­ców oraz źró­deł OZE, moder­ni­za­cję, auto­ma­ty­za­cję i cyfry­za­cję sie­ci. Tauron dostar­cza ener­gię do 5,8 mln odbiorców. 

Raport Odpowiedzialności Grupy Żabka

Polska gru­pa han­dlo­wa, któ­ra ma ponad 8,3 tys. skle­pów w Polsce, po raz czwar­ty opu­bli­ko­wa­ła Raport Odpowiedzialności. Sporządzony według mię­dzy­na­ro­do­wych stan­dar­dów rapor­to­wa­nia poza­fi­nan­so­we­go Global Reporting Initiative (GRI) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB) raport przed­sta­wia wpływ gru­py na gospo­dar­kę w Polsce. W 2021 r. Żabka zre­du­ko­wa­ła w ope­ra­cjach wła­snych (zakres 1 i 2) ślad węglo­wy o 29 proc. poprzez korzy­sta­nie z odna­wial­nej ener­gii i opty­ma­li­za­cję jej zuży­cia. Do 2025 r. fir­ma chce w ope­ra­cjach wła­snych osią­gnąć neu­tra­lość klimatyczną.

InPost Green City

Podwarszawskie Legionowo dołą­czy­ło do pro­gra­mu InPost Green City. InPost posta­wi w Legionowie pacz­ko­ma­ty wypo­sa­żo­ne w czuj­ni­ki powie­trza i obsa­dzo­ne roślin­no­ścią, tak­że na dachach.

Pasieka w firmie

Producent farb Tikkurila nawią­zał współ­pra­cę z fun­da­cją Pszczoła Musi Być. W pasie­ce Tikkurila na Warmii w czerw­cu zamiesz­ka psz­cze­la rodzi­na, któ­ra przez cały rok pozo­sta­je pod opie­ką doświad­czo­nych pszczelarzy.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...