- reklama -
Strona głównaEnergiaElektrownia Wrocław przejdzie odnowę

Elektrownia Wrocław przejdzie odnowę

Tauron zmo­der­ni­zu­je hydro­elek­trow­nię Wrocław II.
Zabytkowy budy­nek i tur­bo­ze­spo­ły przej­dą remont. Mała elek­trow­nia wod­na, zwa­na tak­że Elektrownią Północną, znaj­du­je się w samym cen­trum mia­sta. Niegdyś sta­no­wi­ła mode­lo­we rozwiązanie. 

Elektrownia Wrocław II ma moc 0,8 MW. Położona jest na cyplu Kępy Mieszczańskiej czy­li jed­nej z wysp na Odrze. Powstała pra­wie sto lat temu. Typ budow­li hydro­tech­nicz­nych, archi­tek­tu­ra, wypo­sa­że­nie maszy­now­ni trak­to­wa­ne są jako mode­lo­we roz­wią­za­nia zawo­do­wej elek­trow­ni wod­nej z tego okresu.

Elektrownia Północna jest przy­kła­dem sty­lu „Neues Bauen” lat 20 XX wie­ku. Charakteryzuje się natu­ral­ną cegla­ną ele­wa­cją, kry­ją­cą żel­be­to­no­wą kon­struk­cję. Wewnątrz są dwie tur­bi­ny Francisa o osiach pio­no­wych z gene­ra­to­ra­mi Siemensa z 1924 r.

Jak działa elektrownia wodna

Zasada dzia­ła­nia elek­trow­ni wod­nej jest pro­sta. Przepływająca woda napę­dza tur­bi­nę, skąd ener­gia mecha­nicz­na jest prze­ka­zy­wa­na do gene­ra­to­ra. Jazy regu­lu­ją poziom wody. 

Modernizacja popra­wi efek­tyw­ność tur­bi­ny w elek­trow­ni Wrocław II. Zakres prac obej­mu­je dwa tur­bo­ze­spo­ły infra­struk­tu­rę tech­nicz­ną, jaz oraz czysz­czar­ki krat. Automatyzacja popra­wi pra­cę i bez­pie­czeń­stwo. Dodatkowo remont przej­dzie też sam zabyt­ko­wy budy­nek elektrowni.

Po moder­ni­za­cji elek­trow­nia Wrocław II zwięk­szy pro­duk­cję ener­gii do ok. 5,5 GWh. Projekt zosta­nie zre­ali­zo­wa­ny do koń­ca kwiet­nia 2024 roku.

Przy zacho­wa­niu histo­rycz­nych i archi­tek­to­nicz­nych walo­rów obiek­tu uzy­ska­my zwięk­sze­nie pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej – Przemysław Mandelt, pre­zes zarzą­du Tauron Ekoenergia.

Całość będzie kosz­to­wa­ła ponad 18 mln zł, z cze­go jed­ną trze­cią dokła­da­ją Fundusze EOG, któ­re repre­zen­tu­ją wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Inwestycje w jed­nost­ki OZE, tak­że te znaj­du­ją­ce się już w mik­sie ener­ge­tycz­nym Grupy, sta­no­wią jeden z prio­ry­te­tów Zielonego Zwrotu Taurona Modernizacja hydro­elek­trow­ni Wrocław II dopro­wa­dzi do spad­ku emi­sji CO2 w bilan­sie ener­ge­tycz­nym o bli­sko 120 ton – Artur Michałowski, peł­nią­cy obo­wiąz­ki pre­ze­sa zarzą­du Tauron Polska Energia.

Tauron zarzą­dza 34 hydro­elek­trow­nia­mi, z cze­go 11 to zbior­ni­ko­we a pozostałe- prze­pły­wo­we. Z tego 8 peł­ni poma­ga w ochro­nie prze­ciw­po­wo­dzio­wej regionów.

Ich moc wyno­si 133 MW. Średniorocznie wytwa­rza­ją bli­sko 358 tys. MWh ener­gii elek­trycz­nej, co pokry­wa zapo­trze­bo­wa­nie rocz­ne ponad 140 tys gospo­darstw domowych.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

2022

Bądź zmianą, którą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł