- reklama -
Strona głównaEnergiaElektrownia Wrocław przejdzie odnowę

Elektrownia Wrocław przejdzie odnowę

Tauron zmo­der­ni­zu­je hydro­elek­trow­nię Wrocław II.
Zabytkowy budy­nek i tur­bo­ze­spo­ły przej­dą remont. Mała elek­trow­nia wod­na, zwa­na tak­że Elektrownią Północną, znaj­du­je się w samym cen­trum mia­sta. Niegdyś sta­no­wi­ła mode­lo­we rozwiązanie. 

Elektrownia Wrocław II ma moc 0,8 MW. Położona jest na cyplu Kępy Mieszczańskiej czy­li jed­nej z wysp na Odrze. Powstała pra­wie sto lat temu. Typ budow­li hydro­tech­nicz­nych, archi­tek­tu­ra, wypo­sa­że­nie maszy­now­ni trak­to­wa­ne są jako mode­lo­we roz­wią­za­nia zawo­do­wej elek­trow­ni wod­nej z tego okresu.

Elektrownia Północna jest przy­kła­dem sty­lu „Neues Bauen“ lat 20 XX wie­ku. Charakteryzuje się natu­ral­ną cegla­ną ele­wa­cją, kry­ją­cą żel­be­to­no­wą kon­struk­cję. Wewnątrz są dwie tur­bi­ny Francisa o osiach pio­no­wych z gene­ra­to­ra­mi Siemensa z 1924 r.

Jak działa elektrownia wodna

Zasada dzia­ła­nia elek­trow­ni wod­nej jest pro­sta. Przepływająca woda napę­dza tur­bi­nę, skąd ener­gia mecha­nicz­na jest prze­ka­zy­wa­na do gene­ra­to­ra. Jazy regu­lu­ją poziom wody. 

Modernizacja popra­wi efek­tyw­ność tur­bi­ny w elek­trow­ni Wrocław II. Zakres prac obej­mu­je dwa tur­bo­ze­spo­ły infra­struk­tu­rę tech­nicz­ną, jaz oraz czysz­czar­ki krat. Automatyzacja popra­wi pra­cę i bez­pie­czeń­stwo. Dodatkowo remont przej­dzie też sam zabyt­ko­wy budy­nek elektrowni.

Po moder­ni­za­cji elek­trow­nia Wrocław II zwięk­szy pro­duk­cję ener­gii do ok. 5,5 GWh. Projekt zosta­nie zre­ali­zo­wa­ny do koń­ca kwiet­nia 2024 roku.

Przy zacho­wa­niu histo­rycz­nych i archi­tek­to­nicz­nych walo­rów obiek­tu uzy­ska­my zwięk­sze­nie pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej – Przemysław Mandelt, pre­zes zarzą­du Tauron Ekoenergia.

Całość będzie kosz­to­wa­ła ponad 18 mln zł, z cze­go jed­ną trze­cią dokła­da­ją Fundusze EOG, któ­re repre­zen­tu­ją wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Inwestycje w jed­nost­ki OZE, tak­że te znaj­du­ją­ce się już w mik­sie ener­ge­tycz­nym Grupy, sta­no­wią jeden z prio­ry­te­tów Zielonego Zwrotu Taurona Modernizacja hydro­elek­trow­ni Wrocław II dopro­wa­dzi do spad­ku emi­sji CO2 w bilan­sie ener­ge­tycz­nym o bli­sko 120 ton – Artur Michałowski, peł­nią­cy obo­wiąz­ki pre­ze­sa zarzą­du Tauron Polska Energia.

Tauron zarzą­dza 34 hydro­elek­trow­nia­mi, z cze­go 11 to zbior­ni­ko­we a pozostałe- prze­pły­wo­we. Z tego 8 peł­ni poma­ga w ochro­nie prze­ciw­po­wo­dzio­wej regionów.

Ich moc wyno­si 133 MW. Średniorocznie wytwa­rza­ją bli­sko 358 tys. MWh ener­gii elek­trycz­nej, co pokry­wa zapo­trze­bo­wa­nie rocz­ne ponad 140 tys gospo­darstw domowych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...
A jeszcze lepsze jest to...