- reklama -
Strona głównaTechnologiePięć pomysłów na eko biznes

Pięć pomysłów na eko biznes

Aplikacja pozwa­la­ją­ca wypo­ży­czyć elek­tro­ni­kę czy butel­ki na kosme­ty­ki wie­lo­krot­ne­go użyt­ku – to nie­któ­re ofer­ty pol­skich start-​upów. Czy taki pomysł na biz­nes się sprawdzi?

Postęp tech­no­lo­gicz­ny może mieć pozy­tyw­ny wpływ na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Tego wła­śnie ma dowieść pro­gram „Climate Leadearship powe­red by UN Environment”, w ramach któ­re­go Samsung wybrał pięć pol­skich start-upów. 

Wypożycz zamiast kupować

Plenti to apli­ka­cja, któ­ra pozwa­la na wygod­ny dostęp do tysię­cy pro­duk­tów elek­tro­nicz­nych. Za pomo­cą kil­ku klik­nięć moż­na wypo­ży­czyć dany sprzęt bez kupo­wa­nia na wła­sność, wycho­dze­nia z domu i zobo­wią­zań. Opłata jest tyl­ko za okres wypo­ży­cze­nia pro­duk­tu i w każ­dej chwi­li moż­na doko­nać zwro­tu. Takie roz­wią­za­nie wpi­su­je się w zasa­dy gospo­dar­ki o obie­gu zamknię­tym i racjo­nal­ne­go gospo­da­ro­wa­nia zasobami.

Największa w histo­rii nagro­da za pomysł na CO2

Bez plastikowych odpadów

Kolejne dwa pro­jek­ty doty­czą­cą two­rzyw sztucz­nych. IREFILL​.PL to środ­ki czy­sto­ści i kosme­ty­ki w posta­ci roz­pusz­czal­nej tablet­ki. Projekt wspie­ra roz­wią­za­nia bez two­rzyw sztucz­nych i pla­sti­ko­wych odpa­dów, któ­re mają nega­tyw­ny wpływ na śro­do­wi­sko naturalne.

Z kolei Swapp jest nowym kana­łem sprze­da­ży popu­lar­nych pro­duk­tów w pły­nie z wyko­rzy­sta­niem opa­ko­wań wie­lo­krot­ne­go użyt­ku i refil­lo­ma­tów. Pilotażowe dwa urzą­dze­nia Swapp posta­wił w skle­pach Carrefour Bio w Warszawie i we Wrocławiu.

Efektywne ogrzewanie

SotHotAir ofe­ru­je powietrz­ne kolek­to­ry grzew­cze o efek­tyw­no­ści 83 proc., umoż­li­wia­ją­ce efek­tyw­ne wytwa­rza­nie cie­pła poprzez kon­wer­sji ener­gii sło­necz­nej na ener­gię cieplną.

Narzędzie Sunmetric za pomo­cą ucze­nia maszy­no­we­go auto­ma­tycz­nie i dokład­nie zba­da budy­nek, teren oraz dach. 

Ekologiczny pomysł na biznes

Firmy będą mogły uczest­ni­czyć w szko­le­niach i dostać pomoc inży­nie­rów z Samsung R&D Institute Polska. Finalnie przed­się­bior­cy będą mogli zapre­zen­to­wać efek­ty swo­ich dzia­łań pod­czas pane­lu eks­per­tów. Najlepsze z nich będą mogły liczyć na dofi­nan­so­wa­nie, na co Samsung prze­zna­cza 80 tys. zł.

Pomysłodawcami pro­gra­mu Climate Leadership są dyrek­tor cen­trum UNEP/​GRID-​Warszawa Maria Andrzejewska i pro­fe­sor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Organizatorem przed­się­wzię­cia jest Centrum UNEP/​GRID-​Warszawa, któ­re od bli­sko 30 lat reali­zu­je w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy oferujące innnowacyjne produkty spożywcze, jak np. roślinne zamienniki mięsa a także ekologiczne opakowania, aplikacje, nowe technologie produkcji żywności, mogą zgłaszać się do Grupy...

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...
A jeszcze lepsze jest to...