- reklama -
Strona głównaTechnologiePięć pomysłów na eko biznes

Pięć pomysłów na eko biznes

Aplikacja pozwa­la­ją­ca wypo­ży­czyć elek­tro­ni­kę czy butel­ki na kosme­ty­ki wie­lo­krot­ne­go użyt­ku – to nie­któ­re ofer­ty pol­skich start-​upów. Czy taki pomysł na biz­nes się sprawdzi?

Postęp tech­no­lo­gicz­ny może mieć pozy­tyw­ny wpływ na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Tego wła­śnie ma dowieść pro­gram „Climate Leadearship powe­red by UN Environment”, w ramach któ­re­go Samsung wybrał pięć pol­skich start-upów. 

Wypożycz zamiast kupować

Plenti to apli­ka­cja, któ­ra pozwa­la na wygod­ny dostęp do tysię­cy pro­duk­tów elek­tro­nicz­nych. Za pomo­cą kil­ku klik­nięć moż­na wypo­ży­czyć dany sprzęt bez kupo­wa­nia na wła­sność, wycho­dze­nia z domu i zobo­wią­zań. Opłata jest tyl­ko za okres wypo­ży­cze­nia pro­duk­tu i w każ­dej chwi­li moż­na doko­nać zwro­tu. Takie roz­wią­za­nie wpi­su­je się w zasa­dy gospo­dar­ki o obie­gu zamknię­tym i racjo­nal­ne­go gospo­da­ro­wa­nia zasobami.

Największa w histo­rii nagro­da za pomysł na CO2

Bez plastikowych odpadów

Kolejne dwa pro­jek­ty doty­czą­cą two­rzyw sztucz­nych. IREFILL​.PL to środ­ki czy­sto­ści i kosme­ty­ki w posta­ci roz­pusz­czal­nej tablet­ki. Projekt wspie­ra roz­wią­za­nia bez two­rzyw sztucz­nych i pla­sti­ko­wych odpa­dów, któ­re mają nega­tyw­ny wpływ na śro­do­wi­sko naturalne.

Z kolei Swapp jest nowym kana­łem sprze­da­ży popu­lar­nych pro­duk­tów w pły­nie z wyko­rzy­sta­niem opa­ko­wań wie­lo­krot­ne­go użyt­ku i refil­lo­ma­tów. Pilotażowe dwa urzą­dze­nia Swapp posta­wił w skle­pach Carrefour Bio w Warszawie i we Wrocławiu.

Efektywne ogrzewanie

SotHotAir ofe­ru­je powietrz­ne kolek­to­ry grzew­cze o efek­tyw­no­ści 83 proc., umoż­li­wia­ją­ce efek­tyw­ne wytwa­rza­nie cie­pła poprzez kon­wer­sji ener­gii sło­necz­nej na ener­gię cieplną.

Narzędzie Sunmetric za pomo­cą ucze­nia maszy­no­we­go auto­ma­tycz­nie i dokład­nie zba­da budy­nek, teren oraz dach. 

Ekologiczny pomysł na biznes

Firmy będą mogły uczest­ni­czyć w szko­le­niach i dostać pomoc inży­nie­rów z Samsung R&D Institute Polska. Finalnie przed­się­bior­cy będą mogli zapre­zen­to­wać efek­ty swo­ich dzia­łań pod­czas pane­lu eks­per­tów. Najlepsze z nich będą mogły liczyć na dofi­nan­so­wa­nie, na co Samsung prze­zna­cza 80 tys. zł.

Pomysłodawcami pro­gra­mu Climate Leadership są dyrek­tor cen­trum UNEP/​GRID-​Warszawa Maria Andrzejewska i pro­fe­sor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Organizatorem przed­się­wzię­cia jest Centrum UNEP/​GRID-​Warszawa, któ­re od bli­sko 30 lat reali­zu­je w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Nad morzem

Nad morzem jest...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...
A jeszcze lepsze jest to...