- reklama -
Strona głównaEnergiaSpołeczeństwo smogiem podzielone. Warto rozmawiać

Społeczeństwo smogiem podzielone. Warto rozmawiać

Strategia wypie­ra­nie pro­ble­mu jest sku­tecz­na do cza­su, aż trze­ba coś z nim na serio zro­bić. Tak wła­śnie jest z fatal­ną jako­ścią powie­trza. Jest tak fatal­nie, że nie dało się już tego dłu­żej kryć. Normy pod­niesio­ne ponad trzy­krot­nie i tak zosta­ły prze­kro­czo­ne i trze­ba było pod­nieść alarm. Ale co się dzia­ło potem – tego nikt prze­wi­dzieć nie potrafił.

A sta­ło się tak, że podzie­li­li­śmy się na tych, któ­rzy o smo­gu sły­sze­li, coś wie­dzą i chcą nawet coś z tym zro­bić i na tych, któ­rzy mówią: tak było zawsze, to ekologiczne/​zachodnie/​rosyjskie lob­by nas straszy.

Dziwię się, że tak mało inte­re­su­je­my się naszym zdro­wiem, bo jeśli cho­dzi o przy­ro­dę to nie mam złu­dzeń – ona wie­lu oso­bom tyl­ko prze­szka­dza. Dziwi mnie też, że nie potra­fi­my łączyć fak­tów – pro­ble­my zdro­wot­ne szyb­ciej jeste­śmy w sta­nie przy­pi­sać aler­gii, wiru­som czy też złej pogo­dzie niż powie­trzu tak moc­no zatru­te­mu pyła­mi, w tym rako­twór­czy­mi substancjami.

W deba­cie, któ­rą pro­wa­dzi­łam, wziął udział prof. Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej. Wystąpienie zaczął bar­dzo oso­bi­ście od swo­je­go doświad­cze­nia z bie­ga­niem. Biegał od lat, uczest­ni­czył w pół­ma­ra­to­nach, przy­go­to­wy­wał się do mara­to­nu i nagle dia­gno­za: ast­ma. To był szok (pro­fe­sor nie­daw­no prze­kro­czył czter­dziest­kę). A mógł sobie tego oszczę­dzić, nie ćwi­cząc tak inten­syw­nie w Krakowie.

https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​P​9​C​p​p​Q​0​S​ry8

Smog szko­dzi nam wszyst­kim i sami podej­mu­je­my wybo­ry, czy chce­my uczest­ni­czyć w tym zanie­czysz­cza­niu powie­trza, czy też jeste­śmy w sta­nie choć tro­chę zadzia­łać, czy nam się chce. I nie jest waż­ne tu jakieś “lob­by”, zrzu­ca­nie winy na to, że mia­sto zabu­do­wa­li, że eko­lo­dzy stra­szą albo że burmistrz/​prezydent mia­sta nic nie robią. Smog to kwe­stia bar­dzo bli­ska nas i doty­czy też naszej kul­tu­ry życia.

Ciekawe doświad­cze­nia ma Szwecja, gdzie nadal są prze­kra­cza­ne nor­my zanie­czysz­cze­nia powie­trza, choć nie tak bar­dzo jak u nas. Tam uda­ło się już dwa­dzie­ścia lat temu wpro­wa­dzać stre­fy w mia­stach, do któ­rych nie każ­dy samo­chód może wje­chać. Potem te stre­fy roz­sze­rza­no, wpro­wa­dza­no opła­ty za wjazd do cen­trum. Takie stre­fy ma nie tyl­ko Szwecja, ale coraz wię­cej miast euro­pej­skich, a zwłasz­cza sto­lic. Warszawa to napra­wę wyjątek.

Jak prze­ko­ny­wał Christer Ågren z Air Pollution & Climate Secretariat w Szwecji, nie moż­na poprze­sta­wać na jed­nych dzia­ła­niach, trze­ba iść dalej, roz­sze­rzać stre­fy, edu­ko­wać, likwi­do­wać niską emi­sję. Bo choć w szwedz­kich mia­stach smog to pro­blem głów­nie pyłów uno­szą­cych się spod kół samo­cho­dów, nadal nie­licz­ni palą w komin­kach. A nawet pale­nie drew­nem od cza­su do cza­su powo­du­je nie­ste­ty szko­dli­we emisje.

Anke Konrad z Ambasady Niemiec w Warszawie opo­wia­da­ła o doświad­cze­niach nie­miec­kich miast. Niemiecki sys­tem fede­ral­ny dzie­li odpo­wie­dzial­ność na lan­dy a potem jesz­cze niżej – na gmi­ny. Każda pil­nu­je, by nie prze­kra­czać limi­tów, dosto­so­wu­je swo­je meto­dy do osią­gnię­cia celów.

I nie­ste­ty smog wędru­je. Polski smog prze­kra­cza nawet Bałtyk, tlen­ki azo­tu zanie­czysz­cza­ją powie­trze sąsia­dów. Jeśli tego nie poj­mą posło­wie i poli­ty­cy i nie zmie­rzą się z pro­blem, cze­ka­ją nas kary ze stro­ny Komisji Europejskiej idą­ce w miliar­dy za nie­za­sto­so­wa­nie się do dyrek­ty­wy o czy­sto­ści powie­trza CAFE. Postępowanie zaczę­ła w tej spra­wie Komisja Europejska.

Uwaga traf­na, jaka padła z sali pod­czas deba­ty, jest taka, że nasza gospo­dar­ka opar­ta jest na węglu i bra­ku­je dzia­łań, któ­re by tę zależ­ność zmniej­sza­ły. Dodać nale­ży, że cho­dzi tu tak­że o duże pie­nią­dze pły­ną­ce do kasy pań­stwa z kopal­ni, elek­trow­ni i elek­tro­cie­płow­ni węglo­wych, prze­wo­zów kole­jo­wych węgla. To wła­śnie spa­la­nie węgla w pie­cach powo­du­je prze­kro­cze­nie stę­że­nia rako­twór­cze­go ben­zo­api­re­nu i tego doty­czy kolej­na skar­ga, tym razem zło­żo­na przez orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we. Dlaczego dru­ga skar­ga? Bo postę­po­wa­nie przed Trybunałem Sprawiedliwości zaczę­te przez Komisję Europejską trwa lata­mi – nawet sie­dem lat.  Może skar­ga orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych będzie szyb­ciej rozpatrywana?

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł