- reklama -
Strona głównaEnergiaSpołeczeństwo smogiem podzielone. Warto rozmawiać

Społeczeństwo smogiem podzielone. Warto rozmawiać

Strategia wypie­ra­nie pro­ble­mu jest sku­tecz­na do cza­su, aż trze­ba coś z nim na serio zro­bić. Tak wła­śnie jest z fatal­ną jako­ścią powie­trza. Jest tak fatal­nie, że nie dało się już tego dłu­żej kryć. Normy pod­niesio­ne ponad trzy­krot­nie i tak zosta­ły prze­kro­czo­ne i trze­ba było pod­nieść alarm. Ale co się dzia­ło potem – tego nikt prze­wi­dzieć nie potrafił.

A sta­ło się tak, że podzie­li­li­śmy się na tych, któ­rzy o smo­gu sły­sze­li, coś wie­dzą i chcą nawet coś z tym zro­bić i na tych, któ­rzy mówią: tak było zawsze, to ekologiczne/​zachodnie/​rosyjskie lob­by nas straszy.

Dziwię się, że tak mało inte­re­su­je­my się naszym zdro­wiem, bo jeśli cho­dzi o przy­ro­dę to nie mam złu­dzeń – ona wie­lu oso­bom tyl­ko prze­szka­dza. Dziwi mnie też, że nie potra­fi­my łączyć fak­tów – pro­ble­my zdro­wot­ne szyb­ciej jeste­śmy w sta­nie przy­pi­sać aler­gii, wiru­som czy też złej pogo­dzie niż powie­trzu tak moc­no zatru­te­mu pyła­mi, w tym rako­twór­czy­mi substancjami.

W deba­cie, któ­rą pro­wa­dzi­łam, wziął udział prof. Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej. Wystąpienie zaczął bar­dzo oso­bi­ście od swo­je­go doświad­cze­nia z bie­ga­niem. Biegał od lat, uczest­ni­czył w pół­ma­ra­to­nach, przy­go­to­wy­wał się do mara­to­nu i nagle dia­gno­za: ast­ma. To był szok (pro­fe­sor nie­daw­no prze­kro­czył czter­dziest­kę). A mógł sobie tego oszczę­dzić, nie ćwi­cząc tak inten­syw­nie w Krakowie.

https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​P​9​C​p​p​Q​0​S​ry8

Smog szko­dzi nam wszyst­kim i sami podej­mu­je­my wybo­ry, czy chce­my uczest­ni­czyć w tym zanie­czysz­cza­niu powie­trza, czy też jeste­śmy w sta­nie choć tro­chę zadzia­łać, czy nam się chce. I nie jest waż­ne tu jakieś „lob­by“, zrzu­ca­nie winy na to, że mia­sto zabu­do­wa­li, że eko­lo­dzy stra­szą albo że burmistrz/​prezydent mia­sta nic nie robią. Smog to kwe­stia bar­dzo bli­ska nas i doty­czy też naszej kul­tu­ry życia.

Ciekawe doświad­cze­nia ma Szwecja, gdzie nadal są prze­kra­cza­ne nor­my zanie­czysz­cze­nia powie­trza, choć nie tak bar­dzo jak u nas. Tam uda­ło się już dwa­dzie­ścia lat temu wpro­wa­dzać stre­fy w mia­stach, do któ­rych nie każ­dy samo­chód może wje­chać. Potem te stre­fy roz­sze­rza­no, wpro­wa­dza­no opła­ty za wjazd do cen­trum. Takie stre­fy ma nie tyl­ko Szwecja, ale coraz wię­cej miast euro­pej­skich, a zwłasz­cza sto­lic. Warszawa to napra­wę wyjątek.

Jak prze­ko­ny­wał Christer Ågren z Air Pollution & Climate Secretariat w Szwecji, nie moż­na poprze­sta­wać na jed­nych dzia­ła­niach, trze­ba iść dalej, roz­sze­rzać stre­fy, edu­ko­wać, likwi­do­wać niską emi­sję. Bo choć w szwedz­kich mia­stach smog to pro­blem głów­nie pyłów uno­szą­cych się spod kół samo­cho­dów, nadal nie­licz­ni palą w komin­kach. A nawet pale­nie drew­nem od cza­su do cza­su powo­du­je nie­ste­ty szko­dli­we emisje.

Anke Konrad z Ambasady Niemiec w Warszawie opo­wia­da­ła o doświad­cze­niach nie­miec­kich miast. Niemiecki sys­tem fede­ral­ny dzie­li odpo­wie­dzial­ność na lan­dy a potem jesz­cze niżej – na gmi­ny. Każda pil­nu­je, by nie prze­kra­czać limi­tów, dosto­so­wu­je swo­je meto­dy do osią­gnię­cia celów.

I nie­ste­ty smog wędru­je. Polski smog prze­kra­cza nawet Bałtyk, tlen­ki azo­tu zanie­czysz­cza­ją powie­trze sąsia­dów. Jeśli tego nie poj­mą posło­wie i poli­ty­cy i nie zmie­rzą się z pro­blem, cze­ka­ją nas kary ze stro­ny Komisji Europejskiej idą­ce w miliar­dy za nie­za­sto­so­wa­nie się do dyrek­ty­wy o czy­sto­ści powie­trza CAFE. Postępowanie zaczę­ła w tej spra­wie Komisja Europejska.

Uwaga traf­na, jaka padła z sali pod­czas deba­ty, jest taka, że nasza gospo­dar­ka opar­ta jest na węglu i bra­ku­je dzia­łań, któ­re by tę zależ­ność zmniej­sza­ły. Dodać nale­ży, że cho­dzi tu tak­że o duże pie­nią­dze pły­ną­ce do kasy pań­stwa z kopal­ni, elek­trow­ni i elek­tro­cie­płow­ni węglo­wych, prze­wo­zów kole­jo­wych węgla. To wła­śnie spa­la­nie węgla w pie­cach powo­du­je prze­kro­cze­nie stę­że­nia rako­twór­cze­go ben­zo­api­re­nu i tego doty­czy kolej­na skar­ga, tym razem zło­żo­na przez orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we. Dlaczego dru­ga skar­ga? Bo postę­po­wa­nie przed Trybunałem Sprawiedliwości zaczę­te przez Komisję Europejską trwa lata­mi – nawet sie­dem lat.  Może skar­ga orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych będzie szyb­ciej rozpatrywana?

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Energia z wakacji

"Czy umiecie BYĆ...

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...
A jeszcze lepsze jest to...