- reklama -
Strona głównaEcoLifeOczyszczacz powietrza hitem

Oczyszczacz powietrza hitem

Czy war­to kupić oczysz­czacz powie­trza? Jaki wybrać? Na co zwró­cić uwa­gę? Ile to kosz­tu­je? Czy to pomo­że na smog? Tyle pytań, a porad mało. Poradnik o oczysz­cza­czach czas napisać!

Firmy sprze­da­ją­ce w Polsce oczysz­cza­cze cier­pią na brak towa­ru. Ludzie kupu­ją wszyst­ko i w każ­dej cenie. A ofer­ta jest nie­ma­ła: oczysz­cza­cze z nawil­ża­niem, sol­ne z joni­za­to­ra­mi, fil­tra­mi HEPA, czuj­ni­ka­mi zanie­czysz­czeń, time­ra­mi i WI-​FI… Czy war­to więc pisać kolej­ny porad­nik jaki oczysz­czacz kupić? Tak, dzię­ki temu może zaosz­czę­dzi­cie kil­ka zło­tych teraz i kil­ka kolej­nych przy wymia­nie filtrów.

Jak oczyszczacz działa

Oczyszczacze powie­trza są w budo­wie i zasa­dzie dzia­ła­nia bar­dzo podob­ne do popu­lar­nych pochła­nia­czy kuchen­nych, kabin dla pala­czy lub do urzą­dzeń mon­to­wa­nych w każ­dym samo­cho­dzie – wen­ty­la­cja z fil­trem, wie­cie o co cho­dzi? Chodzi o fil­tro­wa­nie powie­trza. I tak napraw­dę w samym oczysz­cza­niu powie­trza nie potrze­bu­je­my, oprócz fil­trów, żad­nych innych dodat­ków w posta­ci nawil­ża­nia, joni­zo­wa­nia, ozo­no­wa­nia czy też pod­łą­cza­nia do WI-​FI – to już jest dodat­kiem eks­tra. W pod­sta­wo­wym oczysz­cza­czu naj­waż­niej­sze są: wydaj­ność i filtr. Nas inte­re­su­je taki, któ­ry wyła­pie z nasze­go miesz­ka­nia smog czy­li filtr HEPA od H10 do H13, sło­wem taki, któ­ry wyła­pie wszyst­ko, a przede wszyst­kim sku­tecz­nie te naj­mniej­sze czą­stecz­ki. Jeśli cho­dzi o wydaj­ność popa­trz­my, jakiej wiel­ko­ści mamy pomiesz­cze­nie do „odku­rze­nia“ – wydaj­ność dekla­ro­wa­na przez pro­du­cen­ta na pozio­mie 160–200 m³/​h, wystar­czy na oko­ło 20 m². Koszt utrzy­ma­nia jed­ne­go oczysz­cza­cza to oko­ło 200 zł rocz­nie za fil­try, plus zuży­ty prąd. Przeciętna moc oczysz­cza­cza to 60–100 W.

I to wszyst­ko, no prawie.

Jeśli mamy w budyn­ku kli­ma­ty­za­cję (biu­ro), lub jaką­kol­wiek wen­ty­la­cję mecha­nicz­ną, lub po pro­stu nawyk czę­ste­go otwie­ra­nia okien, oczysz­czacz nie ma sensu.
Nie war­to też bły­snąć przed sąsia­dem, pro­ste ele­men­ty są naj­lep­sze – trwa­łe i nie­dro­gie a sąsiad i tak ma lep­szy i faj­niej­szy sprzęt.

No dobrze, przed sąsia­dem war­to poka­zać coś wię­cej, pro­szę bar­dzo: dzia­ła­ją­cy oczysz­czacz powie­trza za oko­ło 100 zł:

Ale nawet, jeśli nie stać nas aby w każ­dym pomiesz­cze­niu nasze­go domu stał wia­tra­czek z fil­trem, nawet jeśli nie mamy smy­kał­ki do maj­ster­ko­wa­nia, zawsze może­my liczyć na spraw­dzo­ne meto­dy naszych mam i babć – zain­sta­luj­my natu­ral­ne pochła­nia­cze kurzu – paprotki…

Co jest dobre dla dzieci

W domy chro­ni­my je oczysz­cza­czem, w dro­dze do szko­ły zamy­ka­my w samo­cho­dzie obieg powie­trza, a w szkole?
Z cie­ka­wą ini­cja­ty­wą wystar­to­wał Kraków, gdzie wło­da­rze mia­sta chcą wydać 5 mln zło­tych na oczysz­cza­cze w pla­ców­kach oświa­to­wych. Jak rela­cjo­no­wał Dawid Kuciński z love​kra​kow​.pl zain­te­re­so­wa­nie było i jest ogromne.

Pozostaje otwar­te pyta­nie: czy tak wła­śnie ma to wyglą­dać? Oczyszczacz w domu, samo­cho­dzie, szko­le i w pracy…?

- autopromocja -
Podaj dalej
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Przyczyny globalnego ocieplenia

Na jednym zdjęciu. Największy...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...
A jeszcze lepsze jest to...