- reklama -
Strona głównaEcoLifeKiedy można ściąć drzewo

Kiedy można ściąć drzewo

Od począt­ku 2017 roku każ­dy wła­ści­ciel dział­ki może bez zezwo­le­nia wyci­nać drze­wa, nie­za­leż­nie od ich wie­ku, obwo­du czy sta­nu. Czy to się zmieni?

Nowelizacja Prawa ochro­ny przy­ro­dy spo­wo­do­wa­ła, że Polacy maso­wo zaczę­li wyci­nać drze­wa. Zgodnie z arty­ku­łem 83 ust. 1 usta­wy, od 1 stycz­nia tego roku moż­na usu­nąć ze SWOJEJ nie­ru­cho­mo­ści KAŻDE drze­wo, bez wzglę­du na jego obwód, jeże­li usu­nię­cie to doko­ny­wa­ne jest na cele NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI gospo­dar­czej. Tych kom­pe­ten­cji nie może, według mini­ster­stwa, ogra­ni­czyć nawet uchwa­ła rady gminy.

Wycinka może być nie­moż­li­wa albo utrud­nio­na tyl­ko, jeże­li drze­wo jest obję­te dodat­ko­wą ochro­ną, np. jest pomni­kiem przy­ro­dy, zadrze­wie­niem śród­pol­nym, przy­droż­nym i nad­wod­nym w par­ku kra­jo­bra­zo­wym albo na obsza­rze chro­nio­ne­go kra­jo­bra­zu, jest obję­te ochro­ną kon­ser­wa­to­ra zabyt­ków albo w zasię­gu prac zwią­za­nych z usu­wa­niem wystę­pu­ją chro­nio­ne gatun­ki zwie­rząt, roślin albo grzybów.

Ale wycin­ka przy­ję­ła taki roz­miar i spo­wo­do­wa­ła tyle sprze­ci­wów, że posło­wie pla­nu­ją już utrud­nić takie dzia­ła­nia. Zgod­nie z naj­now­szym pro­jek­tem nowe­li­za­cji, wła­ści­ciel będzie musiał  zgło­sić zamiar wycię­cia drzew lub krze­wów i to bez wzglę­du na ich roz­miar. Jak wska­zu­je orga­ni­za­cja WWF zgło­sze­nie obej­mie rów­nież nie­wiel­kie samo­siej­ki. Przepis nie zawie­ra żad­nej sank­cji za  brak zgło­sze­nia. W sytu­acji więc, gdy wła­ści­ciel drze­wa wytnie je bez zgło­sze­nia, nie ponie­sie z tego tytu­łu żad­nych kon­se­kwen­cji – pod­su­mo­wu­je WWF.

Organizacja punk­tu­je też inne absur­dy pro­jek­tu, np. zakaz pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej na nie­ru­cho­mo­ści, na któ­rej wycię­to drze­wa, w ter­mi­nie 5 lat od doko­na­nia zgło­sze­nia. Co jeśli ktoś wycin­ki nie zgło­si? Co jeśli poprzed­ni wła­ści­ciel nie poin­for­mo­wał o tym, że ściął drze­wo, a dział­kę kupił np. gra­fik pro­wa­dzą­cy wła­sną dzia­łal­ność gospodarczą?

W pro­jek­cie trze­ba będzie dużo zmie­nić, a to ozna­cza, że obec­ne pra­wo tak szyb­ko nie zosta­nie zmie­nio­ne. Po pierw­szym czy­ta­niu pro­jekt tra­fił do prac w komi­sji. Tak więc nadal na wła­snej dział­ce moż­na ciąć, bez obaw.

Przyjęte w pośpie­chu obec­ne prze­pi­sy sta­ły się grat­ką dla praw­ni­ków, któ­rzy mogą teraz spie­rać się, co jest waż­niej­sze – pra­wo miej­sco­we czy usta­wa. Bo prze­cież zgod­nie z usta­wą na swo­im ciąć moż­na do woli.  I choć od 1 mar­ca obo­wią­zu­je okres ochron­ny pta­ków, to regu­lu­je to roz­po­rzą­dze­nie mini­stra śro­do­wi­ska, czy­li akt praw­ny o niż­szej ran­dze, co praw­ni­cy mogą wykorzystać.

Są już pierw­sze spra­wy w sądach, jak gło­śna wycin­ka hek­ta­rów lasu w Łebie. Las wyciął wła­ści­ciel, ale do pro­ku­ra­tu­ry zgło­szo­no też moż­li­wość popeł­nie­nia prze­stęp­stwa przez…burmistrza, bo tej wycin­ce nie uda­ło mu się zapobiec.

A jak było przed­tem?  Na wycię­cie drzew trze­ba było uzy­skać zgo­dę urzę­du gmi­ny lub mia­sta. Były wyjąt­ki uza­leż­nio­ne od obwo­du drze­wa na wyso­ko­ści 5 cm – na zezwo­le­nie nie trze­ba było uzy­ski­wać zgo­dy, jeże­li obwód nie prze­kra­czał 25 cm., a w przy­pad­ku topo­li, wierzb, kasz­ta­now­ca zwy­czaj­ne­go, klo­nu, robi­nii aka­cjo­wej, pla­ta­nu – 35 cm. Bez zezwo­le­nia moż­na było ści­nać drze­wa owo­co­we. Do tych prze­pi­sów Ministerstwo Środowiska nie pla­nu­je jed­nak wrócić.

fot. Krzysztof Skłodowski, na zdjęciu: Dąb Bartek, Pomnik Przyrody
- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Dwie wieże

Są na tym...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...
A jeszcze lepsze jest to...