- reklama -
Strona głównaWeekendWspólna przestrzeń do...

Wspólna przestrzeń do zmiany

Raport „Miasta stwo­rzo­ne na nowo przez Lynk & Co” opie­ra się na mię­dzy­na­ro­do­wym bada­niu prze­pro­wa­dzo­nym przez Ipsos. W bada­niu wzię­ło udział 8003 osób w wie­ku 18 lat ‑65 w ośmiu euro­pej­skich mia­stach: Londynie, Paryżu, Berlinie, Rzymie, Madrycie, Amsterdamie, Sztokholmie i Brukseli. Wywiady prze­pro­wa­dzo­no w okre­sie lipiec – sier­pień 2022 r.

Miasta XXI wie­ku bar­dziej „przy­sto­so­wa­ły się“ do samo­cho­dów, jak do ludzi. Ale to bada­nie poka­zu­je rów­nież, że wspól­nym pra­gnie­niem Europejczyków jest bar­dziej efek­tyw­ne korzy­sta­nie z pojaz­dów i zwal­nia­nie prze­strze­ni miej­skiej dla więk­szej ilo­ści zie­le­ni. Ponieważ prze­cięt­ny samo­chód jest uży­wa­ny tyl­ko przez 4% cza­su, to przez resz­tę zaj­mu­je prze­strzeń, któ­ra teraz może nale­żeć do ludzi. Firma Lynk & Co, do bada­nia doda­ła wizu­ali­za­cje, jak bar­dzo mogą zmie­nić się euro­pej­skie cen­tra miast, jeśli tyl­ko zre­zy­gnu­je­my z posia­da­nia samo­cho­dów na rzecz aut, z któ­rych mogą korzy­stać wszyscy. 

Popatrzcie, co się może zmienić:

1
Amsterdam

Amsterdam

6
Paryż

Paryż
ilu­stra­cja: Google Maps

8
Sztokholm

Sztokholm
ŹródłoMapy Google
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Podziel się
Czytaj także

Cable pooling w Hiszpanii. Iberdrola łączy słońce i wiatr

Iberdrola kończy budowę pierwszej w Hiszpanii hybrydowej elektrowni w formule cable pooling. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 74 MW uzupełni kompleks elektrowni wiatrowych BaCa o mocy 69 MW. Instalacja powstała...

Kolejna firma daje dofinansowanie do wymiany ogrzewania w 2023 r.

Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na bardziej efektywne energetycznie cieszy się dużą popularnością. Dotacje przyznaje Tauron. We wrześniu inna energetyczna firma ruszyła z programem dotacji...
- reklama -
Jednym Okiem
To już weekend

Bociany w 2022 roku jeszcze nie dotarły z Afryki do Polski

Bociany zwiastują wczesną wiosnę, jednak czy tak będzie w roku 2022? Bociany zaczęły odwiedzać swoje gniazda, ale - jak się okazuje - wcale nie...

Przyleciały pierwsze w 2022 r. bociany. Gdzie teraz są?

Zwykle bociany przylatują do Polski, gdy zaczyna się astronomiczna wiosna. Tak, już są w Polsce pierwsze bociany. W 2022 roku przyleciały dwa dni przed...
A jeszcze lepsze jest to...