- reklama -
Strona głównaEcoLifeZabierzmy misie z zoo

Zabierzmy misie z zoo

Jedziemy do zoo! – zaor­dy­no­wa­łam z rana, zmę­czo­na aktyw­no­ścią syna w ogród­ku. Pomysł pod­chwy­ci­ła 14-​letnia cór­ka, któ­ra nie chcia­ła spę­dzać bez­czyn­nie nie­dzie­li w łóż­ku. Nasza wypra­wa mia­ła nie­spo­dzie­wa­ny finał i na zawsze zmie­ni­ła dłu­gą tradycję.

Wyprawa do zoo jest jak wspo­mnie­nie z dale­kie­go dzie­ciń­stwa, gdy z mamą i rodzeń­stwem spę­dza­li­śmy cały dzień na zwie­dza­niu war­szaw­skie­go ogro­du. Lody, osioł­ki, sło­nie, żyra­fy – to w PRL była nie lada atrak­cja. W cza­sie naszych wycie­czek do zoo naj­bar­dziej nie mogłam docze­kać się momen­tu, gdy docie­ra­li­śmy do bia­łych niedź­wie­dzi i fok. To był znak, że już koniec zwiedzania.

Zoo prze­trwa­ło PRL, ma się dobrze a nawet coraz lepiej. Nowe klat­ki, pta­szar­nie, ter­ra­rium, akwa­rium, wybie­gi – wszyst­ko to ma pod­nieść uwię­zio­nym zwie­rzę­tom kom­fort i dać zwie­dza­ją­cym poczu­cie, że war­to tu bywać.

Nie ina­czej mia­ło być dzi­siaj. Wsiadłam z dzieć­mi w metro i wygod­nie dotar­łam na dru­gi brzeg Wisły, pro­sto do… cen­trum han­dlo­we­go. Bo metro zatrzy­mu­je się na sta­cji Warszawa Dworzec Wileński, a do zoo trze­ba jeden przy­sta­nek przejść pieszo.

Tak więc naj­pierw zaku­py, potem po dro­dze w par­ku plac zabaw. Janek zachwycony.

- Czy war­to iść dalej i oglą­dać te uwię­zio­ne zwie­rzę­ta? – pytam córkę.

- Wiesz mamo, chy­ba masz rację. Nie mam ocho­ty – przy­ta­ku­je Stefa.

- Tak napraw­dę zoo jest złym pomy­słem. Nie powin­no się wię­zić zwie­rząt – mówię co myślę.

- Można by je oglą­dać na przy­kład w rezer­wa­tach – mówi moja mądra 14-latka.

- Albo stwo­rzyć mul­ti­me­dial­ne zoo, prze­cież trój­wy­mia­ro­we fil­my cie­szą się ogrom­nym powo­dze­niem – rzu­cam pomysł, bo przy­po­mniał mi się pro­jekt zoo we Wrocławiu, gdzie stwo­rzo­no mul­ti­me­dial­ną salę. 

Zamiast do zoo poszli­śmy nad Wisłę, któ­rej nie­ure­gu­lo­wa­ny brzeg nale­ży do euro­pej­skiej sie­ci obsza­rów Natura 2000. Potem lemo­nia­da, piwo (małe), fryt­ki i pie­ro­gi na pla­ży, dłu­gie roz­mo­wy i zaba­wy z dzieć­mi. To był uda­ny dzień.

Tak więc zry­wam z tra­dy­cją, nigdy zresz­tą tych wypraw do zoo nie lubi­łam. Skoro coraz wię­cej miast zabra­nia przy­jaz­du cyr­kom, w któ­rych wystę­pu­ją zwie­rzę­ta, to być może ruch ten zosta­nie roz­sze­rzo­ny i obej­mie rów­nież  zoo? Na pew­no nie sta­nie się to szyb­ko. Ale oby ten rodzaj roz­ryw­ki, gdy mój syn doro­śnie, były już rzad­ko sto­so­wa­ny, a oglą­da­nie zoo pozo­sta­ło tyl­ko w fil­mach, takich jak, np. „Madagaskar“.

Na zdję­ciu są nudy w ogród­ku z lip­ca 2016

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....
A jeszcze lepsze jest to...