- reklama -
Strona głównaWeekendDlaczego warto sadzić drzewa

Dlaczego warto sadzić drzewa

Drzewo nie ma pro­ste­go zada­nia ozdob­ne­go czy kra­jo­bra­zo­we­go, ale ofe­ru­je wie­le korzy­ści eko­sys­te­mo­wych. Drzewa umoż­li­wia reago­wa­nie na kry­zy­sy kli­ma­tycz­ne, a tak­że zagro­że­nia dla bio­róż­no­rod­no­ści. Coraz wię­cej osób to dostrze­ga, a sadze­nie drzew wkra­cza do stra­te­gii firm. 

Drzewo maga­zy­nu­je dwu­tle­nek węgla, jest osto­ją wie­lu gatun­ków, popra­wia jakość powie­trza, zapew­nia infil­tra­cję wód opa­do­wych, wal­kę z miej­ski­mi wyspa­mi cie­pła, dobre samo­po­czu­cie miesz­kań­ców, a w wie­lu regio­nach drew­no zapew­nia tak­że energię. 

Sadzenie drzew zapewni negatywne emisje 

Zalesianie jest spo­so­bem na zwięk­sze­nie lądo­we­go pochła­nia­nia dwu­tlen­ku węgla i ochro­nę nie­sta­bil­nych gleb. W cią­gu roku doj­rza­łe drze­wo pochła­nia śred­nio 22 kg CO2 z atmos­fe­ry, a w zamian uwal­nia tlen. Przybliżone śred­nie pochła­nia­nie w 27 kra­jach Unii Europejskiej w latach 2016-​2018 wyno­si­ło 360 mln ton ekwi­wa­len­tu dwu­tlen­ku węgla rocz­nie. Oprócz tego w drew­nie i pro­duk­tach z nie­go zro­bio­nych rocz­nie maga­zy­no­wa­ne jest ok. 40 mln ton CO2 (Harvested Wood Products – HWP). 

Łącznie lasy rekom­pen­su­ją oko­ło 10 proc. cał­ko­wi­tej emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w UE. To nie­wie­le. W dodat­ku trze­ba teraz pil­no­wać, by ta ilość nie spa­dła. Według zało­żeń, zale­sia­nie powin­no dopro­wa­dzić do wzro­stu pochła­nia­nia CO2. Będzie to jed­nak wią­za­ło się ze zmia­ną zarzą­dza­nia lasa­mi i koniecz­no­ścią zwięk­sze­nia nasa­dzeń w mia­stach, par­kach i na innych przestrzeniach.

Czytaj tak­że: Zasadzimy trzy miliar­dy nowych drzew

Austriacki star­tup refur­bed chwa­li się, że wspól­nie ze swo­im part­ne­rem Eden Reforestation Project posa­dzi­li już milio­no­we drze­wo. Firma, któ­ra roz­wi­ja też dzia­łal­ność w Polsce, za każ­dy zakup na plat­for­mie odno­wio­nej elek­tro­ni­ki sadzi jed­no drze­wo – m.in. na Haiti, Madagaskarze, Indonezji, Mozambiku czy Kenii.

Kupujemy i sadzimy drzewa

Coraz czę­ściej fir­my wcho­dzą w cie­ka­we ini­cja­ty­wy doty­czą­ce sadze­nia drzew. Od 1 paź­dzier­ni­ka z każ­dej trans­ak­cji kar­tą Mastercard, doko­na­nej na ter­mi­na­lu Polcard, w skle­pach sta­cjo­nar­nych JYSK idzie 2 euro na sadze­nie drzew. Każda płat­ność ozna­cza zatem jed­no drze­wo wię­cej dla pla­ne­ty. To część pro­jek­tu Priceless Planet Coalition. Firmy sza­cu­ją, że w ramach akcji może przy­być 30 tys. drzew, co odpo­wia­da 5-​hektarowemu lasowi.

Natomiast Arval, fir­ma wyspe­cja­li­zo­wa­na w wynaj­mie dłu­go­ter­mi­no­wym pojaz­dów, za każ­dy wyna­ję­ty przez klien­ta samo­chód elek­trycz­ny lub hybry­do­wy sadzi jed­no drze­wo. W Polsce Arval wsparł mię­dzy inny­mi nasa­dze­nia w Lipuszu na Kaszubach, gdzie w 2017 roku hura­gan znisz­czył 4,2 tys. ha lasu. 

Z kolei sieć skle­pów Aldi od 2019 roku współ­pra­cu­je z Klubem Gaja. Jest part­ne­rem akcji Święto Drzewa, w ramach któ­rej zasa­dzi­li razem ponad 6 tys. drzew.

Jacek Bożek z Glubu Gaja sadzi drzewo
Jacek Bożek, pre­zes Klubu Gaja, fot. Klub Gaja

Firma Tokai COBEX Polska z oka­zji 125-​lecia w mia­stach, gdzie znaj­du­ją się jej zakła­dy, czy­li w Nowym Sączu oraz Raciborzu, posa­dzi krze­wy i drze­wa. W Nowym Sączu pod­pi­sa­ła poro­zu­mie­nie z mia­stem, co wpi­su­je się w miej­ską akcję #ZielonyNowySącz.

Jakie wybrać drzewa?

Dla pta­ków może­my posa­dzić takie rośli­ny, któ­re zapew­nią im pokarm, jak np. jarząb pospo­li­ty, dereń jadal­ny, ber­be­rys, trzmie­li­na pospo­li­ta – poda­ją auto­rzy akcji Święto Drzewa. Ważne, by nasa­dze­nia zapew­nia­ły pta­kom nie tyl­ko poży­wie­nie ale tak­że schro­nie­nie przed ata­kiem dra­pież­ni­ków. A to dają cier­ni­ste drze­wa i krze­wy, jak np. głóg, śli­wę tar­ni­nę oraz pną­cza, jak np. róże. 

Rozwój prze­my­słu i zanik natu­ral­nych prze­strze­ni ode­brał wie­lu gatun­kom moż­li­wo­ści prze­trwa­nia i roz­mna­ża­nia. Dlatego też, to my – ludzie, musi­my o nie zadbać – Jacek Bożek, Klub Gaja.

Opadłe z drzew owo­ce: jabł­ka, grusz­ki czy śliw­ki dają sok, któ­ry jest dla moty­li jak zastrzyk ener­gii. Dla wie­wió­rek i innych małych saków może­my posa­dzić orze­chy wło­skie, lesz­czy­ny, dęby, buki, modrze­wie czy świer­ki – radzą auto­rzy Święta Drzewa.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł