- reklama -
Strona głównaWeekendDlaczego warto sadzić drzewa

Dlaczego warto sadzić drzewa

Drzewo nie ma pro­ste­go zada­nia ozdob­ne­go czy kra­jo­bra­zo­we­go, ale ofe­ru­je wie­le korzy­ści eko­sys­te­mo­wych. Drzewa umoż­li­wia reago­wa­nie na kry­zy­sy kli­ma­tycz­ne, a tak­że zagro­że­nia dla bio­róż­no­rod­no­ści. Coraz wię­cej osób to dostrze­ga, a sadze­nie drzew wkra­cza do stra­te­gii firm. 

Drzewo maga­zy­nu­je dwu­tle­nek węgla, jest osto­ją wie­lu gatun­ków, popra­wia jakość powie­trza, zapew­nia infil­tra­cję wód opa­do­wych, wal­kę z miej­ski­mi wyspa­mi cie­pła, dobre samo­po­czu­cie miesz­kań­ców, a w wie­lu regio­nach drew­no zapew­nia tak­że energię. 

Sadzenie drzew zapewni negatywne emisje 

Zalesianie jest spo­so­bem na zwięk­sze­nie lądo­we­go pochła­nia­nia dwu­tlen­ku węgla i ochro­nę nie­sta­bil­nych gleb. W cią­gu roku doj­rza­łe drze­wo pochła­nia śred­nio 22 kg CO2 z atmos­fe­ry, a w zamian uwal­nia tlen. Przybliżone śred­nie pochła­nia­nie w 27 kra­jach Unii Europejskiej w latach 2016–2018 wyno­si­ło 360 mln ton ekwi­wa­len­tu dwu­tlen­ku węgla rocz­nie. Oprócz tego w drew­nie i pro­duk­tach z nie­go zro­bio­nych rocz­nie maga­zy­no­wa­ne jest ok. 40 mln ton CO2 (Harvested Wood Products – HWP). 

Łącznie lasy rekom­pen­su­ją oko­ło 10 proc. cał­ko­wi­tej emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w UE. To nie­wie­le. W dodat­ku trze­ba teraz pil­no­wać, by ta ilość nie spa­dła. Według zało­żeń, zale­sia­nie powin­no dopro­wa­dzić do wzro­stu pochła­nia­nia CO2. Będzie to jed­nak wią­za­ło się ze zmia­ną zarzą­dza­nia lasa­mi i koniecz­no­ścią zwięk­sze­nia nasa­dzeń w mia­stach, par­kach i na innych przestrzeniach.

Czytaj tak­że: Zasadzimy trzy miliar­dy nowych drzew

Austriacki star­tup refur­bed chwa­li się, że wspól­nie ze swo­im part­ne­rem Eden Reforestation Project posa­dzi­li już milio­no­we drze­wo. Firma, któ­ra roz­wi­ja też dzia­łal­ność w Polsce, za każ­dy zakup na plat­for­mie odno­wio­nej elek­tro­ni­ki sadzi jed­no drze­wo – m.in. na Haiti, Madagaskarze, Indonezji, Mozambiku czy Kenii.

Kupujemy i sadzimy drzewa

Coraz czę­ściej fir­my wcho­dzą w cie­ka­we ini­cja­ty­wy doty­czą­ce sadze­nia drzew. Od 1 paź­dzier­ni­ka z każ­dej trans­ak­cji kar­tą Mastercard, doko­na­nej na ter­mi­na­lu Polcard, w skle­pach sta­cjo­nar­nych JYSK idzie 2 euro na sadze­nie drzew. Każda płat­ność ozna­cza zatem jed­no drze­wo wię­cej dla pla­ne­ty. To część pro­jek­tu Priceless Planet Coalition. Firmy sza­cu­ją, że w ramach akcji może przy­być 30 tys. drzew, co odpo­wia­da 5‑hektarowemu lasowi.

Natomiast Arval, fir­ma wyspe­cja­li­zo­wa­na w wynaj­mie dłu­go­ter­mi­no­wym pojaz­dów, za każ­dy wyna­ję­ty przez klien­ta samo­chód elek­trycz­ny lub hybry­do­wy sadzi jed­no drze­wo. W Polsce Arval wsparł mię­dzy inny­mi nasa­dze­nia w Lipuszu na Kaszubach, gdzie w 2017 roku hura­gan znisz­czył 4,2 tys. ha lasu. 

Z kolei sieć skle­pów Aldi od 2019 roku współ­pra­cu­je z Klubem Gaja. Jest part­ne­rem akcji Święto Drzewa, w ramach któ­rej zasa­dzi­li razem ponad 6 tys. drzew.

Jacek Bożek z Glubu Gaja sadzi drzewo
Jacek Bożek, pre­zes Klubu Gaja, fot. Klub Gaja

Firma Tokai COBEX Polska z oka­zji 125-​lecia w mia­stach, gdzie znaj­du­ją się jej zakła­dy, czy­li w Nowym Sączu oraz Raciborzu, posa­dzi krze­wy i drze­wa. W Nowym Sączu pod­pi­sa­ła poro­zu­mie­nie z mia­stem, co wpi­su­je się w miej­ską akcję #ZielonyNowySącz.

Jakie wybrać drzewa?

Dla pta­ków może­my posa­dzić takie rośli­ny, któ­re zapew­nią im pokarm, jak np. jarząb pospo­li­ty, dereń jadal­ny, ber­be­rys, trzmie­li­na pospo­li­ta – poda­ją auto­rzy akcji Święto Drzewa. Ważne, by nasa­dze­nia zapew­nia­ły pta­kom nie tyl­ko poży­wie­nie ale tak­że schro­nie­nie przed ata­kiem dra­pież­ni­ków. A to dają cier­ni­ste drze­wa i krze­wy, jak np. głóg, śli­wę tar­ni­nę oraz pną­cza, jak np. róże. 

Rozwój prze­my­słu i zanik natu­ral­nych prze­strze­ni ode­brał wie­lu gatun­kom moż­li­wo­ści prze­trwa­nia i roz­mna­ża­nia. Dlatego też, to my – ludzie, musi­my o nie zadbać – Jacek Bożek, Klub Gaja.

Opadłe z drzew owo­ce: jabł­ka, grusz­ki czy śliw­ki dają sok, któ­ry jest dla moty­li jak zastrzyk ener­gii. Dla wie­wió­rek i innych małych saków może­my posa­dzić orze­chy wło­skie, lesz­czy­ny, dęby, buki, modrze­wie czy świer­ki – radzą auto­rzy Święta Drzewa.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tesla wśród rowerów

Każdy chce nim...

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...

2022

Bądź zmianą, którą...
A jeszcze lepsze jest to...