- reklama -
Strona głównaEnergiaBrudni i biedni

Brudni i biedni

Taki obraz Polski wyła­nia się z ana­li­zy Agencji Reutera. Ani gaz łup­ko­wy, ani atom nie dadzą nam tyle taniej ener­gii co węgiel bru­nat­ny – bar­dzo zanie­czysz­czo­ny ale jak­że tani.

Z zain­te­re­so­wa­niem prze­czy­ta­łam ten arty­kuł. Nie owi­ja­jąc w baweł­nę auto­rzy tłu­ma­czą, dla­cze­go w Polsce spa­la­ny jest węgiel bru­nat­ny, choć jest naj­bar­dziej brud­nym pali­wem a jego wydaj­ność wyno­si tyl­ko 25–35 proc.

Po pierw­sze jest bar­dzo tani. 1 giga­dżul ener­gii z węgla bru­nat­ne­go kosz­tu­je 6,5 zł, z węgla kamien­ne­go – 10–11 zł, z gazu – kil­ka razy drożej.

Po dru­gie: węgla bru­nat­ne­go jest w Polsce w bród, cze­go nie moż­na powie­dzieć o gazie łup­ko­wym. Pierwsze opty­mi­stycz­ne sza­cun­ki naszych zaso­bów łup­ko­wych zosta­ły obcię­te ostat­nio o 90 proc. Zagraniczni inwe­sto­rzy zaczę­li się wycofywać.

Poza tym, my Polacy nie boimy się kopal­ni odkryw­ko­wych, bo już w kil­ku miej­scach one są i świet­nie działają.

Ja oso­bi­ście widzia­łam tyl­ko jed­ną taką kopal­nię nie­da­le­ko Kleczewa i budzi­ła ona we mnie strach. Ogromna dziu­ra w zie­mi. Ale miesz­kań­com oko­licz­nych miej­sco­wo­ści ta dziu­ra nie prze­szka­dza­ła. Wręcz prze­ciw­nie, byli nawet z niej dum­ni i poka­zy­wa­li jako atrakcję.

Problemy zaczę­ły się, gdy tro­chę dalej, nie­da­le­ko jezio­ra Gopło, zapla­no­wa­no budo­wę kolej­nej odkryw­ki. Gmina Kruszwica zło­ży­ła skar­gę do Komisji Europejskiej, miesz­kań­cy zaczę­li pro­te­sto­wać. Podobne pro­te­sty poja­wi­ły się w przy­pad­ku pla­no­wa­nej kopal­ni odkryw­ko­wej nie­da­le­ko Krobii w Wielkopolsce. A prze­ciw­ko eks­plo­ata­cji zło­ża „Legnica“ w refe­ren­dum opo­wie­dzia­ło się 95 proc. uczestników. 

Według Agencji Reutera, jeśli Polska posta­wi na węgiel bru­nat­ny, to nara­zi się na kary Komisji Europejskiej za zbyt małą reduk­cję emi­sji CO2. Nie zga­dzam się z tym.  Jako bied­ny kraj zuży­wa­my wciąż mało ener­gii i nasze zasłu­gi w zmniej­sza­niu emi­sji CO2 są nadal lep­sze niż kra­jów boga­tych. Moim zda­niem, jeśli coś ma zatrzy­mać roz­wój ener­ge­ty­ki opar­tej na węglu bru­nat­nym, to wła­śnie miesz­kań­cy. I już wiem, dla­cze­go Greenpeace stra­szy nas bil­bor­da­mi o brud­nym węglu PGE.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....
A jeszcze lepsze jest to...