- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowaneWiększe oszczędności na rachunku za...

Większe oszczędności na rachunku za prąd z Kartą Dużej Rodziny

Ponad pół milio­na oświad­czeń zło­ży­li już klien­ci TAURONA, chcąc sko­rzy­stać z wyż­szych limi­tów dla ener­gii elek­trycz­nej i cen mak­sy­mal­nych dla firm. Duże rodzi­ny mogą zaosz­czę­dzić nawet 3 tys. zło­tych na rachun­kach za prąd dzię­ki rzą­do­wej Tarczy Solidarnościowej. Warunkiem jest posia­da­nie Karty Dużej Rodziny i zło­że­nie oświad­cze­nia do 30 czerwca.

Dla ponad pię­ciu milio­nów naszych klien­tów ogra­ni­czo­ne ceny prą­du ozna­cza­ją oszczęd­no­ści na rachun­kach w wyso­ko­ści 2 tysię­cy zło­tych. Wszystkich upraw­nio­nych do wyż­szych limi­tów, w tym duże rodzi­ny zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z tego wspar­cia i zło­że­nia nie­zbęd­nych oświad­czeń – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes zarzą­du TAURON Polska Energia.

Wszystkie gospo­dar­stwa domo­we, bez koniecz­no­ści skła­da­nia oświad­cze­nia, korzy­sta­ją z zamro­żo­nych cen do limi­tu zuży­cia 2000 kWh.

Klienci, któ­rzy są upraw­nie­ni do sko­rzy­sta­nia z pod­wyż­szo­nych limi­tów 2600 kWh lub 3000 kWh muszą zało­żyć spe­cjal­ne oświad­cze­nia i mają na to czas do koń­ca czerw­ca tego roku. W tej gru­pie znaj­du­ją się m.in. gospo­dar­stwa domo­we, w któ­rych zamiesz­ku­ją oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią, rol­ni­cy i klien­ci, któ­rzy posia­da­ją Kartę Dużej Rodziny.

Przydatna Karta

Jeżeli upraw­nio­na rodzi­na nie posia­da jesz­cze kar­ty war­to ją wyro­bić. Karta Dużej Rodziny upraw­nia do sze­re­gu zni­żek i dodat­ko­wych upraw­nień zarów­no w insty­tu­cjach publicz­nych, jak i w fir­mach pry­wat­nych. Prawo do Karty Dużej Rodziny przy­słu­gu­je wszyst­kim rodzi­com oraz mał­żon­kom rodzi­ców, któ­rzy mają lub mie­li na utrzy­ma­niu łącz­nie co naj­mniej tro­je dzieci.

Aby otrzy­mać Kartę Dużej Rodziny moż­na zło­żyć wnio­sek w gmi­nie odpo­wia­da­ją­cej miej­scu zamiesz­ka­nia lub elek­tro­nicz­nie, za pośred­nic­twem plat­for­my emp@tia pod adre­sem empa​tia​.mpips​.gov​.pl. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Ułatwiony kontakt

Po wyro­bie­niu Karty Dużej Rodziny naj­wy­god­niej­szą meto­dą zło­że­nia oświad­cze­nia jest Internet. Oświadczenie, któ­re doty­czy zwięk­sze­nia limi­tu na ener­gię elek­trycz­ną moż­na zło­żyć rów­nież poprzez apli­ka­cję mObywatel.

Dla gospo­darstw, któ­re nie zmiesz­czą się w usta­wo­wych pro­gach, prze­wi­dzia­no dodat­ko­wą pomoc. W każ­dym przy­pad­ku po prze­kro­cze­niu przez gospo­dar­stwo domo­we limi­tu zasto­so­wa­na zosta­nie auto­ma­tycz­nie ogra­ni­czo­na usta­wo­wo cena dla nad­wyż­ki prądu.

Najważniejsze infor­ma­cje na temat roz­wią­zań zawar­tych w Tarczy są dostęp­ne dla klien­tów TAURONA na stro­nach tau​ron​.pl/​z​a​m​r​o​z​e​n​i​e​-​p​r​adu oraz tau​ron​.pl/​c​eny

TAURON wspie­ra klien­tów we wdra­ża­niu dobrych nawy­ków i opty­mal­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych dla domu, któ­re przy­nio­są oszczęd­no­ści i pozwo­lą w peł­ni sko­rzy­stać z roz­wią­zań Tarczy Solidarnościowej. Pomocne wska­zów­ki naszych eks­per­tów moż­na zna­leźć w na blo­gu lepiej​.tau​ron​.pl, w social mediach, a tak­że w prak­tycz­nym bez­płat­nym porad­ni­ku na lepiej.tauron.pl/oszczędzanie

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...