- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneSpalarnia w Gdańsku - Port...

Spalarnia w Gdańsku – Port Czystej Energii tuż przed otwarciem

Gdańsk budu­je elek­tro­cie­płow­nię, któ­ra do pro­duk­cji ener­gii ciepl­nej i elek­trycz­nej wyko­rzy­sta odpa­dy komu­nal­ne po segre­ga­cji. Rozpoczęło się susze­nie wymu­rów­ki oraz alka­licz­ne goto­wa­nie kotła. Kolejnym eta­pem będą testy roz­ru­cho­we. Otwarcie spa­lar­ni w Gdańsku zapla­no­wa­no na I kwar­tał 2024 roku. 

Nad nad budyn­kiem kotła widocz­na może być para wod­na lub dym z komi­na, a tak­że sły­chać będzie świ­sty i huki. Mieszkańcy Gdańska nie powin­ni się oba­wiać, ponie­waż są to zapla­no­wa­ne pro­ce­sy. Prawidłowe wyko­na­nie ope­ra­cji to jeden z eta­pów nie­zbęd­nych do przej­ścia w fazę roz­ru­chu elektrociepłowni. 

Suszenie wymu­rów­ki oraz alka­licz­ne­go goto­wa­nia kotła prze­pro­wa­dza się po to, by kocioł był suchy, szczel­ny, wytrzy­ma­ły i pozba­wio­ny pęk­nięć. Potem dmu­cha­nie paro­we oczy­ści ruro­ciąg pomię­dzy kotłem a tur­bi­ną. Do tych pro­ce­sów wyko­rzy­stu­je się gaz LPG oraz lek­ki olej.

Czytaj tak­że: Waste to Energy

Procesy zwią­za­ne z susze­niem wymu­rów­ki i alka­licz­nym goto­wa­niem kotła pro­wa­dzo­ne są przez całą dobę i będą reali­zo­wa­ne przez bli­sko tydzień. Natomiast dmu­cha­nie paro­we zapla­no­wa­no na oko­ło dwa tygo­dnie, od dwóch do czte­rech razy dzien­nie. Czas każ­de­go z prze­dmu­chów wynie­sie oko­ło dwóch minut.

Lokalizacja spalarni w Gdańsku niedaleko sortowni

Nowoczesne spa­lar­nia odpa­dów w Gdańsku–Szadółkach, przy uli­cy Jabłoniowej, jest korzyst­na z powo­dów logi­stycz­nych, ponie­waż zakład powsta­je przy tra­sie szyb­kie­go ruchu połą­czo­nej z auto­stra­dą A1. Dowożenie odpa­dów do spa­le­nia będzie się więc odby­wać z pomi­nię­ciem tere­nów o gęstej zabu­do­wie. Odpady pocho­dzić mają z trzech insta­la­cji komu­nal­nych – w Gdańsku, Tczewie i Gilwie Małej.

Odpady o odpo­wied­niej frak­cji ener­ge­tycz­nej, sta­no­wią­cej pali­wo dla spa­lar­ni, dostar­czy sor­tow­nia w Szadółkach, a ich trans­port odby­wać się będzie dro­ga­mi wewnętrz­ny­mi zakła­du. Ta ilość nie będzie więc dodat­ko­wo obcią­ża­ła ukła­du dro­go­we­go. W trak­cie prac nad pro­jek­tem, ana­li­zo­wa­no jesz­cze wie­le innych loka­li­za­cji. Analizowano ich róż­ne aspek­ty, w tym dro­gi trans­por­tu, aspek­ty eko­lo­gicz­ne, aspek­ty spo­łecz­ne, tech­no­lo­gicz­ne oraz moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia wytwa­rza­ne­go cie­pła. Ostatecznie uzna­no, że loka­li­za­cja na tere­nie Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach jest najlepsza.

Rocznie nowy zakład prze­kształ­ci 160 tys. ton odpa­dów komu­nal­nych sta­no­wią­cych pozo­sta­ło­ści po pro­ce­sie segre­ga­cji. Frakcja ener­ge­tycz­na (reszt­ko­wa) to m.in. odpa­dy higie­nicz­ne, folie po nabia­le i sło­dy­czach, brud­ne skraw­ki nie­na­da­ją­ce­go się do recy­klin­gu papie­ru i two­rzyw sztucz­nych oraz roz­drob­nio­ne odpa­dy wiel­ko­ga­ba­ry­to­we po wcze­śniej­szym odzy­sku surowców. 

Otwarcie Portu Czystej Energii

Moc nowej elek­tro­cie­płow­ni na odpa­dy wynie­sie 63 MW ciepl­ne i 13 MW elek­trycz­nych. Produkcja cie­pła (509 tys. GJ) wystar­czy na ogrza­nie oko­ło 19 tys. gospo­darstw domo­wych zimą, a latem na pod­grza­nie wody oko­ło 70 tys. gospodarstw. 

Inwestycja powsta­je w for­mu­le part­ner­stwa publiczno-​prywatnego. Z publicz­ną spół­ką Port Czystej Energii umo­wę na 25-​letnią eks­plo­ata­cję obiek­tu pod­pi­sa­ło włosko-​francuskie kon­sor­cjum firm Webuild, Termomeccanica Ecologia i TIRU Paprec Energies. Za 661 mln zł net­to wybu­du­je ono elek­tro­cie­płow­nię, z cze­go pra­wie 271 mln zł pocho­dzi z unij­ne­go pro­gra­mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Testowy, jak rów­nież odda­nie insta­la­cji do eks­plo­ata­cji, zapla­no­wa­no na I kwar­tał 2024 r. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...