- reklama -
Strona głównaTechnologieŚrem zamawia projekt osiedla ogrzewanego...

Śrem zamawia projekt osiedla ogrzewanego wodorem

Wielkopolska gmi­na Śrem może jako pierw­sza w Europie mieć osie­dle ogrze­wa­ne wodo­rem. Podpisała ze spół­ka­mi SES Hydrogen Energy i Con-​Project umo­wę na pro­jekt osie­dla TBS i kotłow­ni wodo­ro­wej. Wodór ma posłu­żyć jako pali­wo do ogrze­wa­nia 195 miesz­kań przy ul. Farnej.

W ubie­głym roku zawar­to list inten­cyj­ny doty­czą­cy zasto­so­wa­nia wodo­ru do ogrze­wa­nia. Teraz pod­pi­sa­na umo­wa urze­czy­wist­nia te pla­ny i roz­po­czy­na reali­za­cję doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej. Kotłownia wodo­ro­wa sta­no­wić będzie część sys­te­mu grzew­cze­go, obej­mu­ją­ce­go też grun­to­we pom­py cie­pła solanka/​woda.

Elektrolizer wyprodukuje wodór

Kotłownia wodo­ro­wa zapew­ni cie­płą wodę na potrze­by c.w.u i c.o. dla budyn­ków. Jej punkt cen­tral­ny sta­no­wić będzie kocioł wodorowo-​tlenowy wraz z insta­la­cja­mi przy­go­to­wa­nia gazów. Ponadto, peł­na infra­struk­tu­ra obej­mie moduł gene­ra­cji wodo­ru i tle­nu z wyko­rzy­sta­niem elek­tro­li­ze­rów, układ przy­go­to­wa­nia wody do elek­tro­li­zy, moduł maga­zy­no­wa­nia wodo­ru i tle­nu, ukła­dy zasi­la­nia i ste­ro­wa­nia pro­ce­sa­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi oraz wymia­ny ciepła.

Kocioł wodo­ro­wy będzie pierw­szym tego typu urzą­dze­niem wyko­rzy­sty­wa­nym w śred­niej i dużej ska­li sys­te­mie grzew­czym. Specjalnie pro­jek­to­wa­ny układ ma umoż­li­wić czę­ścio­wy recy­kling i ponow­ne wyko­rzy­sta­nie wody, któ­ra wró­ci na elek­tro­li­zer. Na tere­nie osie­dla zapla­no­wa­no tak­że fotowoltaikę.

Projekt osie­dla wodo­ro­we­go w Śremie jest nowa­tor­ski nie tyl­ko w ska­li kra­ju, ale i całej Europy, zapew­nia­jąc speł­nie­nie celów regu­la­cyj­nych, przy jed­no­cze­snym unie­za­leż­nie­niu odbior­ców cie­pła od tego co dzie­je się na ryn­ku ener­gii i paliw.

Mateusz Sołtysiak, pre­zes SES Hydrogen Energy

Ryszard Grzęda, pre­zes Con-​Projectu, oce­nił, że jest to naj­bar­dziej inno­wa­cyj­ny pro­jekt reali­zo­wa­ny w tej fir­mie. Wymaga od pro­jek­tan­tów zasto­so­wa­nia nie­ty­po­wych roz­wią­zań. Chodzi o wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii wodo­ro­wej jako insta­la­cji współ­pra­cu­ją­cej z sys­te­mem cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia i cie­plej wody opar­tym na grun­to­wych pom­pach ciepła.

Budowa roz­pocz­nie się w 2025 roku. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...