- rekla­ma -

Dział EcoReporters

COP28

Przeczytaj rów­nież o:

Największa na świecie farma słoneczna rusza przed COP28

Al Dhafra – naj­więk­sza na świe­cie elek­trow­nia sło­necz­na poło­żo­na w jed­nym miej­scu – ma moc 2 GW. Uroczysta inau­gu­ra­cja pra­cy tej elek­trow­ni mia­ła miejsce…
Czytaj tak­że

Nowy minister środowiska, klimatu. Czego nie wiemy?

Trwają usta­le­nia, kto pokie­ru­je mini­ster­stwem śro­do­wi­ska w nowym rzą­dzie. Jako głów­ną kan­dy­dat­kę przed­sta­wia­no Urszulę Pasławską, wice­prze­wod­ni­czą­cą PSL. Urszula Pasławska uzy­ska­ła ponad 26 tys. głosów…

Szkoły w smogu. Rządowy ranking pokazuje skalę problemu

Czy smog szko­dzi dzie­ciom? Jaka jest jakość powie­trza w oko­li­cach szko­ły i czy to wpły­wa na aktyw­ność dzie­ci? Smog szko­dzi zdro­wiu i to bardzo,…

Tauron z nową platforma cyfrową dla firm

Ponad 5 000 GWh ener­gii elek­trycz­nej dla biz­ne­su obsłu­ży w naj­bliż­szym roku cyfro­wa plat­for­ma uru­cho­mio­na przez TAURON. Nowoczesna tech­no­lo­gia uła­twi klien­tom biz­ne­so­wym nie tyl­ko zakup energii…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -