- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowaneTAURON umożliwia klientom z gwarancją...

TAURON umożliwia klientom z gwarancją ceny bezpłatną zmianę umowy

TAURON zachęca klientów z gwarancją ceny do zmiany umowy, by mogli w pełni skorzystać z rozwiązań rządowej Tarczy Solidarnościowej. Spółka umożliwia takim klientom bezpłatną zmianę oferty i zaprasza do kontaktu.

Źródło:Tauron

W obli­czu dyna­micz­nych zmian na ryn­ku ener­gii TAURON podej­mu­je dzia­ła­nia, aby jego klien­ci otrzy­ma­li peł­ne wspar­cie oraz  mogli sko­rzy­stać z wszyst­kich roz­wią­zań prze­wi­dzia­nych w rzą­do­wej Tarczy Solidarnościowej.

Gwarancja ceny

- Przypominamy klien­tom korzy­sta­ją­cym z gwa­ran­cji sta­łej ceny, któ­ra była przy­go­to­wa­na przed wej­ściem w życie Tarczy Solidarnościowej, że mogą sko­rzy­stać z ofert, dzię­ki któ­rym uzy­ska­ją wspar­cie zgod­nie z prze­pi­sa­mi prze­wi­dzia­ny­mi w rzą­do­wych mecha­ni­zmach ochron­nych uru­cho­mio­nych w ramach Tarczy Solidarnościowej – mówi Rafał Soja, pre­zes spół­ki TAURON Sprzedaż. – Dlatego umoż­li­wi­li­śmy tym klien­tom bez­płat­ną zmia­nę ofer­ty na taką, któ­ra jest obję­ta korzy­ścia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z rzą­do­wej Tarczy. Jest to na przy­kład  ofer­ta z gwa­ran­cją raba­tu – doda­je Soja.

Z gwa­ran­cji sta­łej ceny prą­du chęt­nie korzy­sta­li w ostat­nich latach klien­ci, któ­rzy nie chcie­li przej­mo­wać się corocz­ny­mi aktu­ali­za­cja­mi cen prą­du wpro­wa­dza­ny­mi przez pre­ze­sa Urzędu Regulacji Energetyki. Taki pro­dukt mógł być jed­nak ofe­ro­wa­ny w innych, niż aktu­al­ne warun­ki ryn­ko­we. W TAURONIE korzy­sta­nie z gwa­ran­cji ceny nie jest już dostęp­ne dla nowych klientów.

Bezpłatna zmiana umowy

Korzystający do tej pory z opcji prą­du z gwa­ran­cją ceny klien­ci mogą wybrać inną przed­sta­wio­ną w ofer­cie opcję z niską opła­tą han­dlo­wą i obję­tą korzy­ścia­mi Tarczy Solidarnościowej.

Klient ma moż­li­wość zmia­ny ofer­ty z gwa­ran­cją ceny na inną, bez pono­sze­nia jakich­kol­wiek opłat.

Cenniki, któ­re nie zosta­ną obję­te limi­ta­mi uwzględ­nio­ny­mi w zapi­sach Tarczy Solidarnościowej mają w nazwie skrót „GAC” (Gwarancja Atrakcyjnej Ceny) albo „GSC” (Gwarancja Stałej Ceny). Na przy­kład: Cennik EE_​GD GAC B S24D GZE_P1_Q2_01.07.22–30.06.23).

Sprawdź swój cennik

  • w cen­ni­ku, któ­ry jest załącz­ni­kiem do umo­wy na prąd;
  • na fak­tu­rze papierowej;
  • na fak­tu­rze elek­tro­nicz­nej w ser­wi­sie i apli­ka­cji mobil­nej Mój TAURON;
  • dzwo­niąc na info­li­nię 606 0 606.

Zachęcamy klien­tów, by ewen­tu­al­ną decy­zję pod­ję­li jesz­cze przed zakoń­cze­niem tego roku kalen­da­rzo­we­go. Można to zro­bić za spra­wą roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej, kore­spon­den­cji pocz­to­wej lub wizy­ty w punk­cie obsłu­gi klienta.

Ofertę moż­na zmie­nić korzy­sta­jąc z naszej apli­ka­cji moj​tau​ron​.pl lub dzwo­niąc na info­li­nię 555 444 555.. Konsultanci pomo­gą wybrać klien­tom naj­ko­rzyst­niej­szą ceno­wo ofer­tę, dosto­so­wa­ną do indy­wi­du­al­nych potrzeb – wyja­śnia Daniel Iwan, Rzecznik pra­so­wy TAURON Sprzedaż.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...
A jeszcze lepsze jest to...