- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowaneTAURON umożliwia klientom z gwarancją...

TAURON umożliwia klientom z gwarancją ceny bezpłatną zmianę umowy

TAURON zachęca klientów z gwarancją ceny do zmiany umowy, by mogli w pełni skorzystać z rozwiązań rządowej Tarczy Solidarnościowej. Spółka umożliwia takim klientom bezpłatną zmianę oferty i zaprasza do kontaktu.

Źródło:Tauron

W obli­czu dyna­micz­nych zmian na ryn­ku ener­gii TAURON podej­mu­je dzia­ła­nia, aby jego klien­ci otrzy­ma­li peł­ne wspar­cie oraz  mogli sko­rzy­stać z wszyst­kich roz­wią­zań prze­wi­dzia­nych w rzą­do­wej Tarczy Solidarnościowej.

Gwarancja ceny

- Przypominamy klien­tom korzy­sta­ją­cym z gwa­ran­cji sta­łej ceny, któ­ra była przy­go­to­wa­na przed wej­ściem w życie Tarczy Solidarnościowej, że mogą sko­rzy­stać z ofert, dzię­ki któ­rym uzy­ska­ją wspar­cie zgod­nie z prze­pi­sa­mi prze­wi­dzia­ny­mi w rzą­do­wych mecha­ni­zmach ochron­nych uru­cho­mio­nych w ramach Tarczy Solidarnościowej – mówi Rafał Soja, pre­zes spół­ki TAURON Sprzedaż. – Dlatego umoż­li­wi­li­śmy tym klien­tom bez­płat­ną zmia­nę ofer­ty na taką, któ­ra jest obję­ta korzy­ścia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z rzą­do­wej Tarczy. Jest to na przy­kład  ofer­ta z gwa­ran­cją raba­tu – doda­je Soja.

Z gwa­ran­cji sta­łej ceny prą­du chęt­nie korzy­sta­li w ostat­nich latach klien­ci, któ­rzy nie chcie­li przej­mo­wać się corocz­ny­mi aktu­ali­za­cja­mi cen prą­du wpro­wa­dza­ny­mi przez pre­ze­sa Urzędu Regulacji Energetyki. Taki pro­dukt mógł być jed­nak ofe­ro­wa­ny w innych, niż aktu­al­ne warun­ki ryn­ko­we. W TAURONIE korzy­sta­nie z gwa­ran­cji ceny nie jest już dostęp­ne dla nowych klientów.

Bezpłatna zmiana umowy

Korzystający do tej pory z opcji prą­du z gwa­ran­cją ceny klien­ci mogą wybrać inną przed­sta­wio­ną w ofer­cie opcję z niską opła­tą han­dlo­wą i obję­tą korzy­ścia­mi Tarczy Solidarnościowej.

Klient ma moż­li­wość zmia­ny ofer­ty z gwa­ran­cją ceny na inną, bez pono­sze­nia jakich­kol­wiek opłat.

Cenniki, któ­re nie zosta­ną obję­te limi­ta­mi uwzględ­nio­ny­mi w zapi­sach Tarczy Solidarnościowej mają w nazwie skrót „GAC” (Gwarancja Atrakcyjnej Ceny) albo „GSC” (Gwarancja Stałej Ceny). Na przy­kład: Cennik EE_​GD GAC B S24D GZE_P1_Q2_01.07.22–30.06.23).

Sprawdź swój cennik

  • w cen­ni­ku, któ­ry jest załącz­ni­kiem do umo­wy na prąd;
  • na fak­tu­rze papierowej;
  • na fak­tu­rze elek­tro­nicz­nej w ser­wi­sie i apli­ka­cji mobil­nej Mój TAURON;
  • dzwo­niąc na info­li­nię 606 0 606.

Zachęcamy klien­tów, by ewen­tu­al­ną decy­zję pod­ję­li jesz­cze przed zakoń­cze­niem tego roku kalen­da­rzo­we­go. Można to zro­bić za spra­wą roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej, kore­spon­den­cji pocz­to­wej lub wizy­ty w punk­cie obsłu­gi klienta.

Ofertę moż­na zmie­nić korzy­sta­jąc z naszej apli­ka­cji moj​tau​ron​.pl lub dzwo­niąc na info­li­nię 555 444 555.. Konsultanci pomo­gą wybrać klien­tom naj­ko­rzyst­niej­szą ceno­wo ofer­tę, dosto­so­wa­ną do indy­wi­du­al­nych potrzeb – wyja­śnia Daniel Iwan, Rzecznik pra­so­wy TAURON Sprzedaż.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...
A jeszcze lepsze jest to...