- reklama -
Strona głównaEcoLifeIle państwo zapłaci za las?...

Ile państwo zapłaci za las? Ceny w 2023 roku będą wysokie

Lasy Państwowe aktyw­nie pozy­sku­ją dział­ki leśne i grun­ty pod zale­sia­nie. W ubie­głym roku uda­ło się, według naszych sza­cun­ków, sku­pić wię­cej grun­tów niż rok wcze­śniej. Można sprze­dać las pry­wat­ny i zaro­bić na tym kil­ka­dzie­siąt tysię­cy zło­tych za hektar. 

Na począt­ku 2022 roku Lasy Państwowe ogło­si­ły ogól­no­pol­ską akcję sku­po­wa­nia grun­tów i dzia­łek pod lasy. Celem tego dzia­ła­nia jest zwięk­sze­nie lesi­sto­ści kra­ju. Polska ma pro­blem ze zwięk­sze­niem powierzch­ni leśnej, któ­ra od lat nie może prze­kro­czyć 30 proc. powierzch­ni. Nadleśnictwa dosta­ły zarzą­dze­nie aktyw­ne­go pro­mo­wa­nia zaku­pu grun­tów leśnych i dzia­łek. Chodzi nie tyl­ko o kup­no pry­wat­nych lasów, ale tak­że o takie dział­ki, któ­re moż­na prze­kształ­cić w las. 

Szczególnie istot­ną war­tość mają grun­ty, któ­re bez­po­śred­nio przy­le­ga­ją do obsza­ru zarzą­dza­ne­go przez Lasy Państwowe, oraz takie, gdzie ist­nie­je moż­li­wość znie­sie­nia współ­wła­sno­ści lub regu­la­cji prze­bie­gu gra­ni­cy polno-leśnej.

Lasy Państwowe.

Zapytaliśmy nad­le­śnic­twa, jakie efek­ty przy­nio­sła akcja doty­czą­ca kup­na lasu kupio­nych w tym celu grun­tów. Z danych zebra­nych z całej Polski wyni­ka, że śred­nie ceny waha­ły się od nie­ca­łych 22 tys. zł na wscho­dzie Polski do pra­wie 48 tys. zł na połu­dniu kra­ju. Co war­to pod­kre­ślić, są to śred­nie staw­ki, mogą więc zda­rzać się ceny jesz­cze wyż­sze albo niższe. 

To pole, łąka czy las? Cena działki zależy od wielu czynników

Przede wszyst­kim cena zaku­pu zale­ży wie­lu czyn­ni­ków, w tym poło­że­nia i kształ­tu dział­ki, gatun­ków i wie­ku drzew, któ­re na niej rosną i sta­nu sani­tar­ne­go. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprze­dza wyce­na rze­czo­znaw­cy mająt­ko­we­go. To nie wszyst­ko. Zgodnie z usta­wą o lasach, nad­le­śnic­twa mogą naby­wać grun­ty na zasa­dach pier­wo­ku­py (art. 37a). Mogą też kupo­wać od osób praw­nych i pry­wat­nych lasy, grun­ty do zale­sie­nia lub inne nie­ru­cho­mo­ści, jeże­li jest to uza­sad­nio­ne potrze­ba­mi gospo­dar­ki leśnej i nie naru­sza inte­re­su Skarbu Państwa (art. 37). Wówczas zgo­dę musi wyra­zić Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. 

Nadleśnictwo w Lubinie poda­ło nam, że w ramach pier­wo­ku­pu kupi­ło w ubie­głym roku ok. 35 ha grun­tów po śred­niej cenie 21,8 zł/​hektar. Natomiast na pod­sta­wie art. 37 kupi­ło ponad 55 hek­ta­rów, a śred­nia cena naby­cia była już wyż­sza – ok. 36 tys. zł/​ha.

Czytaj tak­że: Ile war­te są lasy w Polsce według GUS

Jak nam wyja­śni­ło Nadleśnictwo Toruń, w łącz­nie zaku­pio­nych pra­wie 458 ha znaj­du­ją się:

  • grun­ty do zalesiania 
  • dział­ki opi­sa­ne w powszech­nej ewi­den­cji grun­tów jako użyt­ki róż­ne od lasu („Ls), jed­nak fak­tycz­nie są poro­śnię­te drze­wo­sta­nem, więc zosta­ną prze­kla­sy­fi­ko­we na uży­tek las („Ls”)
  • lasy (uży­tek ewi­den­cyj­ny „Ls”)
  • pozo­sta­łe grunty.

Z kolei Nadleśnictwo z Zielonej Górze poin­for­mo­wa­ło nas, że wśród grun­tów prze­zna­czo­nych do zale­sie­nia zna­la­zły się role, pastwi­ska i łąki. Cena za 1 ha wynio­sła śred­nio 41 585 zł. 

Grunty leśne i nieleśne

Organizacyjne pod­le­głe RDLP w Białymstoku w 2022 roku zaku­pi­ły ok. 229 ha. Średnia cena hek­ta­ra wynio­sła 28 tys. zł. Zakupione grun­ty w więk­szo­ści były użyt­ka­mi leśny­mi poro­śnię­ty­mi drze­wo­sta­na­mi lub wyma­ga­ją­cy­mi odno­wie­nia. Grunty rol­ne prze­zna­czo­ne do zale­sie­nia były jedy­nie grun­ta­mi towa­rzy­szą­cy­mi do nich. W związ­ku z tym, że nie sta­no­wi­ły one odręb­nych dzia­łek ewi­den­cyj­nych i w mia­rę moż­li­wo­ści były szyb­ko zagospodarowane.

RDLP w Olsztynie pozy­ska­ła aż 603 ha grun­tów. Średnia cena hek­ta­ra wynio­sła 36 tys. zł. RDLP we Wrocławiu kupi­ła ponad 284 ha lasów i grun­tów pod zale­sia­nie, pła­cąc śred­nio pra­wie 38 tys. zł za hek­tar. W Gdańsku kupio­no pra­wie 519 ha. 

Grunty leśne i nie­le­śne do zale­sie­nia wystę­pu­ją zazwy­czaj na tych samych dział­kach i trud­no je roz­dzie­lić ze wzglę­du na cenę zaku­pu. Średnia cena w zależ­no­ści od rodza­ju użyt­ków oraz od pod­sta­wy praw­nej zaku­pu wyno­si od 33 do 38 tys. zł/​ha.

RDLP Gdańsk

Jeszcze wię­cej pozy­ska­ła regio­nal­na Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku. W roku 2022 pod­le­głe jej nad­le­śnic­twa sko­rzy­sta­ły z pra­wa pier­wo­ku­pu dzie­się­cio­krot­nie, zaku­pu­jąc 103 ha lasów za kwo­tę 3,5 mln. zł. Cena lasu za hek­tar wynio­sła więc ok. 34 tys. zł. Natomiast na pod­sta­wie at. 37 kupio­no ok. 300 ha, a w trak­cie jest kolej­ne 170 ha. 

W sumie w roku 2022 tra­fi­ło do nas oko­ło 100 wnio­sków o zakup grun­tów. Średnia cenę zaku­pu 29 tys. zł/​ha. Obszar, któ­re­go doty­czy ogół spraw z ubie­głe­go roku, to oko­ło 700 ha. 

rzecz­nik RDLP w Szczecinku Marek Stasiuk.

RDLP w Warszawie poda­je śred­nią cenę hek­ta­ra grun­tów kupio­nych do zale­sia­nia pra­wie 36 zł, w Łodzi i w Pile- ok. 29 tys. zł, w Krakowie 23–48 tys. zł. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...
A jeszcze lepsze jest to...