- reklama -
Strona głównaŚwiatFotowoltaika w Hiszpanii zaczyna korzystać...

Fotowoltaika w Hiszpanii zaczyna korzystać ze Słońca

Kolektory sło­necz­ne na dachu domu to naj­prost­sze roz­wią­za­nie do zapew­nie­nia sobie cie­plej wody. W Andaluzji taki widok jest czę­sty. Do nie­daw­na domo­wa foto­wol­ta­ika była opo­dat­ko­wa­na, stąd też nie ma jej jesz­cze tak wie­le jak w Polsce.

Prawo o trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej dopie­ro w 2018 r. zakoń­czy­ło tak zwa­ny poda­tek sło­necz­ny w Hiszpanii. W efek­cie w ubie­głym roku moc foto­wol­ta­iki prze­kro­czy­ła 15 GW. Natomiast moc domo­wej foto­wol­ta­iki zwięk­szy­ła się do 1,2 GW, co według Hiszpańskiej Unii Fotowoltaicznej sta­no­wi ponad 1% mocy zain­sta­lo­wa­nej w Hiszpanii (114 GW, dane z Red Eléctrica z 4 kwiet­nia – poda­je El Pais.)

W porów­na­niu z Polską to nie­wie­le, bo u nas ponad milion pro­su­men­tów w ostat­nich kil­ku latach zain­sta­lo­wa­ło 7 GW mocy. 

Ciepła woda z kolektora

Zamiast kupo­wać pane­le foto­wol­ta­icz­ne Hiszpanie inwe­sto­wa­li w coś zupeł­nie inne­go i tań­sze­go. W Andaluzji nadal czę­ściej na dachach widać kolek­to­ry i pojem­ni­ki na wodę – w skró­cie sło­necz­ne pod­grze­wa­cze wody (ter­mo­si­fon solar). Co cie­ka­we, tutej­sze domo­we kolek­to­ry sło­necz­ne na ogół pra­cu­ją w try­bie natu­ral­ne­go obie­gu wody, bez zewnętrz­ne­go zasi­la­nia. Płaskie sło­necz­ne pod­grze­wa­cze zasi­la­ne są przez ciśnie­nie wody wodo­cią­go­wej (tzw. woda górna). 

Kolektory słoneczne w południowej Hiszpanii. Fot.: Magda Skłodowska

Najtańszy pod­grze­wacz kosz­tu­je oko­ło tysią­ca euro. To nie­wiel­ka kwo­ta, za któ­rą latem moż­na sobie zapew­nić cie­płą wodę. Zdarza się, że rano woda jest let­nia, potem już szyb­ko się nagrze­wa do 50 i wię­cej stop­ni Celsjusza. 

Za dużo energii ze Słońca

Z pew­no­ścią i tu foto­wol­ta­ika zacznie czę­ściej pokry­wać dachy i wol­ne prze­strze­nie. Jak poda­je ”El Pais”, wszyst­kie sło­necz­ne pro­jek­ty opie­wa­ją już na 85 GW mocy, i to bez pro­su­men­tów. W ubie­głym roku odna­wial­ne źró­dła ener­gii dostar­czy­ły 46,7% całej kra­jo­wej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej. A to dopie­ro początek.

O ile w Polsce inwe­sto­rzy mają pro­blem z przy­łą­cze­niem farm sło­necz­nych do sie­ci to w Hiszpanii gło­wią już się nad tym, co będą zro­bić z nad­mia­rem taniej ener­gii ze Słońca. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Upały. Jak chłodzić przegrzane domy i miasta?

Wraz z nadejściem lata powracają problemy z falami upałów, suszami i ulewnymi deszczami. Często latem temperatura w miastach jest wyższa niż na terenach podmiejskich...

Polska spółka buduje fabrykę podmorskich kabli w Anglii

JDR, należąca do polskiego przedsiębiorstwa TF Kable Group, otrzymał finansowanie na budowę nowoczesnej fabryki kabli podmorskich w Wielkiej Brytanii. Fabryka powstaje w Cambois, niedaleko...
- reklama -

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....
energetycznie

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł