- reklama -
Strona głównaTechnologieZ czego może być zrobiona...

Z czego może być zrobiona eko karta płatnicza?

Źródło:Credit Agricole

Karty płat­ni­cze to dla wie­lu Polaków nadal pod­sta­wo­we narzę­dzie płat­no­ści. Mimo roz­wo­ju płat­no­ści mobil­nych, takich jak BLIK, czy wir­tu­al­na kar­ta w tele­fo­nie, tra­dy­cyj­nie wybie­ra­my kar­ty płatnicze.

Zwykle kar­ta jest wyko­na­na z pla­sti­ku. Producenci kart zaczy­na­ją jed­nak wpro­wa­dzać mate­ria­ły, któ­re są bar­dziej przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska. Przykładem jest Mastercard i Credit Agricole. Wspólnie wpro­wa­dza­ją na pol­ski rynek pierw­szą kar­tę wyko­na­ną z two­rzy­wa, któ­re może roz­ło­żyć się znacz­nie szyb­ciej niż plastik. 

Szybciej rozpadnie się niż plastik 

Materiał prze­szedł testy degra­da­cji zgod­nie z meto­dą ASTM D5511. To stan­dard bada­nia bio­de­gra­do­wal­no­ści. W okre­ślo­nych warun­kach to two­rzy­wo może roz­ło­żyć się do 99 proc. w kil­ka­na­ście tygo­dni. Dla porów­na­nia, pla­stik roz­kła­da się co naj­mniej 500 lat. 

Tworzywo, z któ­re­go wytwa­rza­na jest kar­ta, dostar­cza fir­ma Austria Card. 

W nowej kar­cie zasto­so­wa­li­śmy spe­cjal­ny doda­tek, któ­ry przy­cią­ga mikro­or­ga­ni­zmy. Kolonizują się one na two­rzy­wie i poprzez wydzie­la­ne enzy­my dopro­wa­dza­ją do jego roz­kła­du na czą­stecz­ki orga­nicz­ne – Alicja Zimek, Austria Card Poland.

Choć fir­my nie poda­ły nazwy two­rzy­wa to praw­do­po­dob­nie cho­dzić może o PVC. A kon­kret­nie o pro­dukt o nazwie AUSTRIACARDphilo, któ­ry łączy w sobie zale­ty kla­sycz­ne­go PVC z moż­li­wo­ścią roz­pa­du w roz­sąd­nym cza­sie na gle­bę, wodę, kom­post itp. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł