- reklama -
Strona głównaTechnologieZ czego może być zrobiona...

Z czego może być zrobiona eko karta płatnicza?

Źródło:Credit Agricole

Karty płat­ni­cze to dla wie­lu Polaków nadal pod­sta­wo­we narzę­dzie płat­no­ści. Mimo roz­wo­ju płat­no­ści mobil­nych, takich jak BLIK, czy wir­tu­al­na kar­ta w tele­fo­nie, tra­dy­cyj­nie wybie­ra­my kar­ty płatnicze.

Zwykle kar­ta jest wyko­na­na z pla­sti­ku. Producenci kart zaczy­na­ją jed­nak wpro­wa­dzać mate­ria­ły, któ­re są bar­dziej przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska. Przykładem jest Mastercard i Credit Agricole. Wspólnie wpro­wa­dza­ją na pol­ski rynek pierw­szą kar­tę wyko­na­ną z two­rzy­wa, któ­re może roz­ło­żyć się znacz­nie szyb­ciej niż plastik. 

Szybciej rozpadnie się niż plastik 

Materiał prze­szedł testy degra­da­cji zgod­nie z meto­dą ASTM D5511. To stan­dard bada­nia bio­de­gra­do­wal­no­ści. W okre­ślo­nych warun­kach to two­rzy­wo może roz­ło­żyć się do 99 proc. w kil­ka­na­ście tygo­dni. Dla porów­na­nia, pla­stik roz­kła­da się co naj­mniej 500 lat. 

Tworzywo, z któ­re­go wytwa­rza­na jest kar­ta, dostar­cza fir­ma Austria Card. 

W nowej kar­cie zasto­so­wa­li­śmy spe­cjal­ny doda­tek, któ­ry przy­cią­ga mikro­or­ga­ni­zmy. Kolonizują się one na two­rzy­wie i poprzez wydzie­la­ne enzy­my dopro­wa­dza­ją do jego roz­kła­du na czą­stecz­ki orga­nicz­ne – Alicja Zimek, Austria Card Poland.

Choć fir­my nie poda­ły nazwy two­rzy­wa to praw­do­po­dob­nie cho­dzić może o PVC. A kon­kret­nie o pro­dukt o nazwie AUSTRIACARDphilo, któ­ry łączy w sobie zale­ty kla­sycz­ne­go PVC z moż­li­wo­ścią roz­pa­du w roz­sąd­nym cza­sie na gle­bę, wodę, kom­post itp. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
A jeszcze lepsze jest to...