- reklama -
Strona głównaTechnologieZ czego może być zrobiona...

Z czego może być zrobiona eko karta płatnicza?

Źródło:Credit Agricole

Karty płat­ni­cze to dla wie­lu Polaków nadal pod­sta­wo­we narzę­dzie płat­no­ści. Mimo roz­wo­ju płat­no­ści mobil­nych, takich jak BLIK, czy wir­tu­al­na kar­ta w tele­fo­nie, tra­dy­cyj­nie wybie­ra­my kar­ty płatnicze.

Zwykle kar­ta jest wyko­na­na z pla­sti­ku. Producenci kart zaczy­na­ją jed­nak wpro­wa­dzać mate­ria­ły, któ­re są bar­dziej przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska. Przykładem jest Mastercard i Credit Agricole. Wspólnie wpro­wa­dza­ją na pol­ski rynek pierw­szą kar­tę wyko­na­ną z two­rzy­wa, któ­re może roz­ło­żyć się znacz­nie szyb­ciej niż plastik. 

Szybciej rozpadnie się niż plastik 

Materiał prze­szedł testy degra­da­cji zgod­nie z meto­dą ASTM D5511. To stan­dard bada­nia bio­de­gra­do­wal­no­ści. W okre­ślo­nych warun­kach to two­rzy­wo może roz­ło­żyć się do 99 proc. w kil­ka­na­ście tygo­dni. Dla porów­na­nia, pla­stik roz­kła­da się co naj­mniej 500 lat. 

Tworzywo, z któ­re­go wytwa­rza­na jest kar­ta, dostar­cza fir­ma Austria Card. 

W nowej kar­cie zasto­so­wa­li­śmy spe­cjal­ny doda­tek, któ­ry przy­cią­ga mikro­or­ga­ni­zmy. Kolonizują się one na two­rzy­wie i poprzez wydzie­la­ne enzy­my dopro­wa­dza­ją do jego roz­kła­du na czą­stecz­ki orga­nicz­ne – Alicja Zimek, Austria Card Poland.

Choć fir­my nie poda­ły nazwy two­rzy­wa to praw­do­po­dob­nie cho­dzić może o PVC. A kon­kret­nie o pro­dukt o nazwie AUSTRIACARDphilo, któ­ry łączy w sobie zale­ty kla­sycz­ne­go PVC z moż­li­wo­ścią roz­pa­du w roz­sąd­nym cza­sie na gle­bę, wodę, kom­post itp. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy oferujące innnowacyjne produkty spożywcze, jak np. roślinne zamienniki mięsa a także ekologiczne opakowania, aplikacje, nowe technologie produkcji żywności, mogą zgłaszać się do Grupy...

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Jesienne róże

(...) A staruszka...
A jeszcze lepsze jest to...