- reklama -
Strona głównaŚwiatCo ma atom do klimatu?...

Co ma atom do klimatu? Apel do Europejskiego Forum Energii Jądrowej

Komisja Europejska orga­ni­zu­je w Bratysławie 16. Europejskie Forum Energii Jądrowej (ENEF). Do uczest­ni­ków tego forum 12 orga­ni­za­cji eko­lo­gicz­nych wysto­so­wa­ło apel. Twierdzą, że inwe­sto­wa­nie w ener­gię jądro­wą jest szko­dli­we dla kli­ma­tu. Na liście nie ma orga­ni­za­cji z Polski.

Założone w 2007 r. ENEF zrze­sza wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne stro­ny w dzie­dzi­nie ener­gii jądro­wej: rzą­dy, insty­tu­cje, takie jak Parlament Europejski i Europejski Komitet Ekonomiczno-​Społeczny, przed­sta­wi­cie­li prze­my­słu nukle­ar­ne­go i orga­ny regu­la­cyj­ne. Jej corocz­ne spo­tka­nia odby­wa­ją się na prze­mian w Bratysławie i Pradze. W tym roku wśród poru­sza­nych tema­tów będą mię­dzy inny­mi: dywer­sy­fi­ka­cja łań­cu­cha dostaw, bez­piecz­ne skła­do­wa­nie odpa­dów oraz ener­ge­ty­ka jądro­wa pod­czas kon­flik­tu zbrojnego.

Czytaj tak­że: Energetyka jądro­wa a zmia­ny klimatyczne

Atom ma swoje minusy

Część eko­lo­gów wyko­rzy­sta­ła tego­rocz­ne ENEF, by skry­ty­ko­wać atom. Przypominają, że moż­na nie­za­wod­nie i tanio osią­gnąć cele kli­ma­tycz­ne bez atomu. 

Podpisane pod ape­lem orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we twier­dzą, że inwe­sto­wa­nie w nowe elek­trow­nie jądro­we opóź­ni dekar­bo­ni­za­cję. Dodają, że małe reak­to­ry modu­ło­we – SMR tak­że nie roz­wią­żą pro­ble­mów sek­to­ra. Rządy powin­ny więc sku­pić się na taniej ener­gii odna­wial­nej, sie­ciach elek­tro­ener­ge­tycz­nych oraz na maga­zy­no­wa­niu ener­gii – przekonują.

Jako minu­sy inwe­sto­wa­nia w nowe elek­trow­nie jądro­we eko­lo­dzy wymieniają:

  • Długotrwałe opóź­nie­nia, któ­re w naj­now­szych elek­trow­niach jądro­wych budo­wa­nych w Europie wyno­szą ponad 10 lat.
  • Przekroczenie kosz­tów i prze­rzu­ca­nie ich na podatników. 
  • Interesy geo­stra­te­gicz­ne: ener­gia jądro­wa kil­ku państw UE opie­ra się na rosyj­skiej tech­no­lo­gii od Rosatomu, a import ura­nu zale­ży od sta­bil­no­ści państw-dostawców.
  • Sprzeczność z wizją zde­cen­tra­li­zo­wa­ne­go sys­te­mu ener­ge­tycz­ne­go z zaan­ga­żo­wa­niem obywateli.
  • Wpływ na śro­do­wi­sko: Według rapor­tu IPCC opu­bli­ko­wa­ne­go w mar­cu 2023 r. ener­gia jądro­wa jest jed­ną z dwóch naj­mniej sku­tecz­nych opcji łago­dze­nia skut­ków emi­sji gazów cieplarnianych.

SMR to nadal nie­spraw­dzo­na tech­no­lo­gii, któ­ra praw­do­po­dob­nie będzie dostęp­na na dużą ska­lę dopie­ro pod koniec następ­nej deka­dy. Ekolodzy przy­po­mnie­li też o ryzy­ku zwią­za­nym z odpadami.

Pod ape­lem pod­pi­sa­ło się European Environmental Bureau oraz prze­ciw­ne ener­ge­ty­ce jądro­wej orga­ni­za­cje z Bułgarii, Danii, Estonii, Francji, Słowacji, Szwecji i Węgier. 

Warto przy­po­mnieć, że oko­ło poło­wa państw euro­pej­skich zamie­rza korzy­stać z ener­ge­ty­ki jądro­wej w reali­za­cji poli­ty­ki klimatycznej. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Elektryczne ciężarówki na polskich drogach

Europejski Kongres Gospodarczy...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...