- reklama -
Strona głównaEcoLifeJak smakuje Veggie Burger w...

Jak smakuje Veggie Burger w McDonald’s. Sprawdzamy

McDonald’s Polska wpro­wa­dził do sprze­da­ży bez­mię­sne­go bur­ge­ra z kotle­tem warzyw­nym. Veggie Burger ma na sta­łe zostać w menu. Od wczo­raj kupi­my go we wszyst­kich restau­ra­cjach McDonald’s w kra­ju. Spróbowaliśmy tej nowości. 

Veggie Burger jest duży i bar­dzo „warzyw­ny“. Wegetarianie mogą być zado­wo­le­ni, bo w środ­ku przy­jem­nie chru­pie kotlet warzyw­ny, przy­go­to­wa­ny m.in. z mar­chwi, grosz­ku i bro­ku­łów. To więc coś zupeł­nie inne­go niż smak zamien­ni­ków mię­sa. Wśród dodat­ków znaj­dzie­my roz­to­pio­ny pla­ster sera ched­dar, kawał­ki świe­że­go pomi­do­ra oraz por­cję drob­no posie­ka­nej sała­ty. Veggie Burger jest bar­dziej chrup­ki niż soczy­sty i do tego łagod­ny w sma­ku. Na szczę­ście kanap­ce dużo poma­ga kre­mo­wy sos. Wszystko oczy­wi­ście w mięk­kiej i dobrze zna­nej buł­ce, obsy­pa­nej ziar­na­mi sezamu.

Wegański bur­ger to za mało

McDonald’s poda­je, że roślin­ny bur­ger to odpo­wiedź na potrze­by kon­su­men­tów. W Polsce flek­si­ta­ria­nie, czy­li oso­by regu­lar­nie ogra­ni­cza­ją­ce spo­ży­cie mię­sa sta­no­wi­li dwa lata temu oko­ło 30–40 proc. Natomiast aż 49 proc. Polaków w wie­ku 25–34 dekla­ro­wa­ło, że sto­su­je dni bez mię­sa. I to wła­śnie do tych kon­su­men­tów jest skie­ro­wa­na ta nowa kanap­ka, w któ­rej znaj­dzie­my prze­cież też nabiał (ser) i jaj­ko (sos). W dodat­ku rodzi się pyta­nie, na jakim tłusz­czu jest sma­żo­ny ten roślin­ny kotlet. Podsumowując: wega­nie nie będą usatysfakcjonowani. 

Premierze Veggie Burgera towa­rzy­szy kam­pa­nia mar­ke­tin­go­wa, sku­pia­ją­ca się na zaba­wie sło­wo­twór­czej. Wybrane sło­wa zosta­ły wzbo­ga­co­ne przed­rost­kiem „wege”, nada­jąc im zupeł­nie nowe znaczenie. 

McDonald’s Polska roz­po­czął dzia­łal­ność w 1992 roku, otwie­ra­jąc pierw­szą restau­ra­cję w Warszawie. Obecnie dzia­ła ponad 460 restau­ra­cji tej sie­ci, któ­re zatrud­nia­ją ponad 27 tys. osób. Prawie 90 proc. z nich pro­wa­dzi ponad 70 nie­za­leż­nych przed­się­bior­ców w opar­ciu o umo­wę franczyzy.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...
A jeszcze lepsze jest to...