- reklama -
Strona głównaŚwiatProblem górnictwa w całej Europie

Problem górnictwa w całej Europie

Źródło:PAP Mediaroom

W Polsce zmia­ny w gór­nic­twie doty­czą przede wszyst­kim Śląska, ale nie tyl­ko. W całej Europie w podob­nej sytu­acji jest aż 108 regionów. 

Unia Europejska w ramach pro­gra­mu ESPON, bada­ją­ce­go zrów­no­wa­żo­ny roz­wój regio­nów Europy, orga­ni­zu­je plat­for­mę wymia­ny doświad­czeń mię­dzy rzą­da­mi i samo­rzą­da­mi. Robi to, aby ośrod­ki gór­nic­twa, w któ­rym zagro­żo­ne jest łącz­nie 237 tys. eta­tów, naj­le­piej przy­go­to­wać do zmian. Chodzi o wspar­cie w podej­mo­wa­niu traf­nych decy­zji, przede wszyst­kim w zakre­sie inno­wa­cji, inwe­sty­cji czy roz­wo­ju przedsiębiorczości.

Do 2025 r. na Śląsku i w Małopolsce zli­kwi­do­wa­nych zosta­nie łącz­nie ponad 4000 miejsc pra­cy. Ale podob­ne reduk­cje eta­tów dotkną cze­skich Karlowych Warów, Ujścia nad Łabą i Moraw oraz nie­miec­kiej Nadrenii Północnej-​Westfalii czy Brandenburgii – Vassilen Iotzov, eks­pert ESPON.

Górnictwo w Czechach

Czechy od 2017 r. reali­zu­ją pro­gram trans­for­ma­cji gospo­dar­czej rejo­nów gór­ni­czych. – Przede wszyst­kim inwe­stu­je­my w roz­wój małych i śred­nich przed­się­biorstw, bada­nia i inno­wa­cje oraz wspar­cie dla osób poszu­ku­ją­cych pra­cy w nowych sek­to­rach gospo­dar­ki – pod­kre­śla­ją Milada Hronkova i Milos Soukup, przed­sta­wi­cie­le cze­skie­go Ministerstwa Rozwoju.

Cztery lata temu cze­ski rząd przy­jął stra­te­gię RE:START, zapew­nia­ją­cą sys­te­mo­wą i dłu­go­ter­mi­no­wą pomoc regio­nom: Karlowe Wary, Ujście nad Łabą i Morawy. 

Górnictwo w Niemczech

Odejście od węgla bru­nat­ne­go to dla regio­nów prze­my­sło­wych we Wschodnich Niemczech dru­gie – po zjed­no­cze­niu kra­ju – tak prze­ło­mo­we i budzą­ce wie­le obaw wyda­rze­nie. Choć sku­tecz­ne dzia­ła­nia na rzecz kli­ma­tu mają zasięg glo­bal­ny i ponadna­ro­do­wy, to nie nale­ży zapo­mi­nać, że ich skut­ki będą widocz­ne głów­nie na pozio­mie regio­nal­nym – wska­zu­je Kathrin Schneider, sze­fo­wa kan­ce­la­rii pre­mie­ra Brandenburgii. 

Brandenburgia posta­wi­ła więc na inwe­sty­cje w nisko­emi­syj­ne przed­się­bior­stwa, w tym m.in. roz­bu­do­wę zakła­du napraw­cze­go Deutsche Bahn czy stwo­rze­nie nowej elek­trow­ni wyko­rzy­stu­ją­cej odna­wial­ne źró­dła energii.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Na wspar­cie takich regio­nów jak nie­miec­kie Łużyce, pol­ski Śląsk czy cze­skie Morawy pój­dą środ­ki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (JTF – ang. Just Transition Fund). W sumie to 17,5 mld euro. To wła­śnie te środ­ki te mają pomóc pań­stwom człon­kow­skim w wyga­sza­niu prze­my­słu cięż­kie­go i inwe­sto­wa­niu w odna­wial­ne źró­dła ener­gii. Oczywiście, naj­więk­szy stru­mień pie­nię­dzy popły­nie do regio­nów, któ­rych gospo­dar­ka opar­ta jest dziś na wydo­by­ciu i prze­twa­rza­niu węgla. 

Wśród trzech głów­nych fila­rów JTF są nastę­pu­ją­ce działania:

  • wspie­ra­nie dzia­łal­no­ści B+R poprzez inwe­sty­cje w pro­jek­ty badaw­cze oraz wspie­ra­nie trans­fe­ru zaawan­so­wa­nych technologii;
  • inwe­sty­cje pro­duk­cyj­ne w MŚP, w tym przed­się­bior­stwa typu star­tup, pro­wa­dzą­ce do dywer­sy­fi­ka­cji gospo­dar­czej i restruk­tu­ry­za­cji ekonomicznej; 
  • wspar­cie w two­rze­niu nowych firm m.in. poprzez inku­ba­to­ry przed­się­bior­czo­ści i usłu­gi kon­sul­tin­go­we oraz pod­no­sze­nie bądź zmia­na kwa­li­fi­ka­cji pra­cow­ni­ków, jak rów­nież pomoc w zna­le­zie­niu pracy.

JTF jest instru­men­tem wdra­ża­nia „Zielonego Ładu”, któ­re­go celem jest osią­gnię­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej do 2050 roku.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.
A jeszcze lepsze jest to...