- reklama -
Strona głównaTechnologieMagazyn energii z baterii samochodowych

Magazyn energii z baterii samochodowych

W Japonii powstał maga­zyn ener­gii ze zuży­tych bate­rii odzy­ska­nych z samo­cho­dów. Jako pierw­szy na świe­cie wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię swe­ep, któ­ra pozwa­la korzy­stać z peł­nej dostęp­nej pojem­no­ści każ­dej bate­rii, nie­za­leż­nie od ich wydaj­no­ści, mocy i stop­nia zużycia. 

Nowy maga­zyn ener­gii zbu­do­wa­ła Toyota w elek­tro­cie­płow­ni JERA Yokkaichi w pre­fek­tu­rze Mie, 30 km od mia­sta Nagoya. Instalacja o mocy 485 kW i 1 260 kWh pojem­no­ści est już pod­łą­czo­ny do sie­ci i odda­ny do użytku.

Jak powstał magazyn energii z baterii samochodowych

Toyota się­gnę­ła po bate­rie z róż­nych samo­cho­dów: elek­trycz­nych (BEV), hybryd plug-​in (PHE), zwy­kłych hybryd oraz elek­trycz­nych pojaz­dów z napę­dem wodo­ro­wym. Na maga­zyn skła­da­ją się więc bate­rie litowo-​jonowe, niklowo-​wodorkowe i ołowiowo-kwasowe. 

Dzięki tech­no­lo­gi swe­ep oda­ło się połą­czyć w jeden maga­zyn bar­dzo róż­ne bate­rie – wypro­du­ko­wa­ne w róż­nych tech­no­lo­giach, o róż­nej mocy i pojem­no­ści. Sweep Energy Storage System włą­cza i wyłą­cza prze­pływ ener­gii elek­trycz­nej przez aku­mu­la­to­ry połą­czo­ne sze­re­go­wo. Potrzebuje na to mikro­se­kund. Ponadto pobie­ra z aku­mu­la­to­rów prąd zmien­ny bez kon­wer­to­wa­nia go na prąd sta­ły, co pozwa­la to ogra­ni­czyć stra­ty ener­gii przy kon­wer­sji prą­du i obni­żyć kosz­ty dzia­ła­nia instalacji.

Czytaj tak­że: Wysokie dota­cje na maga­zy­ny ener­gii do fotowoltaiki

Magazyn pod­łą­czo­ny do sie­ci Power Grid będzie sta­bi­li­zo­wać podaż i popyt na ener­gię, czy­li będzie pobie­rać ją przy niskim zapo­trze­bo­wa­niu i odda­wać ją do sie­ci w szczy­cie. JERA i Toyota zamie­rza­ją dostar­czyć do sie­ci ok. 100 MkWh ener­gii elek­trycz­nej do poło­wy dekady. 

Recykling kluczem do sukcesu

Jak poda­je Toyota roz­wój bate­ryj­nych maga­zy­nów ener­gii napo­ty­ka jak na razie poważ­ne ogra­ni­cze­nia. Chodzi zwłasz­cza o dostęp­ność mate­ria­łów do pro­duk­cji ogniw, w tym kobal­tu i litu. Rozwiązaniem tego pro­ble­mu jest recyc­ling i wie­lo­krot­ne wyko­rzy­sty­wa­nie surow­ców. W ramach dal­szej współ­pra­cy JERA i Toyota zapo­wia­da­ją więc opra­co­wa­nie nowe­go, wydaj­ne­go pro­ce­su recyc­lin­gu bate­rii litowo-​jonowych. To pozwo­li­ło­by znacz­nie ogra­ni­czyć wpływ prze­my­słu moto­ry­za­cyj­ne­go na środowisko. 

Jednocześnie maga­zy­ny ener­gii zapo­bie­ga­ją mar­no­wa­niu nie­zu­ży­tej ener­gii. Ich zna­cze­nie będzie rosło wraz z roz­wo­jem ener­ge­ty­ki odna­wial­nej i odcho­dze­niem od pro­duk­cji prą­du z paliw kopal­nych. Każda kolej­na insta­la­cja tego typu pozwo­li zwięk­szyć wydaj­ność OZE, co osta­tecz­nie zmniej­sza emi­sje CO2.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...