- reklama -
Strona głównaTechnologieMagazyn energii z baterii samochodowych

Magazyn energii z baterii samochodowych

W Japonii powstał maga­zyn ener­gii ze zuży­tych bate­rii odzy­ska­nych z samo­cho­dów. Jako pierw­szy na świe­cie wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię swe­ep, któ­ra pozwa­la korzy­stać z peł­nej dostęp­nej pojem­no­ści każ­dej bate­rii, nie­za­leż­nie od ich wydaj­no­ści, mocy i stop­nia zużycia. 

Nowy maga­zyn ener­gii zbu­do­wa­ła Toyota w elek­tro­cie­płow­ni JERA Yokkaichi w pre­fek­tu­rze Mie, 30 km od mia­sta Nagoya. Instalacja o mocy 485 kW i 1 260 kWh pojem­no­ści est już pod­łą­czo­ny do sie­ci i odda­ny do użytku.

Jak powstał magazyn energii z baterii samochodowych

Toyota się­gnę­ła po bate­rie z róż­nych samo­cho­dów: elek­trycz­nych (BEV), hybryd plug-​in (PHE), zwy­kłych hybryd oraz elek­trycz­nych pojaz­dów z napę­dem wodo­ro­wym. Na maga­zyn skła­da­ją się więc bate­rie litowo-​jonowe, niklowo-​wodorkowe i ołowiowo-kwasowe. 

Dzięki tech­no­lo­gi swe­ep oda­ło się połą­czyć w jeden maga­zyn bar­dzo róż­ne bate­rie – wypro­du­ko­wa­ne w róż­nych tech­no­lo­giach, o róż­nej mocy i pojem­no­ści. Sweep Energy Storage System włą­cza i wyłą­cza prze­pływ ener­gii elek­trycz­nej przez aku­mu­la­to­ry połą­czo­ne sze­re­go­wo. Potrzebuje na to mikro­se­kund. Ponadto pobie­ra z aku­mu­la­to­rów prąd zmien­ny bez kon­wer­to­wa­nia go na prąd sta­ły, co pozwa­la to ogra­ni­czyć stra­ty ener­gii przy kon­wer­sji prą­du i obni­żyć kosz­ty dzia­ła­nia instalacji.

Czytaj tak­że: Wysokie dota­cje na maga­zy­ny ener­gii do fotowoltaiki

Magazyn pod­łą­czo­ny do sie­ci Power Grid będzie sta­bi­li­zo­wać podaż i popyt na ener­gię, czy­li będzie pobie­rać ją przy niskim zapo­trze­bo­wa­niu i odda­wać ją do sie­ci w szczy­cie. JERA i Toyota zamie­rza­ją dostar­czyć do sie­ci ok. 100 MkWh ener­gii elek­trycz­nej do poło­wy dekady. 

Recykling kluczem do sukcesu

Jak poda­je Toyota roz­wój bate­ryj­nych maga­zy­nów ener­gii napo­ty­ka jak na razie poważ­ne ogra­ni­cze­nia. Chodzi zwłasz­cza o dostęp­ność mate­ria­łów do pro­duk­cji ogniw, w tym kobal­tu i litu. Rozwiązaniem tego pro­ble­mu jest recyc­ling i wie­lo­krot­ne wyko­rzy­sty­wa­nie surow­ców. W ramach dal­szej współ­pra­cy JERA i Toyota zapo­wia­da­ją więc opra­co­wa­nie nowe­go, wydaj­ne­go pro­ce­su recyc­lin­gu bate­rii litowo-​jonowych. To pozwo­li­ło­by znacz­nie ogra­ni­czyć wpływ prze­my­słu moto­ry­za­cyj­ne­go na środowisko. 

Jednocześnie maga­zy­ny ener­gii zapo­bie­ga­ją mar­no­wa­niu nie­zu­ży­tej ener­gii. Ich zna­cze­nie będzie rosło wraz z roz­wo­jem ener­ge­ty­ki odna­wial­nej i odcho­dze­niem od pro­duk­cji prą­du z paliw kopal­nych. Każda kolej­na insta­la­cja tego typu pozwo­li zwięk­szyć wydaj­ność OZE, co osta­tecz­nie zmniej­sza emi­sje CO2.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...
A jeszcze lepsze jest to...