- reklama -
Strona głównaEcoRaportFundusze na sprawiedliwą transformację. EcoRaport...

Fundusze na sprawiedliwą transformację. EcoRaport tygodnia

- autopromocja -

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) pod­pi­sa­ły poro­zu­mie­nie w spra­wie finan­so­wa­nia regio­nów naj­bar­dziej dotknię­tych skut­ka­mi odcho­dze­nia od paliw kopalnych. 

Instrument łączy w sobie kre­dy­ty EBI w wyso­ko­ści mak­sy­mal­nie 10 mld euro oraz dota­cje z budże­tu UE w wyso­ko­ści 1,5 mld euro. Instrument ten posłu­ży do finan­so­wa­nia inwe­sty­cji publicz­nych w regio­nach, któ­re mają zatwier­dzo­ne przez Komisję Europejską pla­ny tery­to­rial­ne spra­wie­dli­wej trans­for­ma­cji. W Polsce są to regio­ny: koniń­ski, wał­brzy­ski, ryb­nic­ki, bytom­ski, gli­wic­ki, sosno­wiec­ki, tyski, kato­wic­ki, bielski.

EBI udo­stęp­ni fun­du­sze do 2027 roku. Pieniądze posłu­żą m.in. na two­rze­nie nowych miejsc pra­cy i nowej infra­struk­tu­ry. Dotacja unij­na może sta­no­wić mak­sy­mal­nie 25 proc. kwo­ty kre­dy­tu EBI. 

Porozumienie zosta­ło zawar­te w następ­stwie wysto­so­wa­ne­go przez Komisję Europejską w lip­cu tego roku zapro­sze­nia do skła­da­nia wnio­sków o udzie­le­nie dota­cji. Ponadto poten­cjal­ni bene­fi­cjen­ci mogą rów­nież ubie­gać się o wspar­cie dorad­cze Centrum Doradztwa InvestEU na przy­go­to­wa­nie i reali­za­cję projektów.

To bar­dzo waż­na ini­cja­ty­wa Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. EBI, jako Bank Klimatu UE, jest zde­ter­mi­no­wa­ny by wspie­rać kra­je i regio­ny odcho­dzą­ce od dzia­łal­no­ści wyso­ko­emi­syj­nej. Zielona trans­for­ma­cja przy­czy­ni się do znacz­nych zmian w sek­to­rze ener­ge­tycz­nym i jego infra­struk­tu­rze. Środki EBI i KE będą uru­cha­mia­ne w celu łago­dze­nia spo­łecz­nych następstw tych dzia­łań, co znacz­nie uła­twi trans­for­ma­cję gospo­da­rek kra­jów UE w kie­run­ku zero emisyjności.

prof. Teresa Czerwińska, wice­pre­zes EBI

Po pierwsze: oszczędzanie energii 

Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu opu­bli­ko­wa­ła reko­men­da­cje w spra­wie koniecz­nych do pod­ję­cia dzia­łań w celu zła­go­dze­nia wpły­wu kry­zy­su ener­ge­tycz­ne­go na odbior­ców ener­gii i gospo­dar­kę. W bie­żą­cej sytu­acji oszczę­dza­nie ener­gii powin­no być nie tyl­ko eko­no­micz­nym, ale i patrio­tycz­nym obo­wiąz­kiem – czy­ta­my w sta­no­wi­sku. Eksperci oce­nia­ją, że wyjąt­ko­wy stan ener­ge­tycz­ny może utrzy­mać się kil­ka lat, a na pew­no będzie moc­no odczu­wal­ny w kolej­nym roku, kie­dy wyczer­pią się zapa­sy (gazu, węgla) oraz znacz­nie zmniej­szą rezer­wy finan­so­we spo­łe­czeństw, gospo­da­rek i państw.

Granty dla start-​upów i młodych naukowców 

Ruszyła dru­ga edy­cja Programu Grantowego ING skie­ro­wa­ne­go do start-​upów i mło­dych naukow­ców. Bank prze­zna­czy 1 mln zł na naj­lep­sze roz­wią­za­nia wspie­ra­ją­ce zrów­no­wa­żo­ną kon­sump­cję i pro­duk­cję. Poszukuje roz­wią­zań, któ­re zapew­nią zrów­no­wa­żo­ne łań­cu­chy dostaw, obni­żą poziom gene­ro­wa­nia odpa­dów i pomo­gą zmniej­szyć ilość mar­no­wa­nej żyw­no­ści. Zgłoszenia moż­na wysy­łać do 15 paź­dzier­ni­ka 2022 r.

Wielkie sprzątanie Warty

W Poznaniu set­ki wolon­ta­riu­szy – dzie­ci, senio­rów, spor­tow­ców i miło­śni­ków przy­ro­dy – zbie­ra­ło śmie­ci wzdłuż brze­gów trze­ciej naj­dłuż­szej rze­ki w Polsce. Wydarzenie „Warta war­ta posprzą­ta­nia” odby­wa się w ramach 29. Akcji Sprzątanie świa­ta – Polska. Inicjatywę zor­ga­ni­zo­wa­ły Fundacja Nasza Ziemia oraz sieć Lidl Polska.

Warta
Warta, fot. Lidl
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...