- reklama -
Strona głównaEcoRaportFundusze na sprawiedliwą transformację. EcoRaport...

Fundusze na sprawiedliwą transformację. EcoRaport tygodnia

- autopromocja -

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) pod­pi­sa­ły poro­zu­mie­nie w spra­wie finan­so­wa­nia regio­nów naj­bar­dziej dotknię­tych skut­ka­mi odcho­dze­nia od paliw kopalnych. 

Instrument łączy w sobie kre­dy­ty EBI w wyso­ko­ści mak­sy­mal­nie 10 mld euro oraz dota­cje z budże­tu UE w wyso­ko­ści 1,5 mld euro. Instrument ten posłu­ży do finan­so­wa­nia inwe­sty­cji publicz­nych w regio­nach, któ­re mają zatwier­dzo­ne przez Komisję Europejską pla­ny tery­to­rial­ne spra­wie­dli­wej trans­for­ma­cji. W Polsce są to regio­ny: koniń­ski, wał­brzy­ski, ryb­nic­ki, bytom­ski, gli­wic­ki, sosno­wiec­ki, tyski, kato­wic­ki, bielski.

EBI udo­stęp­ni fun­du­sze do 2027 roku. Pieniądze posłu­żą m.in. na two­rze­nie nowych miejsc pra­cy i nowej infra­struk­tu­ry. Dotacja unij­na może sta­no­wić mak­sy­mal­nie 25 proc. kwo­ty kre­dy­tu EBI. 

Porozumienie zosta­ło zawar­te w następ­stwie wysto­so­wa­ne­go przez Komisję Europejską w lip­cu tego roku zapro­sze­nia do skła­da­nia wnio­sków o udzie­le­nie dota­cji. Ponadto poten­cjal­ni bene­fi­cjen­ci mogą rów­nież ubie­gać się o wspar­cie dorad­cze Centrum Doradztwa InvestEU na przy­go­to­wa­nie i reali­za­cję projektów.

To bar­dzo waż­na ini­cja­ty­wa Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. EBI, jako Bank Klimatu UE, jest zde­ter­mi­no­wa­ny by wspie­rać kra­je i regio­ny odcho­dzą­ce od dzia­łal­no­ści wyso­ko­emi­syj­nej. Zielona trans­for­ma­cja przy­czy­ni się do znacz­nych zmian w sek­to­rze ener­ge­tycz­nym i jego infra­struk­tu­rze. Środki EBI i KE będą uru­cha­mia­ne w celu łago­dze­nia spo­łecz­nych następstw tych dzia­łań, co znacz­nie uła­twi trans­for­ma­cję gospo­da­rek kra­jów UE w kie­run­ku zero emisyjności.

prof. Teresa Czerwińska, wice­pre­zes EBI

Po pierwsze: oszczędzanie energii 

Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu opu­bli­ko­wa­ła reko­men­da­cje w spra­wie koniecz­nych do pod­ję­cia dzia­łań w celu zła­go­dze­nia wpły­wu kry­zy­su ener­ge­tycz­ne­go na odbior­ców ener­gii i gospo­dar­kę. W bie­żą­cej sytu­acji oszczę­dza­nie ener­gii powin­no być nie tyl­ko eko­no­micz­nym, ale i patrio­tycz­nym obo­wiąz­kiem – czy­ta­my w sta­no­wi­sku. Eksperci oce­nia­ją, że wyjąt­ko­wy stan ener­ge­tycz­ny może utrzy­mać się kil­ka lat, a na pew­no będzie moc­no odczu­wal­ny w kolej­nym roku, kie­dy wyczer­pią się zapa­sy (gazu, węgla) oraz znacz­nie zmniej­szą rezer­wy finan­so­we spo­łe­czeństw, gospo­da­rek i państw.

Granty dla start-​upów i młodych naukowców 

Ruszyła dru­ga edy­cja Programu Grantowego ING skie­ro­wa­ne­go do start-​upów i mło­dych naukow­ców. Bank prze­zna­czy 1 mln zł na naj­lep­sze roz­wią­za­nia wspie­ra­ją­ce zrów­no­wa­żo­ną kon­sump­cję i pro­duk­cję. Poszukuje roz­wią­zań, któ­re zapew­nią zrów­no­wa­żo­ne łań­cu­chy dostaw, obni­żą poziom gene­ro­wa­nia odpa­dów i pomo­gą zmniej­szyć ilość mar­no­wa­nej żyw­no­ści. Zgłoszenia moż­na wysy­łać do 15 paź­dzier­ni­ka 2022 r.

Wielkie sprzątanie Warty

W Poznaniu set­ki wolon­ta­riu­szy – dzie­ci, senio­rów, spor­tow­ców i miło­śni­ków przy­ro­dy – zbie­ra­ło śmie­ci wzdłuż brze­gów trze­ciej naj­dłuż­szej rze­ki w Polsce. Wydarzenie „Warta war­ta posprzą­ta­nia” odby­wa się w ramach 29. Akcji Sprzątanie świa­ta – Polska. Inicjatywę zor­ga­ni­zo­wa­ły Fundacja Nasza Ziemia oraz sieć Lidl Polska.

Warta
Warta, fot. Lidl
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku można uzyskać wyższe dotacje do wymiany kopciucha, w tym na gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze na takie inwestycje...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...
A jeszcze lepsze jest to...