- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneEkologiczna kopalnia powstanie w Polsce

Ekologiczna kopalnia powstanie w Polsce

To ma być pierw­szy na świe­cie pro­jekt. Kopalnia w Bytomiu Odrzańskim w woje­wódz­twie lubu­skim zosta­nie prze­kształ­co­na w zero­emi­syj­ną. Nie jest to jed­nak kopal­nia węgla, ale mie­dzi. Inwestycję prze­pro­wa­dzi pol­ski gigant KGHM.

Szef KGHM Marcin Chludziński poin­for­mo­wał o zero­emi­syj­nych pla­nach inwe­sty­cyj­nych na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Nowa, zero­emi­syj­na kopal­nia mie­dzi ma eks­plo­ato­wać zło­ża w woje­wódz­twie lubu­skim. Na razie trwa iden­ty­fi­ka­cja zło­ża. Spółka powo­ła ośro­dek, któ­ry zaj­mie się pro­jek­tem pierw­szej w świe­cie kopal­ni zeroemisyjnej. 

Będziemy tam zuży­wać czy­stą ener­gię, maszy­ny będą elek­trycz­ne, co spra­wi, że emi­sja CO2 będzie mała albo zero­wa; to jest praw­dzi­wa eko­lo­gia w gór­nic­twie mie­dzi – Marcin Chludziński.

KGHM wal­czył o kon­ce­sje na roz­po­zna­nie i eks­plo­ata­cję lubu­skich złóż od 2014 roku. Ostatecznie pod koniec kwiet­nia 2021 roku Minister Klimatu i Środowiska wydał decy­zje przy­zna­ją­ce KGHM kon­ce­sje na obsza­ry Bytom Odrzański i Kulów-​Luboszyce. Nie będzie to mała kopal­nia, ponie­waż może tam być zło­że rzę­du 20 milio­nów ton mie­dzi. Byłoby to więc poten­cjal­nie naj­więk­sze zło­że w Europie łącz­nie z tym, któ­re już KGHM eksploatuje.

Miedź jest wyko­rzy­sty­wa­na mię­dzy inny­mi w insta­la­cjach odna­wial­nych źró­dłach ener­gii, w tur­bi­nach wia­tro­wych i foto­wol­ta­ice oraz kablach. Na ten suro­wiec jest więc ogrom­ne zapotrzebowanie. 

Ekologiczne nawozy

Kolejny pro­jekt doty­czy zupeł­nie inne­go surow­ca wydo­by­wa­ne­go z Ziemi. Chodzi o sole pota­so­we nazy­wa­ne poli­ha­li­ta­mi – w Pucku, w woje­wódz­twie pomor­skim. Póki co KGHM iden­ty­fi­ku­je zło­że. Polihalit zawie­ra wapń, siar­kę, magnez, wszyt­ko co jest potrzeb­ne do wzro­stu roślin. Takie kopal­nie gór­ni­cze powsta­ją np. w Wielkiej Brytanii. 

Chcemy być lide­rem trans­for­ma­cji, lide­rem tech­no­lo­gii i lide­rem pro­duk­cji czy­stej ener­gii – Marcin chludziński.

KGHM przy­go­to­wu­je wła­sną Politykę Klimatyczną, zamie­rza inwe­sto­wać w Odnawialne Źródła Energii i budo­wać elek­trow­nie foto­wol­ta­icz­ne oraz wia­tro­we. Koncern zna­lazł się na 7. miej­scu w zesta­wie­niu naj­więk­szych pro­du­cen­tów mie­dzi na świecie.

Źródło infor­ma­cji: PAP MediaRoom

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...
A jeszcze lepsze jest to...