- reklama -
Strona głównaEcoLifeCeny wody z kranu pójdą...

Ceny wody z kranu pójdą mocno w górę

W całej Polsce zakła­dy wodo­cią­gów i kana­li­za­cji przy­go­to­wu­ją się do wpro­wa­dze­nia nowych taryf doty­czą­cych wody i ście­ków. Skala pla­no­wa­nych pod­wy­żek jest tak duża, że ceny wody zaczy­na­ją nie­po­ko­ić Wody Polskie, któ­re są odpo­wie­dzia­ne za zatwier­dza­nie taryf. 

O ile wzrosną ceny wody?

Wody Polskie zbie­ra­ją wnio­ski tary­fo­we na lata 2021–24. Z całej Polski wpły­nę­ło ponad 1,5 tys. wnio­sków, czy­li nie­mal dwie trze­cie z wszyst­kich z ponad 2,6 tys., któ­re mają zostać zło­żo­ne. Prawie wszyst­kie wnio­ski doty­czą pod­wy­żek i to dużych. 

Jak mają się zmie­nić ceny wody i ście­ków w naj­bliż­szych trzech latach? Najwięcej, bo śred­nio o 45 proc. zdro­że­ją tary­fy w woje­wódz­twie łódzkim. 

W świę­to­krzy­skim, zachod­nio­po­mor­skim i lubu­skim miesz­kań­cy zapła­cić mają o oko­ło jed­ną pią­tą więcej. 

W Wielkopolsce, na Kujawach i Podkarpaciu ska­la pod­wy­żek jest nie­wie­le mniej­sza (ok. 19 proc.). 

W pozo­sta­łej czę­ści Polski szy­ko­wa­ne pod­wyż­ki opłat za wodę i ście­ki wyno­szą kil­ka­na­ście procent. 

Ceny wody w Polsce są wysokie

Martwi to, że już teraz Polacy pła­ca staw­ki „na pozio­mie śred­niej euro­pej­skiej“. Co praw­da Wody Polskie nie poda­ją, jaka jest teraz śred­nia cena za wodę i ście­ki w Polsce i Unii Europejskiej, ale sami to spraw­dzi­li­śmy. Według ubie­gło­rocz­ne­go rapor­tu EurEau w Polsce ta cena wyno­si­ła 2,75 euro/​metr sze­ścien­ny (ok. 13 zł za tysiąc litrów). 

Płacimy dwa razy wię­cej niż Grecy i pra­wie o euro wię­cej niż Portugalczycy czy Hiszpanie. Ceny wody i ście­ków w Polsce są wyż­sze niż na Węgrzech i Włoszech, gdzie staw­ki wyno­szą oko­ło 2 euro. 

Nasze opła­ty są tro­chę niż­sze niż Czechów. Francuzi, Belgowie i Szwedzi pła­cą już powy­żej 4 euro, Holendrzy – ponad 5. Natomiast dale­ko wię­cej trze­ba za wodę i ście­ki pła­cić w Danii – tu jest to ponad 9 euro/​m3.

Dlaczego woda drożeje?

Raczej nie ma szans na to, by ceny wody i ście­ków poszły w dół. Powody pod­wy­żek taryf są banal­ne – wyż­sze kosz­ty dzia­ła­nia. Inflacja w Polsce przy­spie­sza, rosną ceny ener­gii elek­trycz­nej dla przedsiębiorców. 

Wodociągi mają też nowe wyzwa­nia, jak pod­nie­sie­nie jako­ści wody, któ­rą dostar­cza­ją miesz­kań­com. Polska do grud­nia przy­szłe­go roku musi przy­jąć nowe unij­ne przepisy.

O co chodzi?

Picie wody z kranu

Aby zachę­cić ludzi do picia wody z kra­nu zamiast wody butel­ko­wa­nej, jakość kra­nów­ki ma się popra­wić. Będą surow­sze limi­ty na nie­któ­re zanie­czysz­cze­nia, w tym ołów.

Czytaj wię­cej: Jak na oczko wod­ne dostać dofinansowanie

Komisja Europejska ma moni­to­ro­wać sub­stan­cje, któ­re są nowym wyzwa­niem dla zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa wody. Będą to far­ma­ceu­ty­ki, związ­ki zabu­rza­ją­ce funk­cjo­no­wa­nie ukła­du hor­mo­nal­ne­go i mikroplastik. 

Kranówka czy butelkowa?

Według Komisji Europejskiej mniej­sze zuży­cie wody butel­ko­wa­nej mogło­by pomóc gospo­dar­stwom domo­wym w UE zaosz­czę­dzić ponad 600 mln euro rocznie. 

Jeśli prze­ko­na­my się do kra­nów­ki, to spad­nie ilo­ści odpa­dów z two­rzyw sztucz­nych pocho­dzą­cych z wody butel­ko­wa­nej. A wyrzu­ca­ny gdzie popad­nie pla­stik jest pla­gą, o czy prze­ko­nu­je­my się na spa­ce­rach po lesie czy plażach.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....
A jeszcze lepsze jest to...