- reklama -
Strona głównaEcoLifeCeny wody z kranu pójdą...

Ceny wody z kranu pójdą mocno w górę

W całej Polsce zakła­dy wodo­cią­gów i kana­li­za­cji przy­go­to­wu­ją się do wpro­wa­dze­nia nowych taryf doty­czą­cych wody i ście­ków. Skala pla­no­wa­nych pod­wy­żek jest tak duża, że ceny wody zaczy­na­ją nie­po­ko­ić Wody Polskie, któ­re są odpo­wie­dzia­ne za zatwier­dza­nie taryf. 

O ile wzrosną ceny wody?

Wody Polskie zbie­ra­ją wnio­ski tary­fo­we na lata 2021–24. Z całej Polski wpły­nę­ło ponad 1,5 tys. wnio­sków, czy­li nie­mal dwie trze­cie z wszyst­kich z ponad 2,6 tys., któ­re mają zostać zło­żo­ne. Prawie wszyst­kie wnio­ski doty­czą pod­wy­żek i to dużych. 

Jak mają się zmie­nić ceny wody i ście­ków w naj­bliż­szych trzech latach? Najwięcej, bo śred­nio o 45 proc. zdro­że­ją tary­fy w woje­wódz­twie łódzkim. 

W świę­to­krzy­skim, zachod­nio­po­mor­skim i lubu­skim miesz­kań­cy zapła­cić mają o oko­ło jed­ną pią­tą więcej. 

W Wielkopolsce, na Kujawach i Podkarpaciu ska­la pod­wy­żek jest nie­wie­le mniej­sza (ok. 19 proc.). 

W pozo­sta­łej czę­ści Polski szy­ko­wa­ne pod­wyż­ki opłat za wodę i ście­ki wyno­szą kil­ka­na­ście procent. 

Ceny wody w Polsce są wysokie

Martwi to, że już teraz Polacy pła­ca staw­ki „na pozio­mie śred­niej euro­pej­skiej“. Co praw­da Wody Polskie nie poda­ją, jaka jest teraz śred­nia cena za wodę i ście­ki w Polsce i Unii Europejskiej, ale sami to spraw­dzi­li­śmy. Według ubie­gło­rocz­ne­go rapor­tu EurEau w Polsce ta cena wyno­si­ła 2,75 euro/​metr sze­ścien­ny (ok. 13 zł za tysiąc litrów). 

Płacimy dwa razy wię­cej niż Grecy i pra­wie o euro wię­cej niż Portugalczycy czy Hiszpanie. Ceny wody i ście­ków w Polsce są wyż­sze niż na Węgrzech i Włoszech, gdzie staw­ki wyno­szą oko­ło 2 euro. 

Nasze opła­ty są tro­chę niż­sze niż Czechów. Francuzi, Belgowie i Szwedzi pła­cą już powy­żej 4 euro, Holendrzy – ponad 5. Natomiast dale­ko wię­cej trze­ba za wodę i ście­ki pła­cić w Danii – tu jest to ponad 9 euro/​m3.

Dlaczego woda drożeje?

Raczej nie ma szans na to, by ceny wody i ście­ków poszły w dół. Powody pod­wy­żek taryf są banal­ne – wyż­sze kosz­ty dzia­ła­nia. Inflacja w Polsce przy­spie­sza, rosną ceny ener­gii elek­trycz­nej dla przedsiębiorców. 

Wodociągi mają też nowe wyzwa­nia, jak pod­nie­sie­nie jako­ści wody, któ­rą dostar­cza­ją miesz­kań­com. Polska do grud­nia przy­szłe­go roku musi przy­jąć nowe unij­ne przepisy.

O co chodzi?

Picie wody z kranu

Aby zachę­cić ludzi do picia wody z kra­nu zamiast wody butel­ko­wa­nej, jakość kra­nów­ki ma się popra­wić. Będą surow­sze limi­ty na nie­któ­re zanie­czysz­cze­nia, w tym ołów.

Czytaj wię­cej: Jak na oczko wod­ne dostać dofinansowanie

Komisja Europejska ma moni­to­ro­wać sub­stan­cje, któ­re są nowym wyzwa­niem dla zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa wody. Będą to far­ma­ceu­ty­ki, związ­ki zabu­rza­ją­ce funk­cjo­no­wa­nie ukła­du hor­mo­nal­ne­go i mikroplastik. 

Kranówka czy butelkowa?

Według Komisji Europejskiej mniej­sze zuży­cie wody butel­ko­wa­nej mogło­by pomóc gospo­dar­stwom domo­wym w UE zaosz­czę­dzić ponad 600 mln euro rocznie. 

Jeśli prze­ko­na­my się do kra­nów­ki, to spad­nie ilo­ści odpa­dów z two­rzyw sztucz­nych pocho­dzą­cych z wody butel­ko­wa­nej. A wyrzu­ca­ny gdzie popad­nie pla­stik jest pla­gą, o czy prze­ko­nu­je­my się na spa­ce­rach po lesie czy plażach.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...