- reklama -
Strona głównaEcoLifeCeny wody z kranu pójdą...

Ceny wody z kranu pójdą mocno w górę

W całej Polsce zakła­dy wodo­cią­gów i kana­li­za­cji przy­go­to­wu­ją się do wpro­wa­dze­nia nowych taryf doty­czą­cych wody i ście­ków. Skala pla­no­wa­nych pod­wy­żek jest tak duża, że ceny wody zaczy­na­ją nie­po­ko­ić Wody Polskie, któ­re są odpo­wie­dzia­ne za zatwier­dza­nie taryf. 

O ile wzrosną ceny wody?

Wody Polskie zbie­ra­ją wnio­ski tary­fo­we na lata 2021-​24. Z całej Polski wpły­nę­ło ponad 1,5 tys. wnio­sków, czy­li nie­mal dwie trze­cie z wszyst­kich z ponad 2,6 tys., któ­re mają zostać zło­żo­ne. Prawie wszyst­kie wnio­ski doty­czą pod­wy­żek i to dużych. 

Jak mają się zmie­nić ceny wody i ście­ków w naj­bliż­szych trzech latach? Najwięcej, bo śred­nio o 45 proc. zdro­że­ją tary­fy w woje­wódz­twie łódzkim. 

W świę­to­krzy­skim, zachod­nio­po­mor­skim i lubu­skim miesz­kań­cy zapła­cić mają o oko­ło jed­ną pią­tą więcej. 

W Wielkopolsce, na Kujawach i Podkarpaciu ska­la pod­wy­żek jest nie­wie­le mniej­sza (ok. 19 proc.). 

W pozo­sta­łej czę­ści Polski szy­ko­wa­ne pod­wyż­ki opłat za wodę i ście­ki wyno­szą kil­ka­na­ście procent. 

Ceny wody w Polsce są wysokie

Martwi to, że już teraz Polacy pła­ca staw­ki “na pozio­mie śred­niej euro­pej­skiej”. Co praw­da Wody Polskie nie poda­ją, jaka jest teraz śred­nia cena za wodę i ście­ki w Polsce i Unii Europejskiej, ale sami to spraw­dzi­li­śmy. Według ubie­gło­rocz­ne­go rapor­tu EurEau w Polsce ta cena wyno­si­ła 2,75 euro/​metr sze­ścien­ny (ok. 13 zł za tysiąc litrów). 

Płacimy dwa razy wię­cej niż Grecy i pra­wie o euro wię­cej niż Portugalczycy czy Hiszpanie. Ceny wody i ście­ków w Polsce są wyż­sze niż na Węgrzech i Włoszech, gdzie staw­ki wyno­szą oko­ło 2 euro. 

Nasze opła­ty są tro­chę niż­sze niż Czechów. Francuzi, Belgowie i Szwedzi pła­cą już powy­żej 4 euro, Holendrzy – ponad 5. Natomiast dale­ko wię­cej trze­ba za wodę i ście­ki pła­cić w Danii – tu jest to ponad 9 euro/​m3.

Dlaczego woda drożeje?

Raczej nie ma szans na to, by ceny wody i ście­ków poszły w dół. Powody pod­wy­żek taryf są banal­ne – wyż­sze kosz­ty dzia­ła­nia. Inflacja w Polsce przy­spie­sza, rosną ceny ener­gii elek­trycz­nej dla przedsiębiorców. 

Wodociągi mają też nowe wyzwa­nia, jak pod­nie­sie­nie jako­ści wody, któ­rą dostar­cza­ją miesz­kań­com. Polska do grud­nia przy­szłe­go roku musi przy­jąć nowe unij­ne przepisy.

O co chodzi?

Picie wody z kranu

Aby zachę­cić ludzi do picia wody z kra­nu zamiast wody butel­ko­wa­nej, jakość kra­nów­ki ma się popra­wić. Będą surow­sze limi­ty na nie­któ­re zanie­czysz­cze­nia, w tym ołów.

Czytaj wię­cej: Jak na oczko wod­ne dostać dofinansowanie

Komisja Europejska ma moni­to­ro­wać sub­stan­cje, któ­re są nowym wyzwa­niem dla zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa wody. Będą to far­ma­ceu­ty­ki, związ­ki zabu­rza­ją­ce funk­cjo­no­wa­nie ukła­du hor­mo­nal­ne­go i mikroplastik. 

Kranówka czy butelkowa?

Według Komisji Europejskiej mniej­sze zuży­cie wody butel­ko­wa­nej mogło­by pomóc gospo­dar­stwom domo­wym w UE zaosz­czę­dzić ponad 600 mln euro rocznie. 

Jeśli prze­ko­na­my się do kra­nów­ki, to spad­nie ilo­ści odpa­dów z two­rzyw sztucz­nych pocho­dzą­cych z wody butel­ko­wa­nej. A wyrzu­ca­ny gdzie popad­nie pla­stik jest pla­gą, o czy prze­ko­nu­je­my się na spa­ce­rach po lesie czy plażach.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł