- reklama -
Strona głównaTechnologieElektryczny samolot dostarczy przesyłki

Elektryczny samolot dostarczy przesyłki

Dwanaście w peł­ni elek­trycz­nych samo­lo­tów towa­ro­wych Alice pole­ci we flo­cie DHL Express. To kolej­ne już zamó­wie­nie w bran­ży lot­ni­czej na zero­emi­syj­ną flo­tę, po UPS. Elektryczny samo­lot na bate­rie ma dostar­czać prze­sył­ki na ryn­ku amerykańskim. 

DHL wybrał fir­mę Eviation, start-​up z sie­dzi­bą w Stanach Zjednoczonych. Evation stwo­rzył mały samo­lot na bate­rie Alice, któ­ry może prze­wo­zić do 9 pasa­że­rów lub ładun­ki car­go do wagi 1,1 tony. Jego zasięg wyno­si ok. 800 km. Samolot ma dwie bate­rie litowo-​jonowe o mocy 640 kW. Ładowanie trwa oko­ło 30 minut, mniej wię­cej tyle samo, ile potrze­ba na zatan­ko­wa­nie tra­dy­cyj­ne­go samo­lo­tu podob­nej wiel­ko­ści. Eviation zobo­wią­zał się prze­ka­zać samo­lo­ty do 2024 roku. Będą lata­ły na ame­ry­kań­skich trasach.

W kwiet­niu UPS ogło­sił, że zamie­rza zamó­wić nawet 150 elek­trycz­nych samo­lo­tów eVTOL od ame­ry­kań­skiej fir­my Beta Technologies. Te samo­lo­ty star­tu­ją i lądu­ją pio­no­wo, w czym są podob­ne do np. dro­nów. Mają zasięg oko­ło 400 km i mogą unieść ponad 600 kg. Zamiast lądo­wać na lot­ni­skach, w peł­ni elek­trycz­ne samo­lo­ty wystar­tu­ją i wylą­du­ją na tere­nie obiek­tów UPS, bez hała­su i emi­sji ope­ra­cyj­nych tra­dy­cyj­nych samolotów.

Pierwsze próby z elektrycznymi samolotami

Samolot na bate­rie Eviation zapre­zen­to­wa­no dwa lata temu na poka­zach lot­ni­czych w Paryżu. Miał już latać w ubie­głym roku jed­nak pierw­sze pró­by skoń­czy­ły się awa­rią. W stycz­niu 2020 r. aku­mu­la­tor litowo-​jonowy uży­ty do testów naziem­nych zapa­lił się i znisz­czył pro­to­typ. Ostatecznie pro­jekt został popra­wio­ny. Szefem fir­my jest były mana­ger z Boeinga, a zało­ży­cie­lem jest izra­el­ski biznesmen. 

Samoloty Alice będą trans­por­to­wać pacz­ki DHL z głów­nych ame­ry­kań­skich hubów na mniej­sze ryn­ki w zasię­gu okre­śla­nym jako „śred­nia mila“. 

DHL Express nale­ży do gru­py Deutsche Post. Firma pla­nu­je stwo­rzyć pierw­szą zero­emi­syj­ną sieć logi­stycz­ną. Inwestuje więc w elek­try­fi­ka­cję flo­ty, zrów­no­wa­żo­ne pali­wa lot­ni­cze i budyn­ki neu­tral­ne dla kli­ma­tu. Do 2030 r. pla­nu­je zain­we­sto­wać 7 mld euro w pro­jek­ty zwią­za­ne z zie­lo­ną logi­sty­ką, a 60 proc. flo­ty prze­sta­wić na elektryczną. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
A jeszcze lepsze jest to...