- reklama -
Strona głównaKlimatCoraz więcej CO₂. Ile pochłoną...

Coraz więcej CO₂. Ile pochłoną morza i oceany?

Oceany odgry­wa­ją klu­czo­wą rolę w wią­za­niu cie­pła ziem­skie­go i CO₂. Staje się to coraz trud­niej­sze i wody oce­anicz­ne są coraz bar­dziej zakwa­szo­ne. To ma szko­dli­wy wpływ na życie mor­skie i nie tylko.

Oceany pochła­nia­ją oko­ło 90 proc. dodat­ko­we­go cie­pła z gazów cie­plar­nia­nych pocho­dzą­cych z dzia­łal­no­ści czło­wie­ka. W przy­pad­ku głów­ne­go gazu cie­plar­nia­ne­go czy­li dwu­tlen­ku węgla jest to 25–30 proc. To bar­dzo dobrze, ale pro­ce­sy te powo­du­ją jed­no­cze­śnie, że woda mor­ska sta­je się bar­dziej kwaśna.

W ostat­nich dzie­się­cio­le­ciach zakwa­sze­nie oce­anów nastę­po­wa­ło sto razy szyb­ciej niż w wyni­ku natu­ral­nych pro­ce­sów w cią­gu milio­nów lat.

Oceany stają się coraz bardziej kwaśne

Wzrost zawar­to­ści CO₂ w wodzie mor­skiej powo­du­je zmniej­sze­nie jej pH czy­li zakwa­sze­nie. Jeśli pH wody mor­skiej spad­nie zbyt nisko, musz­le i kora­low­ce mogą nawet zacząć się roz­pusz­czać. Pociąga to za sobą poważ­ne kon­se­kwen­cje dla nie­któ­rych form życia mor­skie­go, ale też ryzy­ko efek­tu domi­na dla całe­go eko­sys­te­mu morskiego. 

Zdrowie oce­anów jest waż­ne dla regu­lo­wa­nia kli­ma­tu i ma zasad­ni­cze zna­cze­nie dla akwa­kul­tu­ry i bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ścio­we­go. Tymczasem pro­wa­dzo­ne w latach 1985–2018 bada­nia tem­pe­ra­tu­ry powierzch­ni morza, zaso­le­nia i chlo­ro­fi­lu wyka­za­ły rosną­ce zakwa­sze­nie wody.

Poziom CO₂ najwyższy od milionów lat

Naukowcy śle­dzą­cy kon­cen­tra­cję CO₂ usta­li­li, że jest ona obec­nie naj­wyż­sza od 4,5 milio­na lat, ponie­waż wyno­si 419 czą­ste­czek CO₂ na każ­dy milion czą­ste­czek powie­trza – w skró­cie ppm. Ciągła aku­mu­la­cja gazów cie­plar­nia­nych w atmos­fe­rze powo­du­je ogrze­wa­nie globu.

W 1958 roku, kie­dy roz­po­czę­ły się nowo­cze­sne pomia­ry, poziom kon­cen­tra­cji CO₂ wyno­sił 316 ppm. Przed począt­kiem epo­ki prze­my­sło­wej, zapi­sy geo­lo­gicz­ne wska­zu­ją, że licz­ba ta wyno­si­ła 280 ppm. Spalając pali­wa kopal­ne ludz­kość zwięk­szy­ła stę­że­nie naj­waż­niej­sze­go gazu cie­plar­nia­ne­go o połowę. 

Stężenie CO₂ w atmos­fe­rze zmie­nia się rocz­nie śred­nio oko­ło 2,5 ppm Zależy to nie tyl­ko od emi­sji, ale rów­nież od zmian w szyb­ko­ści pochła­nia­nia CO₂ przez oce­any i rośliny. 

Co robić?

Organizator akcji spo­łecz­nej Naturalnie Bałtyckie pod­po­wia­da jak chro­nić wody mórz i oce­anów. Oto jego rady:

  1. uży­waj mniej plastiku
  2. pij wodę z kranu
  3. segre­guj śmieci
  4. nie śmieć na zie­mię, bo każ­dy odpad kana­li­za­cją, a potem rze­ka­mi może tra­fić do morza
  5. prze­siądź się na rower lub korzy­staj z trans­por­tu publicznego,
  6. jedz mniej mięsa
  7. kupuj natu­ral­ne warzy­wa i owoce 
  8. uży­waj natu­ral­nych środ­ków czysz­czą­cych, deter­gen­tów i kosmetyków
  9. kupu­jąc ryby wybie­raj te ze zrów­no­wa­żo­nych łowisk
- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...
A jeszcze lepsze jest to...