- reklama -
Strona głównaKlimatCoraz więcej CO₂. Ile pochłoną...

Coraz więcej CO₂. Ile pochłoną morza i oceany?

Oceany odgry­wa­ją klu­czo­wą rolę w wią­za­niu cie­pła ziem­skie­go i CO₂. Staje się to coraz trud­niej­sze i wody oce­anicz­ne są coraz bar­dziej zakwa­szo­ne. To ma szko­dli­wy wpływ na życie mor­skie i nie tylko.

Oceany pochła­nia­ją oko­ło 90 proc. dodat­ko­we­go cie­pła z gazów cie­plar­nia­nych pocho­dzą­cych z dzia­łal­no­ści czło­wie­ka. W przy­pad­ku głów­ne­go gazu cie­plar­nia­ne­go czy­li dwu­tlen­ku węgla jest to 25–30 proc. To bar­dzo dobrze, ale pro­ce­sy te powo­du­ją jed­no­cze­śnie, że woda mor­ska sta­je się bar­dziej kwaśna.

W ostat­nich dzie­się­cio­le­ciach zakwa­sze­nie oce­anów nastę­po­wa­ło sto razy szyb­ciej niż w wyni­ku natu­ral­nych pro­ce­sów w cią­gu milio­nów lat.

Oceany stają się coraz bardziej kwaśne

Wzrost zawar­to­ści CO₂ w wodzie mor­skiej powo­du­je zmniej­sze­nie jej pH czy­li zakwa­sze­nie. Jeśli pH wody mor­skiej spad­nie zbyt nisko, musz­le i kora­low­ce mogą nawet zacząć się roz­pusz­czać. Pociąga to za sobą poważ­ne kon­se­kwen­cje dla nie­któ­rych form życia mor­skie­go, ale też ryzy­ko efek­tu domi­na dla całe­go eko­sys­te­mu morskiego. 

Zdrowie oce­anów jest waż­ne dla regu­lo­wa­nia kli­ma­tu i ma zasad­ni­cze zna­cze­nie dla akwa­kul­tu­ry i bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ścio­we­go. Tymczasem pro­wa­dzo­ne w latach 1985–2018 bada­nia tem­pe­ra­tu­ry powierzch­ni morza, zaso­le­nia i chlo­ro­fi­lu wyka­za­ły rosną­ce zakwa­sze­nie wody.

Poziom CO₂ najwyższy od milionów lat

Naukowcy śle­dzą­cy kon­cen­tra­cję CO₂ usta­li­li, że jest ona obec­nie naj­wyż­sza od 4,5 milio­na lat, ponie­waż wyno­si 419 czą­ste­czek CO₂ na każ­dy milion czą­ste­czek powie­trza – w skró­cie ppm. Ciągła aku­mu­la­cja gazów cie­plar­nia­nych w atmos­fe­rze powo­du­je ogrze­wa­nie globu.

W 1958 roku, kie­dy roz­po­czę­ły się nowo­cze­sne pomia­ry, poziom kon­cen­tra­cji CO₂ wyno­sił 316 ppm. Przed począt­kiem epo­ki prze­my­sło­wej, zapi­sy geo­lo­gicz­ne wska­zu­ją, że licz­ba ta wyno­si­ła 280 ppm. Spalając pali­wa kopal­ne ludz­kość zwięk­szy­ła stę­że­nie naj­waż­niej­sze­go gazu cie­plar­nia­ne­go o połowę. 

Stężenie CO₂ w atmos­fe­rze zmie­nia się rocz­nie śred­nio oko­ło 2,5 ppm Zależy to nie tyl­ko od emi­sji, ale rów­nież od zmian w szyb­ko­ści pochła­nia­nia CO₂ przez oce­any i rośliny. 

Co robić?

Organizator akcji spo­łecz­nej Naturalnie Bałtyckie pod­po­wia­da jak chro­nić wody mórz i oce­anów. Oto jego rady:

  1. uży­waj mniej plastiku
  2. pij wodę z kranu
  3. segre­guj śmieci
  4. nie śmieć na zie­mię, bo każ­dy odpad kana­li­za­cją, a potem rze­ka­mi może tra­fić do morza
  5. prze­siądź się na rower lub korzy­staj z trans­por­tu publicznego,
  6. jedz mniej mięsa
  7. kupuj natu­ral­ne warzy­wa i owoce 
  8. uży­waj natu­ral­nych środ­ków czysz­czą­cych, deter­gen­tów i kosmetyków
  9. kupu­jąc ryby wybie­raj te ze zrów­no­wa­żo­nych łowisk
- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...
A jeszcze lepsze jest to...