- reklama -
Strona głównaTechnologieWodorowy kocioł ogrzeje domy?

Wodorowy kocioł ogrzeje domy?

Niderlandzka fir­ma z bran­ży grzew­czej skon­stru­owa­ła i cer­ty­fi­ko­wa­ła kocioł kon­den­sa­cyj­ny przy­sto­so­wa­ny do spa­la­nia 100 proc. wodo­ru. Czy znaj­dzie na nie­go chętnych?

BDR Thermea Group z Królestwa Niderlandów od wie­lu lat pra­cu­je nad urzą­dze­nia­mi zasi­la­ny­mi pali­wem wodo­ro­wym. Są to ogni­wa pali­wo­we i kotły zasi­la­ne wodo­rem, któ­re już funk­cjo­nu­ją w kil­ku kra­jach europejskich. 

Jak powstał kocioł na wodór 

W mie­ście Rozenburg w Królestwie Niderlandów trwa pilo­ta­żo­wy pro­gram sto­so­wa­nia wyso­ko­wy­daj­nych kotłów zasi­la­nych w 100 proc. wodo­rem. Cały pro­jekt powstał z ini­cja­ty­wy ope­ra­to­ra sie­ci gazo­wej Stedin, gmi­ny Rotterdam i spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wej Ressort Wonen. 

Opracowaniem kotłów wodo­ro­wych zaję­ło się cen­trum fir­my we wło­skim Bassano del Grappa. Pierwsze kotły wodo­ro­we zain­sta­lo­wa­no je obok ist­nie­ją­ce­go kon­wen­cjo­nal­ne­go kotła na gaz ziem­ny. Dzięki temu miesz­kań­cy mie­li wystar­cza­ją­cą ilość cie­pła i cie­płej wody.

Natomiast kocioł domo­wy na wodór mar­ki Remeha fir­ma zapre­zen­to­wa­ła na tar­gach ISH we Frankfurcie już trzy lata temu. Obecnie wszyst­kie nowe pro­du­ko­wa­ne przez BDR Thermea kotły gazo­we są cer­ty­fi­ko­wa­ne pod kątem spa­la­nie gazu ziem­ne­go z domiesz­ką 20 proc. wodo­ru oraz spa­la­nia 100 proc. wodoru.

Skąd wziąć wodór?

Wodór trze­ba naj­pierw wypro­du­ko­wać, co jest obec­nie nie lada wyzwa­niem. Najczęściej wytwa­rza się go w prze­my­śle w pro­ce­sie refor­min­gu paro­we­go gazu ziem­ne­go. To powo­du­je emi­sje CO2 i poza prze­my­słem ma to nie­wiel­ki sens. Natomaist, aby to mia­ło sens eko­no­micz­ny i eko­lo­gicz­ny wodór powi­nien pocho­dzić z nad­wyż­ki ener­gii elek­trycz­nej pro­du­ko­wa­nej przez wia­tra­ki albo fotowoltaikę.

Z tego powo­du, obok kom­plek­su apar­ta­men­tów w Rozenburgu umiesz­czo­no poli­gon testo­wy tech­no­lo­gii Power-​To-​Gas (P2G). Znajduje się tutaj kon­te­ne­ro­wa wytwór­nia wodo­ru z maga­zy­nem. Do pro­duk­cji wodo­ru wyko­rzy­stu­je się ener­gię elek­trycz­ną z małej far­my foto­wol­ta­icz­nej i wia­tro­wej. Wodór do zasi­la­nia kotłów trans­por­tu­je wydzie­lo­ny odci­nek sie­ci gazowej.

Wodór w brytyjskim domu

BDR Thermea testu­je nowe roz­wią­za­nia nie tyl­ko w Niderlandach, ale tak­że w Wielkiej Brytanii i we Francji. Jej bry­tyj­ska fir­ma Baxi Heating opra­co­wa­ła i od 2020 roku testu­je kocioł na czy­sty wodór. 

Niedawno zapre­zen­to­wa­no dom zero­emi­syj­ny nie­da­le­ko Gateshead. To pro­jekt Northern Gas Networks, Departamentem Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej (BEIS) oraz fir­my gazo­wej Cadent. Ci part­ne­rzy w ramach pro­jek­tu Hy4Heat stwo­rzy­li pro­to­ty­py pie­ców na wodór, kuche­nek i płyt grzewczych.

Wodór po francusku

Z kolei we Francjiw Châteauneuf-​sur-​Loire, trwa pro­jekt [email protected] W ramach tej ini­cja­ty­wy w Châteauneuf – w domu dla oko­ło 1600 osób – zain­sta­lo­wa­no 100 proc. kocioł wodo­ro­wy BDR Thermea Group – taki sam, któ­ry po raz pierw­szy został uru­cho­mio­ny w Niderlandach w 2019 roku. Dzięki temu gmi­na jest pierw­szym miej­scem we Francji, w któ­rym wypró­bo­wa­no kocioł na czy­sty wodór. 

Projekt [email protected] obej­mu­je pro­duk­cję wodo­ru przy pomo­cy ener­gii wia­tro­wej i sło­necz­nej oraz jego maga­zy­no­wa­nie i dys­try­bu­cję. Wodór wyko­rzy­stu­ją tam na potrze­by dostar­cza­nia cie­pła i ener­gii elektrycznej.

W Polsce takich pro­jek­tów nadal nie ma. Natomiast o wyko­rzy­sta­niu wodo­ru w sie­ci cie­płow­ni­czej mówi się mię­dzy inny­mi w Pszczynie oraz Kamieniu Pomorskim. Projekt wyko­rzy­sta­nia wodo­ru w Środzie Śląskiej mają Polskie Domy Drewniane. W prak­ty­ce zde­cy­du­ją o tym kwe­stie finansowe. 


- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
A jeszcze lepsze jest to...