- reklama -
Strona głównaTechnologieWodorowy kocioł ogrzeje domy?

Wodorowy kocioł ogrzeje domy?

Niderlandzka fir­ma z bran­ży grzew­czej skon­stru­owa­ła i cer­ty­fi­ko­wa­ła kocioł kon­den­sa­cyj­ny przy­sto­so­wa­ny do spa­la­nia 100 proc. wodo­ru. Czy znaj­dzie na nie­go chętnych?

BDR Thermea Group z Królestwa Niderlandów od wie­lu lat pra­cu­je nad urzą­dze­nia­mi zasi­la­ny­mi pali­wem wodo­ro­wym. Są to ogni­wa pali­wo­we i kotły zasi­la­ne wodo­rem, któ­re już funk­cjo­nu­ją w kil­ku kra­jach europejskich. 

Jak powstał kocioł na wodór 

W mie­ście Rozenburg w Królestwie Niderlandów trwa pilo­ta­żo­wy pro­gram sto­so­wa­nia wyso­ko­wy­daj­nych kotłów zasi­la­nych w 100 proc. wodo­rem. Cały pro­jekt powstał z ini­cja­ty­wy ope­ra­to­ra sie­ci gazo­wej Stedin, gmi­ny Rotterdam i spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wej Ressort Wonen. 

Opracowaniem kotłów wodo­ro­wych zaję­ło się cen­trum fir­my we wło­skim Bassano del Grappa. Pierwsze kotły wodo­ro­we zain­sta­lo­wa­no je obok ist­nie­ją­ce­go kon­wen­cjo­nal­ne­go kotła na gaz ziem­ny. Dzięki temu miesz­kań­cy mie­li wystar­cza­ją­cą ilość cie­pła i cie­płej wody.

Natomiast kocioł domo­wy na wodór mar­ki Remeha fir­ma zapre­zen­to­wa­ła na tar­gach ISH we Frankfurcie już trzy lata temu. Obecnie wszyst­kie nowe pro­du­ko­wa­ne przez BDR Thermea kotły gazo­we są cer­ty­fi­ko­wa­ne pod kątem spa­la­nie gazu ziem­ne­go z domiesz­ką 20 proc. wodo­ru oraz spa­la­nia 100 proc. wodoru.

Skąd wziąć wodór?

Wodór trze­ba naj­pierw wypro­du­ko­wać, co jest obec­nie nie lada wyzwa­niem. Najczęściej wytwa­rza się go w prze­my­śle w pro­ce­sie refor­min­gu paro­we­go gazu ziem­ne­go. To powo­du­je emi­sje CO2 i poza prze­my­słem ma to nie­wiel­ki sens. Natomaist, aby to mia­ło sens eko­no­micz­ny i eko­lo­gicz­ny wodór powi­nien pocho­dzić z nad­wyż­ki ener­gii elek­trycz­nej pro­du­ko­wa­nej przez wia­tra­ki albo fotowoltaikę.

Z tego powo­du, obok kom­plek­su apar­ta­men­tów w Rozenburgu umiesz­czo­no poli­gon testo­wy tech­no­lo­gii Power-​To-​Gas (P2G). Znajduje się tutaj kon­te­ne­ro­wa wytwór­nia wodo­ru z maga­zy­nem. Do pro­duk­cji wodo­ru wyko­rzy­stu­je się ener­gię elek­trycz­ną z małej far­my foto­wol­ta­icz­nej i wia­tro­wej. Wodór do zasi­la­nia kotłów trans­por­tu­je wydzie­lo­ny odci­nek sie­ci gazowej.

Wodór w brytyjskim domu

BDR Thermea testu­je nowe roz­wią­za­nia nie tyl­ko w Niderlandach, ale tak­że w Wielkiej Brytanii i we Francji. Jej bry­tyj­ska fir­ma Baxi Heating opra­co­wa­ła i od 2020 roku testu­je kocioł na czy­sty wodór. 

Niedawno zapre­zen­to­wa­no dom zero­emi­syj­ny nie­da­le­ko Gateshead. To pro­jekt Northern Gas Networks, Departamentem Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej (BEIS) oraz fir­my gazo­wej Cadent. Ci part­ne­rzy w ramach pro­jek­tu Hy4Heat stwo­rzy­li pro­to­ty­py pie­ców na wodór, kuche­nek i płyt grzewczych.

Wodór po francusku

Z kolei we Francjiw Châteauneuf-​sur-​Loire, trwa pro­jekt [email protected] W ramach tej ini­cja­ty­wy w Châteauneuf – w domu dla oko­ło 1600 osób – zain­sta­lo­wa­no 100 proc. kocioł wodo­ro­wy BDR Thermea Group – taki sam, któ­ry po raz pierw­szy został uru­cho­mio­ny w Niderlandach w 2019 roku. Dzięki temu gmi­na jest pierw­szym miej­scem we Francji, w któ­rym wypró­bo­wa­no kocioł na czy­sty wodór. 

Projekt [email protected] obej­mu­je pro­duk­cję wodo­ru przy pomo­cy ener­gii wia­tro­wej i sło­necz­nej oraz jego maga­zy­no­wa­nie i dys­try­bu­cję. Wodór wyko­rzy­stu­ją tam na potrze­by dostar­cza­nia cie­pła i ener­gii elektrycznej.

W Polsce takich pro­jek­tów nadal nie ma. Natomiast o wyko­rzy­sta­niu wodo­ru w sie­ci cie­płow­ni­czej mówi się mię­dzy inny­mi w Pszczynie oraz Kamieniu Pomorskim. Projekt wyko­rzy­sta­nia wodo­ru w Środzie Śląskiej mają Polskie Domy Drewniane. W prak­ty­ce zde­cy­du­ją o tym kwe­stie finansowe. 


- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Recykling do pełna

Powiecie, że to...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł