- reklama -
Strona głównaŚwiatHiszpański eksperyment z 4-dniowym tygodniem...

Hiszpański eksperyment z 4‑dniowym tygodniem pracy

Telefonica to pierw­sza hisz­pań­ska fir­ma, któ­ra już od 1 paź­dzier­ni­ka wpro­wa­dzi 4‑dniowy tydzień pra­cy w ramach pio­nier­skie­go pro­gra­mu pilo­ta­żo­we­go. Hiszpania to pierw­szy kraj na świe­cie testu­ją­cy krót­szy tydzień pra­cy na tak dużą skalę.

Związki zawo­do­we Telefonica (głów­ny ope­ra­tor usług tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych w Hiszpanii i kra­jach hisz­pań­sko i por­tu­gal­sko­ję­zycz­nych) pod­pi­sa­ły układ zbio­ro­wy z zarzą­dem fir­my doty­czą­cym prze­pro­wa­dze­nia w ostat­nim kwar­ta­le testu pilo­ta­żo­we­go wpro­wa­dza­ją­ce­go czte­ro­dnio­wy tydzień pra­cy. Tym samym Telefonica sta­ła się pierw­szą dużą fir­mą zgło­szo­ną do rzą­do­we­go projektu.

Mniej godzin w pracy większa wydajność?

Przypomnijmy. Niedawno pisa­li­śmy, że Hiszpania jest pierw­szym kra­jem na świe­cie, któ­ry zachę­ca fir­my do wpro­wa­dze­nia 4‑dniowego tygo­dnia pra­cy ofe­ru­jąc przez pierw­sze lata pomoc finan­so­wą. Projekt pilo­ta­żo­wy ma objąć na począ­tek oko­ło 200 firm. I cho­ciaż nie­któ­rzy eks­per­ci ostrze­ga­ją, że Hiszpanii nie stać na taki luk­sus, nie bra­ku­je entu­zja­stycz­nych gło­sów i wiel­kich zwo­len­ni­ków pomysłu.

Projekt pilo­ta­żu, do któ­re­go Hiszpania przy­mie­rza się od lat, został w cza­sie pan­de­mii wycią­gnię­ty z szu­fla­dy. Dlaczego aku­rat teraz? Kryzys epi­de­micz­ny zaostrzył pro­ble­my z dobrym samo­po­czu­ciem, wypa­le­niem zawo­do­wym i stre­sem. 4‑dniowy tydzień pra­cy ma zwięk­szyć wydaj­ność i zmo­ty­wo­wać do więk­szej efek­tyw­no­ści, pod­nieść poziom satys­fak­cji i zado­wo­le­nia pra­cow­ni­ków. Tego spo­dzie­wa­ją się pomysłodawcy.

Krótszy tydzień pracy, mniejsza pensja

Półroczny pilo­taż ma objąć co naj­mniej 10 pro­cent pra­cow­ni­ków Telefonica (w fir­mie pra­cu­je oko­ło 35 tysię­cy osób) i będzie dobro­wol­ny. Chętni mogą zapi­sy­wać się od począt­ku lipca. 

Obecnie pra­cow­ni­cy Telefonica pra­cu­ją 37,5 godzin tygo­dnio­wo. W cza­sie pilo­ta­żu zamiast zamiast 7,5 godzin dzien­nie będą pra­co­wać 8. Za to jeden dzień dodat­ko­wo będą mie­li wol­ny. Niestety krót­szy tydzień pra­cy ma wią­zać się z obniż­ką pen­sji. Pomimo, że cały pro­jekt prze­wi­dy­wał na samym począt­ku zacho­wa­nie wyna­gro­dze­nia na tym samym pozio­mie. Licząc pro­cen­to­wo reduk­cję licz­by godzin, oso­by uczest­ni­czą­ce w pilo­ta­żu mia­ły­by zara­biać o 14 pro­cent mniej. Jednak fir­ma, aby zachę­cić do pro­jek­tu, zde­cy­do­wa­ła, że osta­tecz­nie obni­ży pra­cow­ni­kom jedy­nie o 7 pro­cent wynagrodzenie. 

Jak zapo­wia­da­ją związ­ki zawo­do­we, pra­cow­ni­cy bio­rą­cy udział w pilo­ta­żu, któ­ry ma trwać pół roku, będą mogli z nie­go wyco­fać się w każ­dej chwi­li, jed­nak muszą „podać podwód“.

Nie dosyć, że mniej godzin w pracy to jeszcze zdalnie

To nie wszyst­kie udo­god­nie­nia jakie zapo­cząt­ko­wa­ła Telefonica. Oprócz 4‑dniowego tygo­dnia pra­cy fir­ma wpro­wa­dza przy­naj­mniej dwa dni tele­pra­cy, a w dzia­łach, w któ­rych będzie to moż­li­we, pra­ca zdal­na ma być prze­dłu­żo­na do trzech dni, a nawet czte­rech. Jak prze­wi­du­je zarząd fir­my wie­lu pra­cow­ni­ków przy takim ela­stycz­nym sys­te­mie pra­cy zde­cy­du­je się wypro­wa­dzić z Madrytu, aby obni­żyć kosz­ty utrzy­ma­nia i żyć poza miej­skim zgiełkiem. 

Czytaj tak­że: Jak Hiszpanie ucie­ka­ją od wirusa?

Te nowe śmia­łe roz­wią­za­nia mają zmie­nić jakość i kom­fort pra­cy, pod­nieść wydaj­ność zało­gi i zmniej­szyć licz­bę zwol­nień. Czy tak się sta­nie? Po nowym roku pozna­my wyni­ki hisz­pań­skie­go eksperymentu.

- autopromocja -
Podaj dalej
Marzena Olechowska
Marzena Olechowskahttps://hiszpania-intymnie.blogspot.com/
Dziennikarz, autorka przewodnika po hiszpańskiej Castilla La Mancha ("Hiszpania, jakiej nie znacie. Kastylia-La Mancha. W krainie błędnych rycerzy i wiatraków"), autorka bloga o tym regionie i miłośniczka koni. Przewodnik turystyczny po hiszpańskiej La Manczy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...
A jeszcze lepsze jest to...