- reklama -
Strona głównaEcoLifeŚmieci trzeba będzie dzielić na...

Śmieci trzeba będzie dzielić na cztery pojemniki

Nowy plan Ministerstwa Środowiska, to nakaz, by śmie­ci wyrzu­cać do CZTERECH pojem­ni­ków. Przepisy mają się zmie­nić już od lip­ca tego roku. Takie roz­po­rzą­dze­nie przy­go­to­wa­ło mini­ster­stwo, któ­re dotąd zasły­nę­ło głów­nie polo­wa­nia­mi na dzi­ki, żubry i wycin­ką drzew.

Teoretycznie gmi­ny mają pięć lat na dosto­so­wa­nie się do prze­pi­sów, w prak­ty­ce – im wcze­śniej zacznie­my „dobrze“ segre­go­wać, tym zapła­ci­my mniej za śmieci.

- Jeżeli ktoś dobrze segre­gu­je odpa­dy gmi­na pozy­sku­je dobry suro­wiec, któ­ry póź­niej może sprze­dać, a opła­ta za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi powin­na spa­dać – wyja­śnił wice­mi­ni­ster  Sławomir Mazurek  w wywia­dzie dla Polskiej Agencji Prasowej.

Słowo dobrze jest tu waż­ne, bo kto niby to oce­ni, czy śmie­ci, któ­re wyrzu­ca­my, są cen­nym mate­ria­łem czy bez­u­ży­tecz­nym odpadkiem?

Co się zmie­ni? Przybędzie nowa kate­go­ria śmie­ci – te brą­zo­we. Dotąd przy­zwy­cza­ili­śmy się do segre­ga­cji na pla­stik, papier, szkło. Teraz będzie jesz­cze pojem­nik na odpa­dy bio­de­gra­do­wal­ne – czy­li takie kuchen­ne odpad­ki. Tak to widzi Ministerstwo:

- Że co? – krzyk­nął mój mąż. – Jak to? Trzeba będzie mieć czte­ry pojem­ni­ki? A sąsie­dzi też? – zapy­tał przekornie.

-  Sąsiedzi nie segre­gu­ją – odpo­wie­dzia­łam spo­koj­nie. I zaraz doda­łam – Ale oni pła­cą wię­cej za śmie­ci niż my.

A pła­cą dwa razy wię­cej od oso­by. Nasza gmi­na usta­li­ła, że płacimy:

  • 12,50 zł od oso­by za mie­siąc w przy­pad­ku odbio­ru odpa­dów segregowanych
  • 25 zł od oso­by za mie­siąc w przy­pad­ku odbio­ru odpa­dów zmieszanych

Czy segre­ga­cja przy­no­si efek­ty? Nie. Poziom recy­klin­gu jest żenu­ją­co niski. Wynosi u nas 26 proc. Średnia unij­na obec­nie to recy­kling na pozio­mie 44 proc. Żeby było jasne: to nie jest wina tyl­ko miesz­kań­ców. Nasze „pose­gre­go­wa­ne“ śmie­ci tra­fia­ją potem do jed­nej śmie­ciar­ki, ta wywo­zi je do wiel­kie­go zakła­du z taśmą, przy któ­rej panie wybie­ra­ją tyl­ko „cen­ne“ odpad­ki.  Tak wyglą­dał zakład segre­ga­cji odpa­dów, któ­ry zwie­dzi­łam. Kasę na jego wybu­do­wa­nie dała UE. Zaleta – to miej­sca pra­cy dla ludzi. Wada – cała reszta.

W naszej gmi­nie zebra­no ok. 7 tys. ton śmie­ci i nie­speł­na 2 tys. ton odpa­dów segre­go­wa­nych. Ale jest też dobra infor­ma­cja – zebra­no do tego ponad 2,3 tys. ton odpa­dów zie­lo­nych. Można powie­dzieć, że świa­do­mie wyrzu­ca­my liście i tra­wę do oddziel­nych wor­ków. Po co więc kolej­na regu­la­cja na papie­rze, nowy kolo­ro­wy pojem­nik i stra­sze­nie miesz­kań­ców? Czy nie lepiej zasto­so­wać zachęty?

Złości mnie, że mini­ster­stwo każe dosta­wić dodat­ko­wy pojem­nik, zamiast naka­zać, by np. śmie­ci segre­go­wa­ne były odbie­ra­ne z taką samą czę­sto­tli­wo­ścią jak te zwy­kłe. Do tego bra­ku­je pojem­ni­ków, gmi­na nie inwe­stu­je, a fir­ma odbie­ra­ją­ca śmie­ci każe za nie pła­cić.  Tylko patrzeć, jak będą kolej­ne pod­wyż­ki opłat.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...
A jeszcze lepsze jest to...