- reklama -
Strona głównaEcoLifeŚmieci trzeba będzie dzielić na...

Śmieci trzeba będzie dzielić na cztery pojemniki

Nowy plan Ministerstwa Środowiska, to nakaz, by śmie­ci wyrzu­cać do CZTERECH pojem­ni­ków. Przepisy mają się zmie­nić już od lip­ca tego roku. Takie roz­po­rzą­dze­nie przy­go­to­wa­ło mini­ster­stwo, któ­re dotąd zasły­nę­ło głów­nie polo­wa­nia­mi na dzi­ki, żubry i wycin­ką drzew.

Teoretycznie gmi­ny mają pięć lat na dosto­so­wa­nie się do prze­pi­sów, w prak­ty­ce – im wcze­śniej zacznie­my “dobrze” segre­go­wać, tym zapła­ci­my mniej za śmieci.

– Jeżeli ktoś dobrze segre­gu­je odpa­dy gmi­na pozy­sku­je dobry suro­wiec, któ­ry póź­niej może sprze­dać, a opła­ta za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi powin­na spa­dać – wyja­śnił wice­mi­ni­ster  Sławomir Mazurek  w wywia­dzie dla Polskiej Agencji Prasowej.

Słowo dobrze jest tu waż­ne, bo kto niby to oce­ni, czy śmie­ci, któ­re wyrzu­ca­my, są cen­nym mate­ria­łem czy bez­u­ży­tecz­nym odpadkiem?

Co się zmie­ni? Przybędzie nowa kate­go­ria śmie­ci – te brą­zo­we. Dotąd przy­zwy­cza­ili­śmy się do segre­ga­cji na pla­stik, papier, szkło. Teraz będzie jesz­cze pojem­nik na odpa­dy bio­de­gra­do­wal­ne – czy­li takie kuchen­ne odpad­ki. Tak to widzi Ministerstwo:

– Że co? – krzyk­nął mój mąż. – Jak to? Trzeba będzie mieć czte­ry pojem­ni­ki? A sąsie­dzi też? – zapy­tał przekornie.

–  Sąsiedzi nie segre­gu­ją – odpo­wie­dzia­łam spo­koj­nie. I zaraz doda­łam – Ale oni pła­cą wię­cej za śmie­ci niż my.

A pła­cą dwa razy wię­cej od oso­by. Nasza gmi­na usta­li­ła, że płacimy:

  • 12,50 zł od oso­by za mie­siąc w przy­pad­ku odbio­ru odpa­dów segregowanych
  • 25 zł od oso­by za mie­siąc w przy­pad­ku odbio­ru odpa­dów zmieszanych

Czy segre­ga­cja przy­no­si efek­ty? Nie. Poziom recy­klin­gu jest żenu­ją­co niski. Wynosi u nas 26 proc. Średnia unij­na obec­nie to recy­kling na pozio­mie 44 proc. Żeby było jasne: to nie jest wina tyl­ko miesz­kań­ców. Nasze “pose­gre­go­wa­ne” śmie­ci tra­fia­ją potem do jed­nej śmie­ciar­ki, ta wywo­zi je do wiel­kie­go zakła­du z taśmą, przy któ­rej panie wybie­ra­ją tyl­ko “cen­ne” odpad­ki.  Tak wyglą­dał zakład segre­ga­cji odpa­dów, któ­ry zwie­dzi­łam. Kasę na jego wybu­do­wa­nie dała UE. Zaleta – to miej­sca pra­cy dla ludzi. Wada – cała reszta.

W naszej gmi­nie zebra­no ok. 7 tys. ton śmie­ci i nie­speł­na 2 tys. ton odpa­dów segre­go­wa­nych. Ale jest też dobra infor­ma­cja – zebra­no do tego ponad 2,3 tys. ton odpa­dów zie­lo­nych. Można powie­dzieć, że świa­do­mie wyrzu­ca­my liście i tra­wę do oddziel­nych wor­ków. Po co więc kolej­na regu­la­cja na papie­rze, nowy kolo­ro­wy pojem­nik i stra­sze­nie miesz­kań­ców? Czy nie lepiej zasto­so­wać zachęty?

Złości mnie, że mini­ster­stwo każe dosta­wić dodat­ko­wy pojem­nik, zamiast naka­zać, by np. śmie­ci segre­go­wa­ne były odbie­ra­ne z taką samą czę­sto­tli­wo­ścią jak te zwy­kłe. Do tego bra­ku­je pojem­ni­ków, gmi­na nie inwe­stu­je, a fir­ma odbie­ra­ją­ca śmie­ci każe za nie pła­cić.  Tylko patrzeć, jak będą kolej­ne pod­wyż­ki opłat.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Ile gazu wyciekło z rur Nord Stream 1 i Nord Stream 2

W poniedziałek w nocy 26.09.2022, ciśnienie w jednej z rur podmorskiego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec spadło z 105 do 7...

Dla kogo jest dodatek do gazu? Wyjaśniamy

Ośrodki pomocy społecznej są oblegane przez osoby, które zgłaszają się po dofinansowanie do ogrzewania. Nie wszystkim przysługują takie dopłaty. Tak jest w przypadku ogrzewania...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...