- reklama -
Strona głównaEcoRaportKary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

- autopromocja -

Senat przy­jął nowe­li­za­cję pra­wa, któ­ra pod­wyż­sza kary za zaśmie­ca­nie miejsc publicz­nych. Najniższa grzyw­na wynie­sie 500 zł. Kara za wywo­że­nie śmie­ci do lasu i ich zako­py­wa­nie – 1000 zł, za wypa­la­nie traw – 30 tys. zł. Przedstawiamy eco­ra­port tygodnia. 

Zmiany prze­pi­sów doty­czą m.in. kodek­su kar­ne­go i kodek­su wykro­czeń. Za nie­le­gal­ne skła­do­wa­nie, uniesz­ko­dli­wia­nie czy trans­port odpa­dów, któ­re mogą zagra­żać życiu lub zdro­wiu, może gro­zić kara do 10 lat wię­zie­nia. Natomiast za zanie­czysz­cze­nie wody, powie­trza lub powierzch­ni zie­mi sub­stan­cją albo pro­mie­nio­wa­niem joni­zu­ją­cym kara pozba­wie­nia wol­no­ści wynie­sie od 6 mie­się­cy do 8 lat. 

Ponadto, za umyśl­ne prze­stęp­stwo prze­ciw­ko śro­do­wi­sku prze­stęp­ca zapła­ci nawiąz­kę od 10 tys. do 10 mln zł. Wszystko dla­te­go, że kosz­ty uty­li­za­cji porzu­co­nych odpa­dów, któ­re teraz pono­szą samo­rzą­dy, mogą się­gać nawet kil­ku­dzie­się­ciu milio­nów zło­tych. Jeśli prze­stęp­stwo zosta­nie popeł­nio­ne nie­umyśl­nie, nawiąz­ka będzie orze­ka­na fakultatywnie.

Zwiększy się tak­że kara za przy­wo­że­nie z zagra­ni­cy lub wywo­że­nie za gra­ni­cę odpa­dów nie­bez­piecz­nych nie­zgod­nie z pra­wem. Będzie za to gro­zić od 2 do 12 lat więzienia. 

ESG w inwestowaniu

Przepisy, zgod­nie z któ­ry­mi nale­ży uwzględ­niać czyn­ni­ki ESG (Environmental, Social and Governance) w świad­cze­niu usług finan­so­wych weszły w życie 2 sierpnia.

Banki, ale i na przy­kład towa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we ofe­ru­ją­ce pro­duk­ty inwe­sty­cyj­ne muszą zapy­tać klien­ta o jego pre­fe­ren­cje doty­czą­ce inwe­sto­wa­nia w tzw. pro­duk­ty zie­lo­ne. Nie moż­na ofe­ro­wać klien­to­wi akty­wów nie­zgod­nych z jego preferencjami.

Radosław Jodko, eks­pert ds. inwe­sty­cji RRJ Group.

Drzewa tlenowe

W Bobrownikach Małych k. Tarnowa znaj­du­je się pierw­sza w Polsce plan­ta­cja, gdzie wyko­rzy­sta­no prze­my­sło­wo drze­wa tle­no­we. Posadzono sadzon­ki i wycię­to drze­wa, któ­re następ­nie tra­fi­ły do tar­ta­ku, gdzie powsta­ły pierw­sze pro­duk­ty z pol­skie­go drew­na tlenowego.

Spółka Lasy Tlenowe dzia­ła na pol­skim ryn­ku od 2015 r. (począt­ko­wo jako Oxytree). Teraz sku­pia się na zakła­da­niu wła­snych plan­ta­cji i dzier­ża­wi nie­użyt­ki rol­ne na 20 lat, aby doce­lo­wo zara­biać na sprze­da­ży drew­na i zie­lo­nych cer­ty­fi­ka­tów. Plantacje finan­su­je poprzez współ­pra­cę z fir­ma­mi, któ­re chcą albo bilan­so­wać ślad węglo­wy dzię­ki plan­ta­cjom drzew tle­no­wych, albo zakon­trak­to­wać zakup drew­na. Kolejne plan­ta­cje powsta­ną dzię­ki fun­du­szom zebra­nym dzię­ki toke­ni­za­cji sadzo­nek na plat­for­mie mosaico. 

Firma do tej pory posa­dzi­ła ponad 600 ha Lasów Tlenowych dla klien­tów sadzo­nek, a do koń­ca 2023 roku chce mieć w swo­im port­fe­lu przy­naj­mniej 500 ha zie­mi, na któ­rych posa­dzi łącz­nie 350 tysię­cy drzew – poda­je spółka. 

EKOzwroty w inPost

InPost ruszył z akcją EKOzwroty. Każdy pacz­ko­mat od ubie­głe­go roku może posłu­żyć jako miej­sce odda­wa­nia nie­uży­wa­nych, lecz spraw­nych sprzę­tów elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych. Teraz InPost posze­rzył kate­go­rie moż­li­wych zwro­tów o nie­no­szo­ne już ubra­nia i obu­wie. Wystarczy wejść na szyb​kie​zw​ro​ty​.pl/​p​l​/​E​K​O​z​w​r​oty, a następ­nie nadać pacz­kę w naj­bliż­szej maszy­nie InPost.

Współpraca z Fundacją Odzyskaj Środowisko zagwa­ran­tu­je pra­wi­dło­we zago­spo­da­ro­wa­nie odda­wa­nych przed­mio­tów – ubra­nia i obu­wie w dobrym sta­nie, zosta­ną prze­ka­za­ne na cele cha­ry­ta­tyw­ne lub ponow­nie tra­fią do sprze­da­ży. Wszystko po nale­ży­tej dezyn­fek­cji i ewen­tu­al­nych napra­wach. Rzeczy znisz­czo­ne w znacz­nym stop­niu zosta­ną zaś pod­da­ne recy­klin­go­wi, w celu pozy­ska­nia z nich pół­pro­duk­tów do wytwa­rza­nia tzw. zrów­no­wa­żo­nych kolek­cji ubrań. Firma CCC jako wyłącz­ny part­ner usłu­gi EKOzwroty, zobo­wią­za­ła się do przy­zna­wa­nia 10-​procentowych raba­tów klien­tom, któ­rzy włą­czą się do akcji.

Raport ESG

Atrium European Real Estate, zarząd­ca i dewe­lo­per cen­trów han­dlo­wych, opu­bli­ko­wał swój szó­sty raport eSG pre­zen­tu­ją­cy osią­gnię­cia fir­my w 2021 roku. Firma wyzna­czy­ła nowe śred­nio­ter­mi­no­we cele na 2030 rok, któ­re obej­mu­ją zmniej­sze­nie śla­du węglo­we­go swo­ich cen­trów han­dlo­wych o 40 proc. w 2030 roku w porów­na­niu do 2019 roku. Do 2050 roku Atrium chce stać się orga­ni­za­cją neu­tral­ną pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla. 

Podróże służbowe z sensem

Przedstawiciele 10 euro­pej­skich gospo­da­rek deba­to­wa­li na kon­fe­ren­cji „Masters of Travel” nad wagą zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i wel­l­be­ing w kon­tek­ście podró­ży służbowych.

Priorytety biz­ne­so­wych podró­ży w nowej rze­czy­wi­sto­ści znacz­nie zmie­ni­ły się i tro­ska o śro­do­wi­sko natu­ral­ne sta­je się wio­dą­cym tren­dem. Koszt węglo­wy każ­de­go wyjaz­du służ­bo­we­go musi mieć więc swo­je uza­sad­nie­nie. Jak pod­kre­śla­ją eks­per­ci, kom­pen­sa­cja emi­sji gazów cie­plar­nia­nych już nie wystar­cza, dla­te­go part­ne­rzy muszą udo­wod­nić, że aktyw­nie zmniej­sza­ją swój ślad węglo­wy.  Jednym z pozy­tyw­nych skut­ków pan­de­mii jest powsta­nie tren­du świa­do­me­go podró­żo­wa­nia („mind­ful travel”).

Jak prze­wi­du­je Sophie Hulgard, Senior Vice President Sales Northern Europe w Accor, w 2022 roku odbę­dzie o 20 proc. mniej wyjaz­dów biz­ne­so­wych niż w 2019. Choć nie­któ­rzy uczest­ni­cy sądzą, że ten wskaź­nik się­gnie 50 proc. Eksperci pod­kre­śla­ją, że za taką reduk­cję odpo­wia­da sze­ro­ka digi­ta­li­za­cja, któ­ra zastę­pu­je potrze­bę dele­ga­cji i orga­ni­zo­wa­nia bez­po­śred­nich spo­tkań biz­ne­so­wych. Badania zle­co­ne przez Accor wyka­za­ły jed­nak, że przed­się­bior­cy wciąż widzą duże zna­cze­nie spo­tkań twa­rzą w twarz i w ich prze­ko­na­niu prze­kła­da­ją się one na o 25 proc. więk­sze przy­cho­dy w porów­na­niu do roz­mów on-line.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku można uzyskać wyższe dotacje do wymiany kopciucha, w tym na gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze na takie inwestycje...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...
A jeszcze lepsze jest to...