- reklama -
Strona głównaEcoRaportKary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

- autopromocja -

Senat przy­jął nowe­li­za­cję pra­wa, któ­ra pod­wyż­sza kary za zaśmie­ca­nie miejsc publicz­nych. Najniższa grzyw­na wynie­sie 500 zł. Kara za wywo­że­nie śmie­ci do lasu i ich zako­py­wa­nie – 1000 zł, za wypa­la­nie traw – 30 tys. zł. Przedstawiamy eco­ra­port tygodnia. 

Zmiany prze­pi­sów doty­czą m.in. kodek­su kar­ne­go i kodek­su wykro­czeń. Za nie­le­gal­ne skła­do­wa­nie, uniesz­ko­dli­wia­nie czy trans­port odpa­dów, któ­re mogą zagra­żać życiu lub zdro­wiu, może gro­zić kara do 10 lat wię­zie­nia. Natomiast za zanie­czysz­cze­nie wody, powie­trza lub powierzch­ni zie­mi sub­stan­cją albo pro­mie­nio­wa­niem joni­zu­ją­cym kara pozba­wie­nia wol­no­ści wynie­sie od 6 mie­się­cy do 8 lat. 

Ponadto, za umyśl­ne prze­stęp­stwo prze­ciw­ko śro­do­wi­sku prze­stęp­ca zapła­ci nawiąz­kę od 10 tys. do 10 mln zł. Wszystko dla­te­go, że kosz­ty uty­li­za­cji porzu­co­nych odpa­dów, któ­re teraz pono­szą samo­rzą­dy, mogą się­gać nawet kil­ku­dzie­się­ciu milio­nów zło­tych. Jeśli prze­stęp­stwo zosta­nie popeł­nio­ne nie­umyśl­nie, nawiąz­ka będzie orze­ka­na fakultatywnie.

Zwiększy się tak­że kara za przy­wo­że­nie z zagra­ni­cy lub wywo­że­nie za gra­ni­cę odpa­dów nie­bez­piecz­nych nie­zgod­nie z pra­wem. Będzie za to gro­zić od 2 do 12 lat więzienia. 

ESG w inwestowaniu

Przepisy, zgod­nie z któ­ry­mi nale­ży uwzględ­niać czyn­ni­ki ESG (Environmental, Social and Governance) w świad­cze­niu usług finan­so­wych weszły w życie 2 sierpnia.

Banki, ale i na przy­kład towa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we ofe­ru­ją­ce pro­duk­ty inwe­sty­cyj­ne muszą zapy­tać klien­ta o jego pre­fe­ren­cje doty­czą­ce inwe­sto­wa­nia w tzw. pro­duk­ty zie­lo­ne. Nie moż­na ofe­ro­wać klien­to­wi akty­wów nie­zgod­nych z jego preferencjami.

Radosław Jodko, eks­pert ds. inwe­sty­cji RRJ Group.

Drzewa tlenowe

W Bobrownikach Małych k. Tarnowa znaj­du­je się pierw­sza w Polsce plan­ta­cja, gdzie wyko­rzy­sta­no prze­my­sło­wo drze­wa tle­no­we. Posadzono sadzon­ki i wycię­to drze­wa, któ­re następ­nie tra­fi­ły do tar­ta­ku, gdzie powsta­ły pierw­sze pro­duk­ty z pol­skie­go drew­na tlenowego.

Spółka Lasy Tlenowe dzia­ła na pol­skim ryn­ku od 2015 r. (począt­ko­wo jako Oxytree). Teraz sku­pia się na zakła­da­niu wła­snych plan­ta­cji i dzier­ża­wi nie­użyt­ki rol­ne na 20 lat, aby doce­lo­wo zara­biać na sprze­da­ży drew­na i zie­lo­nych cer­ty­fi­ka­tów. Plantacje finan­su­je poprzez współ­pra­cę z fir­ma­mi, któ­re chcą albo bilan­so­wać ślad węglo­wy dzię­ki plan­ta­cjom drzew tle­no­wych, albo zakon­trak­to­wać zakup drew­na. Kolejne plan­ta­cje powsta­ną dzię­ki fun­du­szom zebra­nym dzię­ki toke­ni­za­cji sadzo­nek na plat­for­mie mosaico. 

Firma do tej pory posa­dzi­ła ponad 600 ha Lasów Tlenowych dla klien­tów sadzo­nek, a do koń­ca 2023 roku chce mieć w swo­im port­fe­lu przy­naj­mniej 500 ha zie­mi, na któ­rych posa­dzi łącz­nie 350 tysię­cy drzew – poda­je spółka. 

EKOzwroty w inPost

InPost ruszył z akcją EKOzwroty. Każdy pacz­ko­mat od ubie­głe­go roku może posłu­żyć jako miej­sce odda­wa­nia nie­uży­wa­nych, lecz spraw­nych sprzę­tów elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych. Teraz InPost posze­rzył kate­go­rie moż­li­wych zwro­tów o nie­no­szo­ne już ubra­nia i obu­wie. Wystarczy wejść na szyb​kie​zw​ro​ty​.pl/​p​l​/​E​K​O​z​w​r​oty, a następ­nie nadać pacz­kę w naj­bliż­szej maszy­nie InPost.

Współpraca z Fundacją Odzyskaj Środowisko zagwa­ran­tu­je pra­wi­dło­we zago­spo­da­ro­wa­nie odda­wa­nych przed­mio­tów – ubra­nia i obu­wie w dobrym sta­nie, zosta­ną prze­ka­za­ne na cele cha­ry­ta­tyw­ne lub ponow­nie tra­fią do sprze­da­ży. Wszystko po nale­ży­tej dezyn­fek­cji i ewen­tu­al­nych napra­wach. Rzeczy znisz­czo­ne w znacz­nym stop­niu zosta­ną zaś pod­da­ne recy­klin­go­wi, w celu pozy­ska­nia z nich pół­pro­duk­tów do wytwa­rza­nia tzw. zrów­no­wa­żo­nych kolek­cji ubrań. Firma CCC jako wyłącz­ny part­ner usłu­gi EKOzwroty, zobo­wią­za­ła się do przy­zna­wa­nia 10-​procentowych raba­tów klien­tom, któ­rzy włą­czą się do akcji.

Raport ESG

Atrium European Real Estate, zarząd­ca i dewe­lo­per cen­trów han­dlo­wych, opu­bli­ko­wał swój szó­sty raport eSG pre­zen­tu­ją­cy osią­gnię­cia fir­my w 2021 roku. Firma wyzna­czy­ła nowe śred­nio­ter­mi­no­we cele na 2030 rok, któ­re obej­mu­ją zmniej­sze­nie śla­du węglo­we­go swo­ich cen­trów han­dlo­wych o 40 proc. w 2030 roku w porów­na­niu do 2019 roku. Do 2050 roku Atrium chce stać się orga­ni­za­cją neu­tral­ną pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla. 

Podróże służbowe z sensem

Przedstawiciele 10 euro­pej­skich gospo­da­rek deba­to­wa­li na kon­fe­ren­cji „Masters of Travel” nad wagą zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i wel­l­be­ing w kon­tek­ście podró­ży służbowych.

Priorytety biz­ne­so­wych podró­ży w nowej rze­czy­wi­sto­ści znacz­nie zmie­ni­ły się i tro­ska o śro­do­wi­sko natu­ral­ne sta­je się wio­dą­cym tren­dem. Koszt węglo­wy każ­de­go wyjaz­du służ­bo­we­go musi mieć więc swo­je uza­sad­nie­nie. Jak pod­kre­śla­ją eks­per­ci, kom­pen­sa­cja emi­sji gazów cie­plar­nia­nych już nie wystar­cza, dla­te­go part­ne­rzy muszą udo­wod­nić, że aktyw­nie zmniej­sza­ją swój ślad węglo­wy.  Jednym z pozy­tyw­nych skut­ków pan­de­mii jest powsta­nie tren­du świa­do­me­go podró­żo­wa­nia („mind­ful travel”).

Jak prze­wi­du­je Sophie Hulgard, Senior Vice President Sales Northern Europe w Accor, w 2022 roku odbę­dzie o 20 proc. mniej wyjaz­dów biz­ne­so­wych niż w 2019. Choć nie­któ­rzy uczest­ni­cy sądzą, że ten wskaź­nik się­gnie 50 proc. Eksperci pod­kre­śla­ją, że za taką reduk­cję odpo­wia­da sze­ro­ka digi­ta­li­za­cja, któ­ra zastę­pu­je potrze­bę dele­ga­cji i orga­ni­zo­wa­nia bez­po­śred­nich spo­tkań biz­ne­so­wych. Badania zle­co­ne przez Accor wyka­za­ły jed­nak, że przed­się­bior­cy wciąż widzą duże zna­cze­nie spo­tkań twa­rzą w twarz i w ich prze­ko­na­niu prze­kła­da­ją się one na o 25 proc. więk­sze przy­cho­dy w porów­na­niu do roz­mów on-line.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...