- reklama -
Strona głównaŚwiatBaza wojskowa zmieniona w centrum...

Baza wojskowa zmieniona w centrum danych

Na tere­nie daw­nych koszar pod Frankfurtem powsta­nie cen­trum danych, jed­no z naj­no­wo­cze­śniej­szych i naj­więk­szych w Europie. Będzie korzy­stać cał­ko­wi­cie z odna­wial­nej ener­gii. Obok nie­go powsta­nie far­ma fotowoltaiczna.

Data4 naby­ła 25-​hektarowy teren w Niemczech i pla­nu­je prze­kształ­cić byłą bazę woj­sko­wą w jeden z naj­więk­szych w Europie kam­pu­sów cen­trum danych. Wyposaży go w moc 180 MW. Na roz­wój swo­je­go kam­pu­su na tere­nie daw­nych koszar Grossauheim w Hanau fir­ma prze­zna­czy oko­ło miliard euro.

Centrum danych z zieloną energią

Nowy kam­pus Data4 zamie­rza zasi­lać wyłącz­nie ener­gią elek­trycz­ną pocho­dzą­cą ze źró­deł odna­wial­nych. Firma przy­go­to­wu­je inwe­sty­cję w elek­trow­nię sło­necz­ną, któ­ra zaj­mie 10 hek­ta­rów. W przy­go­to­wa­niu jest rów­nież budo­wa elek­tro­cie­płow­ni i pod­sta­cji. Ponadto Data4 chce wyko­rzy­stać swo­je cie­pło odpa­do­we z korzy­ścią dla miesz­kań­ców Hanau.

Czytaj tak­że: Firmy prze­cho­dzą na zie­lo­ną energię

Data4 zobo­wią­za­ła się do pod­ję­cia okre­ślo­nych kro­ków celu ochro­ny róż­nych gatun­ków zwie­rząt – w tym nowo utwo­rzo­ne­go sie­dli­ska do prze­sie­dle­nia jasz­czu­rek, wie­ży lęgo­wej dla jerzy­ków, gniazd lęgo­wych i skrzy­nek dla nietoperzy. 

Kampus Data4 w Polsce 

Polski kam­pus Data4 powsta­je w Jawczycach pod Warszawą i ma zostać otwar­ty w tym roku. Budowa nowe­go kam­pu­su o doce­lo­wej mocy 60 MW umoż­li­wi Data4 roz­wój ryn­ku hostin­gu danych w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Nasz dyna­micz­ny wzrost w Polsce i Niemczech jest odpo­wie­dzią na rosną­ce zapo­trze­bo­wa­nie na usłu­gi cen­trów danych w tej czę­ści Europy. Centra danych są klu­czo­wą infra­struk­tu­rą dla gospo­dar­ki cyfro­wej, a ich rola rośnie rów­nież ze wzglę­du na aktyw­ne wdra­ża­nie usług danych przez ope­ra­to­rów chmurowych

Adam Ponichtera, dyrek­tor pol­skie­go oddzia­łu Data4.

Francuska fir­ma Data4 dąży do posia­da­nia mocy 1 GW i osią­gnię­cia sta­tu­su paneu­ro­pej­skie­go refe­ren­cyj­ne­go dostaw­cy w sek­to­rze cen­trów danych.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...
A jeszcze lepsze jest to...