- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneGdzie powstanie polska elektrownia jądrowa?

Gdzie powstanie polska elektrownia jądrowa?

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pod­ję­ła 6 czerw­ca postę­po­wa­nie w spra­wie decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach dla przed­się­wzię­cia pole­ga­ją­ce­go na budo­wie elek­trow­ni jądro­wej o mocy 3750 MWe. Pierwsza Polska Elektrownia Jądrowa, skła­da­ją­ca się z mak­sy­mal­nie trzech blo­ków, ma powstać na obsza­rze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe z koń­cem mar­ca ukoń­czy­ła raport śro­do­wi­sko­wy doty­czą­cy budo­wy blo­ków jądro­wych na Pomorzu. To klu­czo­wy doku­ment w pro­ce­du­rze oce­ny oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko, któ­ra z kolei sta­no­wi część postę­po­wa­nia w spra­wie wyda­nia decy­zji środowiskowej. 

Gdzie ma powstać elektrownia jądrowa w Polsce?

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe odpo­wie­dzial­na za inwe­sty­cje zba­da­ła dwa warian­ty loka­li­za­cyj­ne elek­trow­ni. Obie loka­li­za­cje prze­ana­li­zo­wa­no pod kątem moż­li­wych tech­no­lo­gii. Chodzi o chło­dze­nie elek­trow­ni w otwar­tym obie­gu wodą mor­ską oraz w chłod­niach komi­no­wych, wyko­rzy­stu­ją­cych wodę mor­ską lub w wer­sji odsolonej.

Wariant 1 „Lubiatowo – Kopalino” zaj­mu­je powierzch­nię ok. 2,6 tys. ha w gmi­nie Choczewo, w obrę­bach geo­de­zyj­nych: Jackowo, Sasino i Słajszewo. Jest to wariant pre­fe­ro­wa­ny przez spół­kę. Nie wyma­ga wybu­rzeń i prze­sie­dleń, ponie­waż obszar nale­ży do Lasów Państwowych.

Przykładowo, w przy­pad­ku decy­zji o wybu­do­wa­niu elek­trow­ni w loka­li­za­cji „Lubiatowo-​Kopalino” sza­cu­je się, że nastą­pi utra­ta mak­sy­mal­nie oko­ło 5% powierzch­ni lasów wystę­pu­ją­cych w gmi­nie. Jeśli do reali­za­cji zosta­nie przy­ję­ty pre­fe­ro­wa­ny przez spół­kę Polskie Elektrownie Jądrowe pod­wa­riant tech­nicz­ny, czy­li otwar­ty układ chło­dze­nia z wyko­rzy­sta­niem wody mor­skiej (…), a kana­ły i ruro­cią­gi na potrze­by pobo­ru wód chłod­ni­czych zosta­ną wyko­na­ne z uży­ciem meto­dy bez­wy­ko­po­wej (…), to sza­co­wa­na, nie­zbęd­na powierzch­nia trwa­łe­go wyle­sie­nia obej­mie ok. 335 ha.

Polskie Elektrownie Jądrowe

Natomiast Wariant 2 w loka­li­za­cji Żarnowiec na tere­nie gmin Krokowa i Gniewino zaj­mu­je 927 ha. Już w latach 80. Polska pla­no­wa­ła uru­cho­mie­nie w Żarnowcu elek­trow­ni jądro­wej, jed­nak inwe­sty­cji nie ukoń­czo­no ze wzglę­du na brak fun­du­szy i kata­stro­fę w Czarnobylu. Z tego powo­du koniecz­ne były­by teraz wybu­rze­nia pozo­sta­ło­ści tam­tej budo­wy. Ostatecznie oce­nio­no, że budo­wa w tym miej­scu elek­trow­ni jądro­wej potrwa­ła­by ok. 17 lat, o 5 lat dłu­żej niż w warian­cie 1.

Czytaj tak­że: Dawno temu w Żarnowcu, a może wca­le nie tak dawno…

Decyzja środowiskowa dla elektrowni jądrowej

Oficjalne potwier­dze­nie loka­li­za­cji będzie moż­li­we dopie­ro w momen­cie uzy­ska­nia decy­zji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Wojewody Pomorskiego.

Raport o oce­nie oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko zawie­ra ponad 19 tysię­cy stron (w tym oko­ło 5 tys. stron same­go Raportu oraz ponad 14 tys. stron załącz­ni­ków). Raport dzie­li się na sześć tomów:

  • I – Informacje wstępne,
  • II – Charakterystyka przed­się­wzię­cia i emisje,
  • III – Charakterystyka środowiska,
  • IV – Ocena oddzia­ły­wa­nia Przedsięwzięcia na środowisko,
  • V – Podsumowanie – wyni­ki ocen i wnioski,
  • VI – Streszczenie niespecjalistyczne.

Zgodnie usta­wą o udo­stęp­nia­niu infor­ma­cji o śro­do­wi­sku i jego ochro­nie, „każ­dy ma pra­wo uczest­ni­cze­nia, na warun­kach okre­ślo­nych usta­wą, w postę­po­wa­niu wyma­ga­ją­cym udzia­łu spo­łe­czeń­stwa”. Udział ten powi­nien więc być zapew­nio­ny poprzez kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne pro­wa­dzo­ne w toku pro­ce­du­ry uzy­ski­wa­nia decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach, przez GDOŚ. Dodatkowo, w pro­ce­du­rze mogą wziąć udział pań­stwa, na tery­to­ria któ­rych budo­wa elek­trow­ni jądro­wej w Polsce może oddziaływać.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...
A jeszcze lepsze jest to...