- reklama -
Strona głównaTechnologieTakie turbiny wiatrowe na Morzu...

Takie turbiny wiatrowe na Morzu Bałtyckim staną za pięć lat

Największa tur­bi­na wia­tro­wa o mocy 15 MW nie tra­fi­ła jesz­cze do maso­wej pro­duk­cji. tego typu tur­bi­ny sta­wia­ne będą na morzach. Polenergia i Equinor wybra­ły wła­śnie dostaw­cę dla mor­skich farm wia­tro­wych Bałtyk II i Bałtyk III. Dostarczy je Siemens. 

To pierw­sza taka umo­wa na pol­skim ryn­ku. Polenergia i Equinor wspól­nie budu­ją far­my wia­tro­we na Morzu Bałtyckim. Dwa pierw­sze pro­jek­ty, któ­re powsta­ną do 2027 roku, mają moc 1440 MW. Dla nich wła­śnie wybra­no tur­bi­ny SG 14-​236 DD z napę­dem bezpośrednim.

Wierzymy, że nasze mor­skie far­my wia­tro­we dostar­czą już w 2027 roku czy­stą, zie­lo­ną ener­gię dla milion w pol­skich gospo­darstw domowych

dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Grupy Polenergia.

Jaką moc ma największa turbina wiatrowa? 

O kon­trakt rywa­li­zo­wa­li Siemens, Vestas i GE. Ci pro­du­cen­ci mają teraz w ofer­cie swo­je naj­now­sze i naj­więk­sze tur­bi­ny wia­tro­we o mocy 14-​15 MW. GE star­tu­je z ofer­tą Heliade X, Vestas może zaofe­ro­wać V236-15.0 MW, a Siemens wła­śnie z SG 14-​236 DD.

Nominalna moc tur­bi­ny Siemensa wyno­si 14 MW, ale dzię­ki funk­cji power boost może ona osią­gać moc 15 MW. To naj­więk­sza tur­bi­na wia­tro­wa Siemens Gamesa z napę­dem bez­po­śred­nim. Przy peł­nej mocy w 10 minut wypro­du­ku­je tyle ener­gii, ile przez rok potrze­bu­je jed­no pol­skie gospo­dar­stwo domo­we – poda­je Polenergia. 

Czytaj tak­że: Największa far­ma wia­tro­wa na pol­skim Bałtyku 

Średnica roto­ra wynie­sie 236 m, a dłu­gość łopat – 115 m. Do seryj­nej pro­duk­cji tur­bi­na tra­fi w 2024 roku. Co waż­ne, Siemens wpro­wa­dza tech­no­lo­gię IntegralBlade®, któ­ra pozwa­la na recy­kling łopat dzię­ki nowej żywi­cy. To ozna­cza, że po osią­gnię­ciu koń­ca okre­su eks­plo­ata­cji łopa­ty będzie moż­na pod­dać recy­klin­go­wi w nowych zastosowaniach.

Morska farma wiatrowa na Bałtyku

Polenergia nie poda­je, ile tur­bin zamó­wi dla farm MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. W kar­tach, jakie przed­sta­wi­ła do Urzędu Regulacji Energetyki poda­ła, że obie far­my wia­tro­we na Morzu Bałtyckim będą mia­ły po 53 tur­bi­ny wia­tro­we – w sumie 106. Wówczas sza­co­wa­ła śred­nią moc tur­bi­ny na 13,6 MW. Najnowsze i naj­więk­sze tur­bi­ny wia­tro­we dopie­ro wcho­dzą na rynek. 

Ostateczna decy­zja inwe­sty­cyj­na dla obu pro­jek­tów wyma­ga uzy­ska­nia nie­zbęd­nych pozwo­leń i jest pla­no­wa­na na rok 2024 – poda­je Polenergia. Dostarczenie pierw­szej ener­gii elek­trycz­nej do sie­ci zapla­no­wa­no na 2027 rok.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Jesienne róże

(...) A staruszka...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł