- reklama -
Strona głównaTechnologieTakie turbiny wiatrowe na Morzu...

Takie turbiny wiatrowe na Morzu Bałtyckim staną za pięć lat

Największa tur­bi­na wia­tro­wa o mocy 15 MW nie tra­fi­ła jesz­cze do maso­wej pro­duk­cji. tego typu tur­bi­ny sta­wia­ne będą na morzach. Polenergia i Equinor wybra­ły wła­śnie dostaw­cę dla mor­skich farm wia­tro­wych Bałtyk II i Bałtyk III. Dostarczy je Siemens. 

To pierw­sza taka umo­wa na pol­skim ryn­ku. Polenergia i Equinor wspól­nie budu­ją far­my wia­tro­we na Morzu Bałtyckim. Dwa pierw­sze pro­jek­ty, któ­re powsta­ną do 2027 roku, mają moc 1440 MW. Dla nich wła­śnie wybra­no tur­bi­ny SG 14–236 DD z napę­dem bezpośrednim.

Wierzymy, że nasze mor­skie far­my wia­tro­we dostar­czą już w 2027 roku czy­stą, zie­lo­ną ener­gię dla milion w pol­skich gospo­darstw domowych

dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Grupy Polenergia.

Jaką moc ma największa turbina wiatrowa? 

O kon­trakt rywa­li­zo­wa­li Siemens, Vestas i GE. Ci pro­du­cen­ci mają teraz w ofer­cie swo­je naj­now­sze i naj­więk­sze tur­bi­ny wia­tro­we o mocy 14–15 MW. GE star­tu­je z ofer­tą Heliade X, Vestas może zaofe­ro­wać V236-15.0 MW, a Siemens wła­śnie z SG 14–236 DD.

Nominalna moc tur­bi­ny Siemensa wyno­si 14 MW, ale dzię­ki funk­cji power boost może ona osią­gać moc 15 MW. To naj­więk­sza tur­bi­na wia­tro­wa Siemens Gamesa z napę­dem bez­po­śred­nim. Przy peł­nej mocy w 10 minut wypro­du­ku­je tyle ener­gii, ile przez rok potrze­bu­je jed­no pol­skie gospo­dar­stwo domo­we – poda­je Polenergia. 

Czytaj tak­że: Największa far­ma wia­tro­wa na pol­skim Bałtyku 

Średnica roto­ra wynie­sie 236 m, a dłu­gość łopat – 115 m. Do seryj­nej pro­duk­cji tur­bi­na tra­fi w 2024 roku. Co waż­ne, Siemens wpro­wa­dza tech­no­lo­gię IntegralBlade®, któ­ra pozwa­la na recy­kling łopat dzię­ki nowej żywi­cy. To ozna­cza, że po osią­gnię­ciu koń­ca okre­su eks­plo­ata­cji łopa­ty będzie moż­na pod­dać recy­klin­go­wi w nowych zastosowaniach.

Morska farma wiatrowa na Bałtyku

Polenergia nie poda­je, ile tur­bin zamó­wi dla farm MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. W kar­tach, jakie przed­sta­wi­ła do Urzędu Regulacji Energetyki poda­ła, że obie far­my wia­tro­we na Morzu Bałtyckim będą mia­ły po 53 tur­bi­ny wia­tro­we – w sumie 106. Wówczas sza­co­wa­ła śred­nią moc tur­bi­ny na 13,6 MW. Najnowsze i naj­więk­sze tur­bi­ny wia­tro­we dopie­ro wcho­dzą na rynek. 

Ostateczna decy­zja inwe­sty­cyj­na dla obu pro­jek­tów wyma­ga uzy­ska­nia nie­zbęd­nych pozwo­leń i jest pla­no­wa­na na rok 2024 – poda­je Polenergia. Dostarczenie pierw­szej ener­gii elek­trycz­nej do sie­ci zapla­no­wa­no na 2027 rok.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...
A jeszcze lepsze jest to...