- reklama -
Strona głównaEnergiaSkąd Polska importuje ropę? Z...

Skąd Polska importuje ropę? Z Rosji i Arabii Saudyjskiej kupiliśmy jej w 2022 r. najwięcej

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego wyda­ła dorocz­ny raport o ryn­ku paliw w Polsce. Dowiedzieć się z nie­go moż­na mię­dzy inny­mi tego, skąd Polska impor­to­wa­ła w 2022 r. ropę. Nadal głów­nym dostaw­cą była Rosja, z cza­sem jed­nak udział rosyj­skiej ropy spa­dał. Nadal impor­tu­je­my z Rosji LPG.

Rafinerie kra­jo­we prze­ro­bi­ły pra­wie 27 mln ton ropy naf­to­wej w 2022 r. To o 8 proc. wię­cej niż w 2021 r., czy­li o ponad 2 mln ton. Niemal całą pro­duk­cję rafi­ne­ryj­ną kie­ro­wa­no na rynek kra­jo­wy, ale – jak w latach poprzed­nich – nie wystar­cza­ło to jed­nak na pokry­cie popy­tu, dla­te­go koniecz­ny był import uzu­peł­nia­ją­cy paliw. 

Rafinerie coraz mniej zależne do rosyjskiej ropy REBCO 

Krajowe rafi­ne­rie kupo­wa­ły w 2022 r. ropę głów­nie z Rosji. W mia­rę upły­wu cza­su dosta­wy te jed­nak mala­ły. Do Polski w 2022 r. zaim­por­to­wa­no 11,5 mln ton ropy REBCO i było to oko­ło 3,5 mln ton mniej niż w roku poprzed­nim. Udział ropy REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) w zaopa­trze­niu wyniósł 42 proc. przy 61 proc. w 2021 r. 

W bilan­sie dostaw ropy do Polski, wraz z dywer­sy­fi­ka­cją dostaw, mala­ła rola ruro­cią­gu „Przyjaźń”. Zwiększyły się nato­miast dosta­wy dro­gą mor­ską, przez Naftoport i wyko­rzy­sta­nie zbior­ni­ków maga­zy­no­wych na Wybrzeżu. 

W czwar­tym kwar­ta­le 2022 r. rosyj­ska ropa sta­no­wi­ła już „tyl­ko“ 22 proc. impor­tu. Po wpro­wa­dze­niu sank­cji na dosta­wy ropy rosyj­skiej tan­kow­ca­mi, takie dosta­wy do pol­skich por­tów usta­ły – poda­je POPiHN.

Unia Europejska 5 grud­nia 2022 r. wstrzy­ma­ła mor­skie dosta­wy ropy z Rosji. Równocześnie wpro­wa­dzo­no mak­sy­mal­ny limit ceno­wy na ropę trans­por­to­wa­ną tan­kow­ca­mi z państw trze­cich (spo­za UEi G7). 5 lute­go 2023 r. weszło w życie unij­ne embar­go na import paliw naf­to­wych z Rosji.

Rosja przed wybu­chem woj­ny w Ukrainie była trze­cim pod wzglę­dem wiel­ko­ści pro­du­cen­tem ropy na świe­cie i dru­gim eksporterem.

Skąd Polska importuje ropę?

W trak­cie roku na coraz bar­dziej zna­czą­ce­go dostaw­cę wybi­ła się Arabia Saudyjska, któ­ra pod koniec 2022 r. sta­ła się już głów­nym dostaw­cą ropy do Polski. Udział arab­skiej ropy w impor­cie ogó­łem wyniósł w całym ubie­głym roku 29 proc. Warto przy­po­mnieć, że sau­dyj­ski kon­cern Saudi Aramco został udzia­łow­cem rafi­ne­rii w Gdańsku, w wyni­ku prze­ję­cia przez Orlen Lotosu. Aramco nabył część akty­wów Lotosu i jed­no­cze­śnie zawarł umo­wę na dosta­wy ropy do Polski.

Czytaj tak­że: Czas zakrę­cić kurek z rosyj­ską ropą i szyb­ciej prze­siąść się na elektryki

Uzupełniająco impor­to­wa­li­śmy suro­wiec z Norwegii, któ­ra zaj­mu­je trze­cie miej­sce na liście dostaw­ców ropy do Polski. Pozostałe kie­run­ki to: Wielka Brytania (6,3 proc.), Stany Zjednoczone (4,1 proc.), Kazachstan (1,5 proc.) i Nigeria (1 proc.). Pozostali dostaw­cy – Gujana i Litwa dostar­cza­li mniej niż 1 proc.

Rafinerie w Polsce prze­ra­bia­ły tak­że pol­ską ropę, pocho­dzą­cą z wydo­by­cia kra­jo­we­go firm Petrobaltic i PGNiG, któ­re teraz już nale­żą do PKN Orlen. Krajowe wydo­by­cie odpo­wia­da­ło z 3,2 proc. dostaw. Ta ilość wciąż pozo­sta­wa­ła na niskim poziomie.

Rośnie też import gotowych paliw

Z danych POPiHN wyni­ka, że w 2022 r. zaku­py zagra­nicz­ne paliw wynio­sły oko­ło 13,7 mln m3, czy­li pra­wie o 1,2 mln m3 ponad poziom ubie­gło­rocz­ny. To 9 proc. wzrostu. 

Od 2016 r. naj­więk­szą pozy­cją impor­to­wą pozo­sta­je olej napę­do­wy. Import odpo­wia­da pra­wie za jed­ną trze­cią ON sprze­da­wa­ne­go na pol­skim ryn­ku. Głównym dostaw­cą w 2022 r. tego pali­wa do Polski była Rosja z udzia­łem 37 proc., ale to i tak znacz­nie mniej niż rok wcze­śniej. Na dru­gim miej­scu są Niemcy, trze­cim – Holandia. 

Gorzej wyglą­da sytu­acja z gazem płyn­nym LPG, ponie­waż aż 89 proc. sprze­da­wa­ne­go gazu pocho­dzi z impor­tu. Nadal zna­czą­cym dostaw­cą jest Rosja, któ­ra w ubie­głym roku dostar­czy­ła do Polski ponad milion ton LPG. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
A jeszcze lepsze jest to...