- reklama -
Strona głównaŚwiatOd skały do drogi. Tak...

Od skały do drogi. Tak ma działać nowa kopalnia litu

Kopalnia litu w Kanadzie dostar­czy surow­ców do pro­duk­cji bate­rii w ame­ry­kań­skich samo­cho­dach elek­trycz­nych, na czym sko­rzy­stać może Volkswagen, Mercedes-​Benz. W cią­gu 10 lat litu wystar­czy dla oko­ło 5 milio­nów pojaz­dów elektrycznych.

Firma Snow Lake Lithium z sie­dzi­bą w Manitobie w Kanadzie budu­je pierw­szą na świe­cie cał­ko­wi­cie elek­trycz­ną kopal­nię litu. Planuje zasi­lić ją nie­mal w cało­ści zie­lo­ną ener­gią z hydro­elek­trow­ni. Dostawcą ener­gii będzie Manitoba Hydro.

Lokalne pozy­ski­wa­nie kry­tycz­nych surow­ców, takich jak lit, jest jedy­nym logicz­nym kro­kiem do stwo­rze­nia pio­no­wo zin­te­gro­wa­ne­go kra­jo­we­go łań­cu­cha dostaw. Snow Lake Lithium ma dostęp do boga­tych zaso­bów litu i jest na wycią­gnię­cie ręki pro­du­cen­tów z Ameryki Północnej. To wystar­cza­ją­ca ilość litu, aby zasi­lić 500 tys. pojaz­dów elek­trycz­nych rocz­nie pro­du­ko­wa­nych w Ameryce Północnej, co znacz­nie zmniej­szy­ło­by logi­sty­kę i emi­sje, któ­re powsta­ły­by przy impor­cie surow­ców z Chin.

Philip Gross, pre­zes Snow Lake Lithinium

Snow Lake Lithium ma ide­al­ną loka­li­za­cję do obsłu­gi pół­noc­no­ame­ry­kań­skie­go prze­my­słu moto­ry­za­cyj­ne­go z dostę­pem do ame­ry­kań­skiej sie­ci kole­jo­wej za pośred­nic­twem linii kole­jo­wej Arctic Gateway, co zmniej­sza trans­port z tysię­cy mil dro­gą mor­ską z Chin. Szacuje się, że ok. 85 proc. świa­to­wej pro­duk­cji litu na potrze­by bate­rii samo­cho­do­wych kon­tro­lu­ją obec­nie Chiny.

Jak działa kopalnia litu

Snow Lake Lithium oce­nia, że rocz­nie wypro­du­ku­je ok. 160 tys. ton spodu­me­nu o zawar­to­ści 6 proc. litu. Następnie w połu­dnio­wej czę­ści Manitoby mia­ła­by powstać nowa insta­la­cja pro­duk­cji wodo­ro­tlen­ku litu, wyko­rzy­sty­wa­ne­go do pro­duk­cji bate­rii samo­cho­do­wych. Do tego jed­nak Snow Lake Lithium potrze­bu­je odpo­wied­nie­go inwestora-​partnera do joint venture.

Na razie fir­ma zba­da­ła oko­ło 1 proc. swo­jej loka­li­za­cji, ale jest prze­ko­na­na, że ​​dal­sze bada­nia zwięk­szą sza­cun­ki zasobów.

Czytaj tak­że: Z kopal­ni na wia­tra­ki. Ecoraport tygodnia

Lit nie wystę­pu­je jako czy­sty pier­wia­stek, znaj­du­je się w sło­nej wodzie i ska­łach. Największe zaso­by litu znaj­du­ją się w Ameryce Południowej. Natomiast naj­więk­szym pro­du­cen­tem litu z kopal­ni jest Australia, a na kolej­nych miej­scach są Chile, Chiny, Argentyna i Brazylia. Kanada zaj­mu­je dale­kie miejsce.

Dostawy litu są obec­nie mniej­sze niż popyt na ten pierwiastek. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...
A jeszcze lepsze jest to...