- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneElektrownia słoneczna na oczyszczalni ścieków

Elektrownia słoneczna na oczyszczalni ścieków

W Koszalinie na oczysz­czal­ni ście­ków powsta­ła elek­trow­nia sło­necz­na o mocy 0,95 MW. Nie jest to pierw­sza taka inwe­sty­cja w Polsce. 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Oczyszczalni Ścieków w Koszalinie zamó­wi­ło foto­wol­ta­ikę u Photon Energy. Ta mię­dzy­na­ro­do­wa spół­ka któ­ry elek­trow­nię sło­necz­ną wybu­do­wa­ła w kon­sor­cjum z pol­ska fir­mą RenCraft. Inwestycja kosz­to­wa­ła 3,36 milio­na złotych.

Elektrownia od ponad mie­sią­ca zapew­nia czy­stą ener­gię elek­trycz­ną do Oczyszczalni Ścieków w Koszalinie, co poma­ga mia­stu w obni­że­niu rachun­ków za energię. 

Wodociągi z fotowoltaiką

Photon Energy poda­je, że elek­trow­nia sło­necz­na w Koszalinie nie jest typo­wą. Przede wszyst­kim ma nie­ty­po­we poło­że­nie wschód-​zachód. Ponadto ma też nowo­cze­sny sys­tem zasi­la­nia sie­ci śred­nie­go napię­cia. Natomiast opar­ty na chmu­rze sys­tem SCADA, któ­ry auto­ma­tycz­nie opty­ma­li­zu­je zuży­cie wytwo­rzo­nej energii

Pierwsza insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na o mocy 311 kW, słu­żą­ca do zasi­la­nia oczysz­czal­ni ście­ków i przed­się­bior­stwa wodo­cią­go­we­go, powsta­ła w 2012 roku w Rudzie Śląskiej. Była to wów­czas naj­więk­sza dacho­wa elek­trow­nia foto­wol­ta­icz­na w Polsce.

Photon Energy inwe­stu­je w foto­wol­ta­ikę i oczysz­cza­nie wody. Firma zbu­do­wa­ła i odda­ła do użyt­ku na dwóch kon­ty­nen­tach elek­trow­nie sło­necz­ne o łącz­nej mocy ponad 100 MW, w Polsce to jest 4,6 MW. Z kolei RenCraft robi pro­jek­ty i dosta­wy „pod klucz“ elek­trow­ni foto­wol­ta­icz­nych. Inwestuje też w pom­py cie­pła, popra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ków, a tak­że ogrze­wa­nie bio­ma­są oraz sys­te­my zdal­ne­go ste­ro­wa­nia. Firma powsta­ła w 2009 roku i posia­da swo­je biu­ra w Gdańsku oraz w Bydgoszczy.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...

Dwie wieże

Są na tym...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?
A jeszcze lepsze jest to...