- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneElektrownia słoneczna na oczyszczalni ścieków

Elektrownia słoneczna na oczyszczalni ścieków

W Koszalinie na oczysz­czal­ni ście­ków powsta­ła elek­trow­nia sło­necz­na o mocy 0,95 MW. Nie jest to pierw­sza taka inwe­sty­cja w Polsce. 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Oczyszczalni Ścieków w Koszalinie zamó­wi­ło foto­wol­ta­ikę u Photon Energy. Ta mię­dzy­na­ro­do­wa spół­ka któ­ry elek­trow­nię sło­necz­ną wybu­do­wa­ła w kon­sor­cjum z pol­ska fir­mą RenCraft. Inwestycja kosz­to­wa­ła 3,36 milio­na złotych.

Elektrownia od ponad mie­sią­ca zapew­nia czy­stą ener­gię elek­trycz­ną do Oczyszczalni Ścieków w Koszalinie, co poma­ga mia­stu w obni­że­niu rachun­ków za energię. 

Wodociągi z fotowoltaiką

Photon Energy poda­je, że elek­trow­nia sło­necz­na w Koszalinie nie jest typo­wą. Przede wszyst­kim ma nie­ty­po­we poło­że­nie wschód-​zachód. Ponadto ma też nowo­cze­sny sys­tem zasi­la­nia sie­ci śred­nie­go napię­cia. Natomiast opar­ty na chmu­rze sys­tem SCADA, któ­ry auto­ma­tycz­nie opty­ma­li­zu­je zuży­cie wytwo­rzo­nej energii

Pierwsza insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na o mocy 311 kW, słu­żą­ca do zasi­la­nia oczysz­czal­ni ście­ków i przed­się­bior­stwa wodo­cią­go­we­go, powsta­ła w 2012 roku w Rudzie Śląskiej. Była to wów­czas naj­więk­sza dacho­wa elek­trow­nia foto­wol­ta­icz­na w Polsce.

Photon Energy inwe­stu­je w foto­wol­ta­ikę i oczysz­cza­nie wody. Firma zbu­do­wa­ła i odda­ła do użyt­ku na dwóch kon­ty­nen­tach elek­trow­nie sło­necz­ne o łącz­nej mocy ponad 100 MW, w Polsce to jest 4,6 MW. Z kolei RenCraft robi pro­jek­ty i dosta­wy „pod klucz“ elek­trow­ni foto­wol­ta­icz­nych. Inwestuje też w pom­py cie­pła, popra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ków, a tak­że ogrze­wa­nie bio­ma­są oraz sys­te­my zdal­ne­go ste­ro­wa­nia. Firma powsta­ła w 2009 roku i posia­da swo­je biu­ra w Gdańsku oraz w Bydgoszczy.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
A jeszcze lepsze jest to...