- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneElektrownia słoneczna na oczyszczalni ścieków

Elektrownia słoneczna na oczyszczalni ścieków

W Koszalinie na oczysz­czal­ni ście­ków powsta­ła elek­trow­nia sło­necz­na o mocy 0,95 MW. Nie jest to pierw­sza taka inwe­sty­cja w Polsce. 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Oczyszczalni Ścieków w Koszalinie zamó­wi­ło foto­wol­ta­ikę u Photon Energy. Ta mię­dzy­na­ro­do­wa spół­ka któ­ry elek­trow­nię sło­necz­ną wybu­do­wa­ła w kon­sor­cjum z pol­ska fir­mą RenCraft. Inwestycja kosz­to­wa­ła 3,36 milio­na złotych.

Elektrownia od ponad mie­sią­ca zapew­nia czy­stą ener­gię elek­trycz­ną do Oczyszczalni Ścieków w Koszalinie, co poma­ga mia­stu w obni­że­niu rachun­ków za energię. 

Wodociągi z fotowoltaiką

Photon Energy poda­je, że elek­trow­nia sło­necz­na w Koszalinie nie jest typo­wą. Przede wszyst­kim ma nie­ty­po­we poło­że­nie wschód-​zachód. Ponadto ma też nowo­cze­sny sys­tem zasi­la­nia sie­ci śred­nie­go napię­cia. Natomiast opar­ty na chmu­rze sys­tem SCADA, któ­ry auto­ma­tycz­nie opty­ma­li­zu­je zuży­cie wytwo­rzo­nej energii

Pierwsza insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na o mocy 311 kW, słu­żą­ca do zasi­la­nia oczysz­czal­ni ście­ków i przed­się­bior­stwa wodo­cią­go­we­go, powsta­ła w 2012 roku w Rudzie Śląskiej. Była to wów­czas naj­więk­sza dacho­wa elek­trow­nia foto­wol­ta­icz­na w Polsce.

Photon Energy inwe­stu­je w foto­wol­ta­ikę i oczysz­cza­nie wody. Firma zbu­do­wa­ła i odda­ła do użyt­ku na dwóch kon­ty­nen­tach elek­trow­nie sło­necz­ne o łącz­nej mocy ponad 100 MW, w Polsce to jest 4,6 MW. Z kolei RenCraft robi pro­jek­ty i dosta­wy “pod klucz” elek­trow­ni foto­wol­ta­icz­nych. Inwestuje też w pom­py cie­pła, popra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ków, a tak­że ogrze­wa­nie bio­ma­są oraz sys­te­my zdal­ne­go ste­ro­wa­nia. Firma powsta­ła w 2009 roku i posia­da swo­je biu­ra w Gdańsku oraz w Bydgoszczy.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Master Smart Truck

Master Truck -...

Jesienne róże

(...) A staruszka...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł