- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneElektrownia słoneczna na oczyszczalni ścieków

Elektrownia słoneczna na oczyszczalni ścieków

W Koszalinie na oczysz­czal­ni ście­ków powsta­ła elek­trow­nia sło­necz­na o mocy 0,95 MW. Nie jest to pierw­sza taka inwe­sty­cja w Polsce. 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Oczyszczalni Ścieków w Koszalinie zamó­wi­ło foto­wol­ta­ikę u Photon Energy. Ta mię­dzy­na­ro­do­wa spół­ka któ­ry elek­trow­nię sło­necz­ną wybu­do­wa­ła w kon­sor­cjum z pol­ska fir­mą RenCraft. Inwestycja kosz­to­wa­ła 3,36 milio­na złotych.

Elektrownia od ponad mie­sią­ca zapew­nia czy­stą ener­gię elek­trycz­ną do Oczyszczalni Ścieków w Koszalinie, co poma­ga mia­stu w obni­że­niu rachun­ków za energię. 

Wodociągi z fotowoltaiką

Photon Energy poda­je, że elek­trow­nia sło­necz­na w Koszalinie nie jest typo­wą. Przede wszyst­kim ma nie­ty­po­we poło­że­nie wschód-​zachód. Ponadto ma też nowo­cze­sny sys­tem zasi­la­nia sie­ci śred­nie­go napię­cia. Natomiast opar­ty na chmu­rze sys­tem SCADA, któ­ry auto­ma­tycz­nie opty­ma­li­zu­je zuży­cie wytwo­rzo­nej energii

Pierwsza insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na o mocy 311 kW, słu­żą­ca do zasi­la­nia oczysz­czal­ni ście­ków i przed­się­bior­stwa wodo­cią­go­we­go, powsta­ła w 2012 roku w Rudzie Śląskiej. Była to wów­czas naj­więk­sza dacho­wa elek­trow­nia foto­wol­ta­icz­na w Polsce.

Photon Energy inwe­stu­je w foto­wol­ta­ikę i oczysz­cza­nie wody. Firma zbu­do­wa­ła i odda­ła do użyt­ku na dwóch kon­ty­nen­tach elek­trow­nie sło­necz­ne o łącz­nej mocy ponad 100 MW, w Polsce to jest 4,6 MW. Z kolei RenCraft robi pro­jek­ty i dosta­wy „pod klucz“ elek­trow­ni foto­wol­ta­icz­nych. Inwestuje też w pom­py cie­pła, popra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ków, a tak­że ogrze­wa­nie bio­ma­są oraz sys­te­my zdal­ne­go ste­ro­wa­nia. Firma powsta­ła w 2009 roku i posia­da swo­je biu­ra w Gdańsku oraz w Bydgoszczy.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Energia z wakacji

"Czy umiecie BYĆ...

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...
A jeszcze lepsze jest to...