- reklama -
Strona głównaWeekendUważaj, gdzie spędzisz wakacje

Uważaj, gdzie spędzisz wakacje

Widzisz pięk­ne lazu­ro­we morze, soczy­stą zie­leń, słoń­ce, szczy­ty gór bez tury­stów. Na pierw­szy rzut oka to kolej­na rekla­ma wyjaz­du waka­cyj­ne­go. Niestety, to nie jest pomysł na wakacje. Okazuje się, że zamiast pięk­ne­go oto­cze­nia, widzi­my wymie­ra­ją­ce eko­sys­te­my, któ­re wyma­ga­ją odtwo­rze­nia. To kolej­na część zna­ne­go pro­gra­mu Zielona Wstążka dla Planety.

Tak wyglą­da kam­pa­nia rekla­mo­wa pro­wa­dzo­na przez Centrum UNEP/​GRID czy­li jeden z pię­ciu ośrod­ków sie­ci Global Resource Information Database – świa­to­wej bazy danych o zaso­bach Ziemi. Oprócz dają­cych do myśle­nia wido­ków na pla­ka­tach znaj­dzie­my zapro­sze­nie na por­tal www​.Re​.Generacja​.org. Na tej stro­nie moż­na sko­rzy­stać m.in. z wir­tu­al­ne­go spa­ce­ru po eko­sys­te­mach i spró­bo­wać swo­ich sił w esca­pe roomie.

Zielona wstążka dla planety

Centrum UNEP/​GRID-​Warszawa powo­łu­je do życia ini­cja­ty­wę Re:Generacja. Kampania ma na celu zwró­ce­nie uwa­gi spo­łe­czeń­stwa na zacho­dzą­ce zmia­ny śro­do­wi­sko­we i obsza­ry wyma­ga­ją­ce interwencji.

Do współ­pra­cy na rzecz rato­wa­nia pol­skich eko­sys­te­mów są zapra­sza­ne służ­by ochro­ny przy­ro­dy, biz­nes, samo­rzą­dy i lokal­ne orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we. Kampania kon­ty­nu­uje cykl dzia­łań w ramach Partnerstwa SDGs Razem dla Środowiska – Zielona Wstążka #DlaPanety.

Kampania będzie widocz­na w social mediach oraz na nośni­kach zewnętrz­nych w metrze w Warszawie oraz na dwor­cach w Krakowie i Wrocławiu.

Degradacja ekosystemów

Kampanie takie jak Zielona Wstążka dla Planety mają poka­zać, że nie może­my bez­czyn­nie patrzeć na degra­da­cję śro­do­wi­ska. To wła­śnie w naj­bliż­szej deka­dzie powin­ni­śmy dzia­łać. Oznacza to koniecz­ność uzdro­wie­nia i ura­to­wa­nia cen­nych eko­sys­te­mów. Wtedy da się przy­wró­cić har­mo­nij­ne rela­cje mię­dzy ludź­mi a przyrodą. 

A mówi­my o moż­li­wo­ściach real­ne­go wpły­wu. Jeśli od dziś do 2030 roku uda się odbu­do­wać 350 milio­nów hek­ta­rów znisz­czo­nych eko­sys­te­mów wod­nych i lądo­wych, może­my liczyć na powrót do obie­gu usług eko­sys­te­mów wyce­nia­nych na 9 bilio­nów dola­rów – Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/​GRID-​Warszawa.

Przywrócenie eko­sys­te­mów może przy­czy­nić się do usu­nię­cia z atmos­fe­ry od 13 do 26 giga­ton gazów cie­plar­nia­nych. Teraz wysy­ła­my rocz­nie do atmos­fe­ry oko­ło 39 giga­ton, głów­nie ze spa­la­nia paliw kopalnych. 

Emisje CO2 na świe­cie spadają

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogło­si­ło lata 2021–2030 Dekadą Odtwarzania Ekosystemów. To odpo­wiedź na dra­ma­tycz­ny spa­dek bio­róż­no­rod­no­ści, któ­ry spo­wo­do­wa­ny jest dzia­łal­no­ścią czło­wie­ka i roz­wo­jem cywi­li­za­cji. Trzy czwar­te śro­do­wi­ska lądo­we­go i oko­ło dwie trze­cie śro­do­wi­ska mor­skie­go zosta­ło zna­czą­co prze­kształ­co­nych przez czło­wie­ka. Nadmierna wycin­ka lasów, regu­la­cja rzek, budo­wa dróg – wszyst­ko to przy­czy­nia się do nisz­cze­nia śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go, a co za tym idzie sta­no­wi naj­więk­sze zagro­że­nie dla życia na Ziemi. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
A jeszcze lepsze jest to...