- reklama -
Strona głównaWeekendUważaj, gdzie spędzisz wakacje

Uważaj, gdzie spędzisz wakacje

- reklama -

Widzisz pięk­ne lazu­ro­we morze, soczy­stą zie­leń, słoń­ce, szczy­ty gór bez tury­stów. Na pierw­szy rzut oka to kolej­na rekla­ma wyjaz­du waka­cyj­ne­go. Niestety, to nie jest pomysł na wakacje. Okazuje się, że zamiast pięk­ne­go oto­cze­nia, widzi­my wymie­ra­ją­ce eko­sys­te­my, któ­re wyma­ga­ją odtwo­rze­nia. To kolej­na część zna­ne­go pro­gra­mu Zielona Wstążka dla Planety.

Tak wyglą­da kam­pa­nia rekla­mo­wa pro­wa­dzo­na przez Centrum UNEP/​GRID czy­li jeden z pię­ciu ośrod­ków sie­ci Global Resource Information Database – świa­to­wej bazy danych o zaso­bach Ziemi. Oprócz dają­cych do myśle­nia wido­ków na pla­ka­tach znaj­dzie­my zapro­sze­nie na por­tal www​.Re​.Generacja​.org. Na tej stro­nie moż­na sko­rzy­stać m.in. z wir­tu­al­ne­go spa­ce­ru po eko­sys­te­mach i spró­bo­wać swo­ich sił w esca­pe roomie.

Zielona wstążka dla planety

Centrum UNEP/​GRID-​Warszawa powo­łu­je do życia ini­cja­ty­wę Re:Generacja. Kampania ma na celu zwró­ce­nie uwa­gi spo­łe­czeń­stwa na zacho­dzą­ce zmia­ny śro­do­wi­sko­we i obsza­ry wyma­ga­ją­ce interwencji.

Do współ­pra­cy na rzecz rato­wa­nia pol­skich eko­sys­te­mów są zapra­sza­ne służ­by ochro­ny przy­ro­dy, biz­nes, samo­rzą­dy i lokal­ne orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we. Kampania kon­ty­nu­uje cykl dzia­łań w ramach Partnerstwa SDGs Razem dla Środowiska – Zielona Wstążka #DlaPanety.

Kampania będzie widocz­na w social mediach oraz na nośni­kach zewnętrz­nych w metrze w Warszawie oraz na dwor­cach w Krakowie i Wrocławiu.

Degradacja ekosystemów

Kampanie takie jak Zielona Wstążka dla Planety mają poka­zać, że nie może­my bez­czyn­nie patrzeć na degra­da­cję śro­do­wi­ska. To wła­śnie w naj­bliż­szej deka­dzie powin­ni­śmy dzia­łać. Oznacza to koniecz­ność uzdro­wie­nia i ura­to­wa­nia cen­nych eko­sys­te­mów. Wtedy da się przy­wró­cić har­mo­nij­ne rela­cje mię­dzy ludź­mi a przyrodą. 

A mówi­my o moż­li­wo­ściach real­ne­go wpły­wu. Jeśli od dziś do 2030 roku uda się odbu­do­wać 350 milio­nów hek­ta­rów znisz­czo­nych eko­sys­te­mów wod­nych i lądo­wych, może­my liczyć na powrót do obie­gu usług eko­sys­te­mów wyce­nia­nych na 9 bilio­nów dola­rów – Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/​GRID-​Warszawa.

Przywrócenie eko­sys­te­mów może przy­czy­nić się do usu­nię­cia z atmos­fe­ry od 13 do 26 giga­ton gazów cie­plar­nia­nych. Teraz wysy­ła­my rocz­nie do atmos­fe­ry oko­ło 39 giga­ton, głów­nie ze spa­la­nia paliw kopalnych. 

Emisje CO2 na świe­cie spadają

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogło­si­ło lata 2021-​2030 Dekadą Odtwarzania Ekosystemów. To odpo­wiedź na dra­ma­tycz­ny spa­dek bio­róż­no­rod­no­ści, któ­ry spo­wo­do­wa­ny jest dzia­łal­no­ścią czło­wie­ka i roz­wo­jem cywi­li­za­cji. Trzy czwar­te śro­do­wi­ska lądo­we­go i oko­ło dwie trze­cie śro­do­wi­ska mor­skie­go zosta­ło zna­czą­co prze­kształ­co­nych przez czło­wie­ka. Nadmierna wycin­ka lasów, regu­la­cja rzek, budo­wa dróg – wszyst­ko to przy­czy­nia się do nisz­cze­nia śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go, a co za tym idzie sta­no­wi naj­więk­sze zagro­że­nie dla życia na Ziemi. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Widok z okna

Kupujemy domy z...
A jeszcze lepsze jest to...