- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyNaprawiajmy! To ekologiczne i ekonomiczne

Naprawiajmy! To ekologiczne i ekonomiczne

Ponad 50 mln ton – to waga elek­tro­od­pa­dów, któ­re każ­de­go roku pro­du­ku­ją miesz­kań­cy Ziemi. Zgodnie z pro­gno­za­mi licz­ba ta ma każ­de­go roku się zwięk­szać. Czy może­my zatrzy­mać ten trend? Dlaczego jest to tak waż­ne? Jaki wpływ na śro­do­wi­sko natu­ral­ne mają elektroodpady?

Elektroodpady to sprzęt elek­trycz­ny i elek­tro­nicz­ny kie­dyś zasi­la­ny prą­dem z sie­ci lub bate­ria­mi, a teraz popsu­ty, nie­uży­wa­ny lub po pro­stu nie­po­trzeb­ny. Ze wzglę­du na to, że tego typu odpa­dy zawie­ra­ją sub­stan­cje szko­dli­we dla śro­do­wi­ska i czło­wie­ka  (m.in. rtęć, fre­on, azbest, kadm czy związ­ki bro­mu) elek­tro­od­pa­dy wyma­ga­ją spe­cjal­ne­go trak­to­wa­nia – nie moż­na ich się pozby­wać w taki sam spo­sób jak innych odpa­dów komu­nal­nych. Ich odpo­wied­nia uty­li­za­cja i prze­twa­rza­nie ma ogrom­ne zna­cze­nie dla środowiska.

Najskuteczniejszym spo­so­bem wal­ki z ogrom­ną ilo­ścią elek­tro­od­pa­dów – jest ogra­ni­cze­nie ich ilo­ści – a to wyma­ga zmia­ny naszych postaw. Zamiast wyrzu­cać – napraw, oddaj lub sprze­daj. To pro­ste zasa­dy, któ­re zasto­so­wa­ne na sze­ro­ką ska­lę pomo­gą w wal­ce z pro­ble­mem, jakim jest ogrom­na ilość elek­tro­od­pa­dów pro­du­ko­wa­nych na całym świecie.

Aby pro­mo­wać wśród swo­ich klien­tów takie posta­wy, TAURON przy­go­to­wał bez­płat­ny porad­nik – „Naprawiajmy!”.

W porad­ni­ku, któ­ry dostęp­ny jest w ser­wi­sie Mój TAURON, zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły korzy­ści pły­ną­ce z napra­wy róż­ne­go rodza­ju urzą­dzeń domo­wych. W ebo­oku klien­ci znaj­dą też wska­zów­ki o tym, kie­dy napra­wa sprzę­tu jest opła­cal­na oraz gdzie szu­kać spraw­dzo­nych fachow­ców. Ponadto klien­ci znaj­dą w nich infor­ma­cje co robić ze sta­rym sprzę­tem, któ­re­go napra­wa nie jest już możliwa.

Publikacja porad­ni­ka „Naprawiajmy!” to kolej­na ini­cja­ty­wa TAURONA, któ­ra – wraz z boga­tą ofer­tą usług ser­wi­so­wych zamó­wio­nych już przez 1,7 mln klien­tów – ma zachę­cać do ogra­ni­cza­nia elektroodpadów.

Czy naprawa sprzętu się opłaca?

Statystyki mówią same za sie­bie. Koszt napra­wy aż 98% uste­rek zgło­szo­nych przez klien­tów, któ­rzy wybra­li usłu­gi ser­wi­so­we w TAURONIE, nie prze­kra­cza kwo­ty 500 zł. Co za tym idzie, nie wią­że się dla nich z żad­ny­mi dodat­ko­wy­mi opła­ta­mi. Klient, któ­ry w pakie­cie z prą­dem lub gazem ma też usłu­gi fachow­ców, może z nich sko­rzy­stać w trak­cie trwa­nia umo­wy aż sześć razy. Każda z takich usług reali­zo­wa­na jest do kwo­ty 500 zł, a więc budżet każ­de­go klien­ta na napra­wy wyno­si łącz­nie 3 000 zł.

Takie dzia­ła­nia bez­po­śred­nio prze­kła­da­ją się na zmniej­sze­nie ilo­ści elektrośmieci.

Bo o ile jed­na napra­wio­na pral­ka czy lodów­ka nie zmniej­sza glo­bal­nej ska­li pro­ble­mu, to – gdy na napra­wę zde­cy­du­je się wie­le tysię­cy osób – ska­la zmie­ni się dia­me­tral­nie. A już dziś usłu­gi ser­wi­san­tów w TAURONIE wybra­ło 1,7 mln klientów.

Poradnik moż­na pobrać ze stro­ny: tau​ron​.pl/​s​e​r​w​i​s​a​nci

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...
A jeszcze lepsze jest to...