- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyNaprawiajmy! To ekologiczne i ekonomiczne

Naprawiajmy! To ekologiczne i ekonomiczne

Ponad 50 mln ton – to waga elek­tro­od­pa­dów, któ­re każ­de­go roku pro­du­ku­ją miesz­kań­cy Ziemi. Zgodnie z pro­gno­za­mi licz­ba ta ma każ­de­go roku się zwięk­szać. Czy może­my zatrzy­mać ten trend? Dlaczego jest to tak waż­ne? Jaki wpływ na śro­do­wi­sko natu­ral­ne mają elektroodpady?

Elektroodpady to sprzęt elek­trycz­ny i elek­tro­nicz­ny kie­dyś zasi­la­ny prą­dem z sie­ci lub bate­ria­mi, a teraz popsu­ty, nie­uży­wa­ny lub po pro­stu nie­po­trzeb­ny. Ze wzglę­du na to, że tego typu odpa­dy zawie­ra­ją sub­stan­cje szko­dli­we dla śro­do­wi­ska i czło­wie­ka  (m.in. rtęć, fre­on, azbest, kadm czy związ­ki bro­mu) elek­tro­od­pa­dy wyma­ga­ją spe­cjal­ne­go trak­to­wa­nia – nie moż­na ich się pozby­wać w taki sam spo­sób jak innych odpa­dów komu­nal­nych. Ich odpo­wied­nia uty­li­za­cja i prze­twa­rza­nie ma ogrom­ne zna­cze­nie dla środowiska.

Najskuteczniejszym spo­so­bem wal­ki z ogrom­ną ilo­ścią elek­tro­od­pa­dów – jest ogra­ni­cze­nie ich ilo­ści – a to wyma­ga zmia­ny naszych postaw. Zamiast wyrzu­cać – napraw, oddaj lub sprze­daj. To pro­ste zasa­dy, któ­re zasto­so­wa­ne na sze­ro­ką ska­lę pomo­gą w wal­ce z pro­ble­mem, jakim jest ogrom­na ilość elek­tro­od­pa­dów pro­du­ko­wa­nych na całym świecie.

Aby pro­mo­wać wśród swo­ich klien­tów takie posta­wy, TAURON przy­go­to­wał bez­płat­ny porad­nik – „Naprawiajmy!”.

W porad­ni­ku, któ­ry dostęp­ny jest w ser­wi­sie Mój TAURON, zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły korzy­ści pły­ną­ce z napra­wy róż­ne­go rodza­ju urzą­dzeń domo­wych. W ebo­oku klien­ci znaj­dą też wska­zów­ki o tym, kie­dy napra­wa sprzę­tu jest opła­cal­na oraz gdzie szu­kać spraw­dzo­nych fachow­ców. Ponadto klien­ci znaj­dą w nich infor­ma­cje co robić ze sta­rym sprzę­tem, któ­re­go napra­wa nie jest już możliwa.

Publikacja porad­ni­ka „Naprawiajmy!” to kolej­na ini­cja­ty­wa TAURONA, któ­ra – wraz z boga­tą ofer­tą usług ser­wi­so­wych zamó­wio­nych już przez 1,7 mln klien­tów – ma zachę­cać do ogra­ni­cza­nia elektroodpadów.

Czy naprawa sprzętu się opłaca?

Statystyki mówią same za sie­bie. Koszt napra­wy aż 98% uste­rek zgło­szo­nych przez klien­tów, któ­rzy wybra­li usłu­gi ser­wi­so­we w TAURONIE, nie prze­kra­cza kwo­ty 500 zł. Co za tym idzie, nie wią­że się dla nich z żad­ny­mi dodat­ko­wy­mi opła­ta­mi. Klient, któ­ry w pakie­cie z prą­dem lub gazem ma też usłu­gi fachow­ców, może z nich sko­rzy­stać w trak­cie trwa­nia umo­wy aż sześć razy. Każda z takich usług reali­zo­wa­na jest do kwo­ty 500 zł, a więc budżet każ­de­go klien­ta na napra­wy wyno­si łącz­nie 3 000 zł.

Takie dzia­ła­nia bez­po­śred­nio prze­kła­da­ją się na zmniej­sze­nie ilo­ści elektrośmieci.

Bo o ile jed­na napra­wio­na pral­ka czy lodów­ka nie zmniej­sza glo­bal­nej ska­li pro­ble­mu, to – gdy na napra­wę zde­cy­du­je się wie­le tysię­cy osób – ska­la zmie­ni się dia­me­tral­nie. A już dziś usłu­gi ser­wi­san­tów w TAURONIE wybra­ło 1,7 mln klientów.

Poradnik moż­na pobrać ze stro­ny: tau​ron​.pl/​s​e​r​w​i​s​a​nci

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.
A jeszcze lepsze jest to...