- reklama -
Strona głównaŚwiatGorąco, coraz cieplej. Hiszpania nie...

Gorąco, coraz cieplej. Hiszpania nie cieszy się ze słońca

Śniadanie na tara­sie, lunch na pla­ży, kola­cja o zacho­dzie słoń­ca przy gril­lu. Tak moż­na bawić się w Hiszpanii w listo­pa­dzie. Niestety, nie powin­no to być powo­dem do rado­ści. Rekordowe upa­ły nas cie­szą, ale Hiszpanów moc­no ude­rzy­ły po kie­sze­ni, bo znacz­nie wzro­sły ich rachun­ki za prąd.

Upalne lato trwa­ją­ce aż do listo­pa­da to prze­kleń­stwo dla hisz­pań­skiej ener­ge­ty­ki. W tym roku znacz­nie spa­dła pro­duk­cja taniej ener­gii z elek­trow­ni wod­nych. Elektrownie musia­ły rato­wać się się­ga­jąc po droż­szy węgiel i gaz, a to spra­wi­ło, że  prze­cięt­ny hisz­pań­ski rachu­nek za ener­gię w paź­dzier­ni­ku wyniósł ponad 71 euro. To skok o 12 pro­cent – czy­tam w lokal­nej pra­sie. Oprócz nie­ko­rzyst­nej pogo­dy powo­dem były pra­ce ser­wi­so­we. Jak poda­je tygo­dnik, pro­duk­cja ener­gii z elek­trow­ni wod­nych wynio­sła 7,5 pro­cent, a rok temu było to dwa razy tyle w ogól­nej ilo­ści energii.

Indian summer

Indian sum­mer – babie lato, zło­ta jesień – to czę­ste okre­śle­nie dla pogo­dy, jaka o tej porze roku panu­je w Hiszpanii. Jest cie­pło tak bar­dzo, że na Costa del Sol moż­na kąpać się w morzu, jesz­cze przy­jem­niej jest w Tarifie, gdzie woda z Atlantyku roz­le­wa się po sze­ro­kiej plaży.

W ostat­nią nie­dzie­lę, 12 listo­pa­da, tem­pe­ra­tu­ra wyno­si­ła aż 5 stop­ni wię­cej niż sezo­no­wa nor­ma, bo 21 stop­ni, a w ponie­dzia­łek jesz­cze bar­dziej wzro­sła. Idealny czas na wakacje…

Zachwyceni słoń­cem zwie­dza­my zaka­mar­ki Andaluzji i tak tra­fi­li­śmy do jed­nej z naj­słyn­niej­szych bodeg w Hiszpanii, gdzie od wie­ków pro­du­ku­je się sher­ry i bran­dy. Gonzalez Byass to naj­bar­dziej zna­na mar­ka w Jerez de la Frontera, rodzin­na fabry­ka alko­ho­lu, któ­rą przez lata odwie­dza­ły sła­wy i koro­no­wa­ne gło­wy Hiszpanii.

Sherry i Brandy z Jerez de La Frontera

Salę wysta­wo­wą zbu­do­wał sam Gustave Eiffel, spe­cjal­nie na wizy­tę kró­lo­wej Izabeli II. Na becz­kach, rów­no uło­żo­nych w piw­ni­cach, zacho­wa­no dedy­ka­cje zna­nych gości: są tu zda­nia napi­sa­ne przez Pabla Picassa, Paco de Lucię czy Stevena Spielberga. Przewodnik opo­wia­da histo­rię hisz­pań­skiej rodzi­ny, któ­ra nie sprze­da­ła swo­jej bode­gi, a wręcz prze­ciw­nie – od wie­ków umie­jęt­nie dba­ła o pomna­ża­nie mająt­ku i kul­ty­wo­wa­ła tra­dy­cję. Dlaczego becz­ki z ame­ry­kań­skie­go dębu leża­ku­ją w piw­ni­cy? Bo tu jest ide­al­na tem­pe­ra­tu­ra – waha się od 15 do 23 stop­ni, a w becz­kach ampli­tu­da jest jesz­cze mniej­sza. Przewodnik na chwi­lę zawie­sza głos i robi dygresję.

– W tym roku nie było łatwo, mie­li­śmy rekor­do­we tem­pe­ra­tu­ry latem. W cie­niu było 38 stop­ni – wspomina.

Zmiany kli­ma­tu doty­ka­ją moc­no bran­żę winiar­ską. W całej Europie. Tak sła­bych zbio­rów nie było od pół wie­ku. Nie ma wąt­pli­wo­ści, że pro­du­cen­ci boją się o swo­ją przy­szłość. Patrzę na omsza­łe skle­pie­nia wie­ko­wych piw­nic i zasta­na­wiam się, kie­dy zamie­nią się w kli­ma­ty­zo­wa­ne hale z meta­lo­wy­mi silosami.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł