- reklama -
Strona głównaŚwiatZwierzęta są śmieszne!

Zwierzęta są śmieszne!

Nagroda Comedy Wildlife Photo Awards zosta­ła ufun­do­wa­na w 2015 roku przez dwój­kę pro­fe­sjo­nal­nych foto­gra­fów Paula Joynsona-​Hicksa MBE i Toma Sullama, któ­rzy chcie­li stwo­rzyć kon­kurs sku­pia­ją­cy się na jaśniej­szej stro­nie foto­gra­fii dzi­kiej przy­ro­dy oraz pro­mo­wać ochro­nę przy­ro­dy poprzez humor. W tym roku kon­kurs wspie­ra Save Wild Orangutans, prze­ka­zu­jąc na cele cha­ry­ta­tyw­ne 10% swo­ich przy­cho­dów net­to. Inicjatywa chro­ni dzi­kie oran­gu­ta­ny w Parku Narodowym Gunung Palung na Borneo i wokół niego.

Zwycięzców pozna­my 22 paź­dzier­ni­ka, a autor naj­lep­szej foto­gra­fii wygra nie­sa­mo­wi­te, tygo­dnio­we safa­ri z Serian Alexa Walkera w Masai Mara w Kenii, a tak­że wyjąt­ko­we, ręcz­nie wyko­na­ne tro­feum z Art Garage w Dar es Salaam w Tanzanii. Głosuj na naj­lep­sze zdję­cie na stro­nie: Comedy Wildlife Photo Awards.

Zwycięzcą kon­kur­su oka­zał się Ken Jensen ze zdję­ciem po tytu­łem „Ouch!“ – mał­pa zawi­sła na dru­cie w dość nie­przy­jem­nej pozycji.

1
Złapię cię!

świstaki
© Kranitz Roland /​ Comedy Wildlife Photography Awards 2021. Agfalva, Węgry
Świstak z zupeł­nie innej stro­ny. Zwierzę: świ­stak. Miejsce zdję­cia: Węgry

2
Zabawa w chowanego

niedżwiedż
© Pal Marchhart /​ Comedy Wildlife Photography Awards 2021. Budapeszt, Węgry
Młody niedź­wia­dek bawi się w cho­wa­ne­go. Zwierzę: Niedźwiedź bru­nat­ny. Miejsce zdję­cia: Karpaty rumuń­skie, Rumunia

3
Liść na głowie

gołąb
© John Speirs /​ Comedy Wildlife Photography Awards 2021. Oban, Wielka Brytania
Wsiadł do auto­bu­su czło­wiek z liściem na gło­wie
Nikt go nie pora­tu­je nikt mu nic nie powie
Tylko się każ­dy gapi
Tylko się każ­dy gapi i nic.(…) (Elektryczne gita­ry). Zwierzę: gołąb. Miejsce zdję­cia: Oban w Szkocji

4
Cho na solo

orzeł i świstak

5
Pst! Pst!

zwierzęta
© Jan Piecha /​ Comedy Wildlife Photography Awards 2021. Kassel, Niemcy
Mały szop opo­wia­da innym swo­je histo­rie. Zwierzę: szop. Miejsce zdję­cia: Kassel, Niemcy

6
Ouch!

małpa
© Ken Jensen Burnley /​ Comedy Wildlife Photography Awards 2021. Wielka Brytania.
Złota jedwab­na mał­pa w Yunnan w Chinach – to wła­ści­wie pokaz pre­cy­zji, jed­nak w pozy­cji, w któ­rej znaj­du­je się mał­pa, wyglą­da to dość bole­śnie! Zwierzę: zło­ta jedwab­na mał­pa. Miejsce zdję­cia: Yunnan Chiny

7
Majestatyczny i pełen wdzięku bielik amerykański

orzeł
© David Eppley /​ Comedy Wildlife Photography Awards 2021. PT CHARLOTTE, Stany Zjednoczone.
Bald Eagles będzie uży­wać tego same­go gniaz­da przez lata, a nawet deka­dy, doda­jąc do nie­go gałąz­ki przez cały sezon lęgo­wy. Zwykle są bar­dzo spraw­ne w zry­wa­niu gałę­zi z drzew pod­czas lotu. Prawdopodobnie zmę­czo­ny pra­cą bez prze­rwy przez cały ranek przy nowym gnieź­dzie, ten kon­kret­ny Bielik nie poka­zy­wał swo­jej naj­lep­szej for­my. Tak, cza­sa­mi chy­bia­ją. Chociaż wyglą­da to bole­śnie, orzeł odzy­sku­je siły po zale­d­wie kil­ku zama­szy­stych ude­rze­niach skrzy­dła­mi i posta­na­wia tro­chę odpo­cząć przed kolej­nym lotem. Zwierzę: bie­lik ame­ry­kań­ski. Fotografowany w: Południowo-​Zachodnia Floryda, USA

[td_​smart_​list_​end]

Wszystkich fina­li­stów i zwy­cięz­ców pozo­sta­łych edy­cji znaj­dziesz na stro­nie kon­kur­su

Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Podziel się
Czytaj także

Adam Słodowy dał nam przykład. Zrób to sam

W pierwszy weekend grudnia Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie zamieni się w centrum majsterkowania i naprawiania. Wydarzenie w duchu dziedzictwa Adama Słodowego, który obchodziłby swoje...
- reklama -
Jednym Okiem
To już weekend

Bociany w 2022 roku jeszcze nie dotarły z Afryki do Polski

Bociany zwiastują wczesną wiosnę, jednak czy tak będzie w roku 2022? Bociany zaczęły odwiedzać swoje gniazda, ale - jak się okazuje - wcale nie...

Przyleciały pierwsze w 2022 r. bociany. Gdzie teraz są?

Zwykle bociany przylatują do Polski, gdy zaczyna się astronomiczna wiosna. Tak, już są w Polsce pierwsze bociany. W 2022 roku przyleciały dwa dni przed...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...