- reklama -
Strona głównaEnergiaEnergetyczne oszczędności dla domu ze...

Energetyczne oszczędności dla domu ze wsparciem Taurona

Blisko 80 pro­cent wła­ści­cie­li mikro­in­sta­la­cji w TAURONIE zain­sta­lo­wa­ło ją z chę­ci wyge­ne­ro­wa­nia oszczęd­no­ści – wyni­ka z badań fir­my. Produkcja prą­du ze słoń­ca, efek­tyw­niej­sze ogrze­wa­nie domu i napra­wy domo­wych urzą­dzeń to roz­wią­za­nia ener­ge­tycz­ne­go lide­ra przy­no­szą­ce real­ne oszczęd­no­ści w domo­wych budże­tach. Niemal poło­wa klien­tów TAURONA korzy­sta z dodat­ko­wych usług i pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych przez firmę.

TAURON rusza z nową kam­pa­nią infor­mu­ją­cą o roz­wią­za­niach wspie­ra­ją­cych zarów­no oszczęd­no­ści, jak i domo­wą efek­tyw­ność energetyczną.

Dzięki roz­wią­za­niom, któ­re przy­no­szą oszczęd­no­ści wspie­ra­my gospo­dar­stwa domo­we w efek­tyw­nym pozy­ski­wa­niu i gospo­da­ro­wa­niu ener­gią. Włączamy klien­tów do Zielonego Zwrotu i tym samym do sie­ci ener­ge­tycz­nej TAURONA pod­łą­czo­na jest już bli­sko jed­na trze­cia wszyst­kich mikro­in­sta­la­cji w Polsce. – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON. – Szacujemy też, że tyl­ko w tym roku kolej­ne 2 mln zło­tych z nasze­go pro­gra­mu dofi­nan­so­wa­nia tra­fi do domo­wych budże­tów klien­tów, któ­rzy zde­cy­du­ją się na wymia­nę ogrze­wa­nia na bar­dziej wydaj­ne – doda­je pre­zes TAURONA.

Pewna produkcja ze słońca

Eksperci TAURONA zwra­ca­ją uwa­gę na opła­cal­ność insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych. Na naj­więk­sze oszczęd­no­ści mogą liczyć te gospo­dar­stwa domo­we, któ­re zmak­sy­ma­li­zu­ją auto­kon­sump­cję, czy­li bie­żą­ce zuży­cie pro­du­ko­wa­nej ener­gii elek­trycz­nej. Im lepiej dopa­so­wa­na insta­la­cja do rze­czy­wi­ste­go zuży­cia i więk­sza auto­kon­sump­cja ener­gii wytwo­rzo­nej przez tę insta­la­cję, tym oszczęd­no­ści z foto­wol­ta­iki są więk­sze i moż­na zna­czą­co obni­żyć rachun­ki za energię.

Dodatkowo w ramach wspar­cia klien­tów, któ­rzy posia­da­ją już funk­cjo­nu­ją­cą insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną, TAURON w ramach usłu­gi Ochrona foto­wol­ta­iki 24H, umoż­li­wia uni­kal­ne ubez­pie­cze­nie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, obej­mu­ją­ce jej urzą­dze­nia oraz poten­cjal­ną utra­tę przy­cho­dów na sku­tek nie­czyn­nej mikroinstalacji.

Oszczędności klien­tów zwią­za­ne są z wiel­ko­ścią pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej. W tym zakre­sie ubez­pie­czy­ciel odpo­wia­da za stra­tę finan­so­wą ubez­pie­czo­ne­go spo­wo­do­wa­ną wystą­pie­niem niż­szej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej niż zakła­da­na teo­re­tycz­nie dla danej mikro­in­sta­la­cji do 4500 zł w każ­dym rocz­nym okre­sie ubezpieczenia.

Pomocny serwisant

Niemal poło­wa klien­tów TAURONA korzy­sta z dodat­ko­wych usług i pro­duk­tów mar­ki. Jednymi z naj­po­pu­lar­niej­szych są usłu­gi ser­wi­san­tów, z pomo­cą któ­rych moż­na mię­dzy inny­mi napra­wić domo­we sprzę­ty AGD/​RTV, takie jak tele­wi­zor, pral­ka czy lodówka.

Nasi klien­ci od lat chęt­nie korzy­sta­ją ze wspar­cia ser­wi­san­tów i napra­wy urzą­dzeń, doce­nia­jąc tym samym wyni­ka­ją­ce z tego korzy­ści eko­no­micz­ne, eko­lo­gicz­ne i te odno­szą­ce się do wygo­dy i bez­pie­czeń­stwa – mówi Rafał Soja, pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż. – Ponad 80 pro­cent kon­su­men­tów korzy­sta­ją­cych z usług ser­wi­san­tów TAURONA dekla­ru­je chęć ponow­ne­go sko­rzy­sta­nia z nich w przy­szło­ści, a bli­sko 70 pro­cent klien­tów zde­cy­do­wa­nie pole­ci­ło­by pro­duk­ty i usłu­gi TAURONA swo­im bli­skim – pod­kre­śla pre­zes Soja.

Korzystne ogrzewanie

Energetyczny lider kon­ty­nu­uje w tym roku swój pro­gram dota­cji do wymia­ny ogrze­wa­nia pn. „Ogrzej się z TAURONEM”. Ze zwięk­szo­nej w tym roku dopła­ty wyno­szą­cej nawet 4400 zł moż­na sko­rzy­stać będąc wła­ści­cie­lem lub współ­wła­ści­cie­lem domu jed­no­ro­dzin­ne­go i chcąc wymie­nić sta­re źró­dło cie­pła na nowe i efektywniejsze.

Do tej pory uczest­ni­cy pro­gra­mu otrzy­ma­li już ponad milion zło­tych dota­cji do wymia­ny ogrze­wa­nia. W tym roku TAURON sza­cu­je, że wypła­ci kolej­ne 2 mln zło­tych dota­cji dla gospo­darstw domo­wych z czte­rech woje­wództw. Łączne dofi­nan­so­wa­nie może się­gać nawet sto pro­cent war­to­ści inwe­sty­cji w domo­we ogrzewanie.

Dofinansowanie obej­mu­je wymia­nę dotych­cza­so­we­go źró­dła cie­pła na roz­wią­za­nia o wyż­szej kla­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Bezzwrotne dofi­nan­so­wa­nie przy­zna­wa­ne jest w tym roku na pom­pę ciepła.

Tarcza dla domu

Oszczędności dla gospo­darstw domo­wych zapew­nia­ją tak­że ogra­ni­czo­ne ceny prą­du w ramach rzą­do­wej Tarczy Solidarnościowej. Wszystkie gospo­dar­stwa domo­we, bez koniecz­no­ści skła­da­nia oświad­cze­nia, będą korzy­stać z zamro­żo­nych cen do limi­tu zuży­cia 2000 kWh.

Klienci, któ­rzy są upraw­nie­ni do sko­rzy­sta­nia z pod­wyż­szo­nych limi­tów 2600 kWh lub 3000 kWh muszą zło­żyć spe­cjal­ne oświad­cze­nia i mają na to czas do 30 czerwca. 

Kampania pod hasłem „Umówmy się” emi­to­wa­na będzie w mediach ogól­no­pol­skich, lokal­nych i w inter­ne­cie do koń­ca czerw­ca. Porady eks­per­tów TAURONA doty­czą­ce efek­tyw­nych roz­wią­zań ener­ge­tycz­nych dla domu będą mię­dzy inny­mi w kolej­nym e‑booku oraz na blo­gu lepiej​.tau​ron​.pl.

Więcej na tau​ron​.pl/​u​m​o​w​m​y​sie

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...
A jeszcze lepsze jest to...