- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Featured

Przeczytaj rów­nież o:

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy ofe­ru­ją­ce inn­no­wa­cyj­ne pro­duk­ty spo­żyw­cze, jak np. roślin­ne zamien­ni­ki mię­sa a tak­że eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nia, apli­ka­cje, nowe tech­no­lo­gie pro­duk­cji żyw­no­ści, mogą zgła­szać się do Grupy…

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, ener­go­osz­częd­ny i samo­wy­star­czal­ny – to idea, któ­rą od daw­na pró­bu­ją reali­zo­wać pro­jek­tan­ci. Czy moż­na żyć w domu off-​grid, bez dostę­pu do sieci…

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kop­ciu­chy mają znik­nąć z domów w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim. Małopolska uchwa­ła anty­smo­go­wa wydłu­ży­ła do maja 2024 roku moż­li­wość uży­wa­nia kop­ciu­chów. Mimo to…

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W cią­gu 50 lat, w pesy­mi­stycz­nym sce­na­riu­szu sosna, świerk i brzo­za mogą cał­ko­wi­cie znik­nąć z tere­nu Polski. Takie będą kon­se­kwen­cje zmian kli­ma­tu. Sosna zwy­czaj­na (pinus sylve­stris) jest…

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliar­dów to dużo, czy za dużo? A może jesz­cze za mało? Liczba lud­no­ści ma zna­cze­nie dla pla­ne­ty. Według sza­cun­ków ONZ, ósmy miliard ludzkość…

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją napra­wia­nia ubrań „Naprawiamy zimę“. Przez kil­ka dni, od czwart­ku 17 listo­pa­da do sobo­ty 19 listo­pa­da, w skle­pach 4F…

Wspólna przestrzeń do zmiany

Raport „Miasta stwo­rzo­ne na nowo przez Lynk & Co” opie­ra się na mię­dzy­na­ro­do­wym bada­niu prze­pro­wa­dzo­nym przez Ipsos. W bada­niu wzię­ło udział 8003 osób w…

Ceny prądu ograniczone. Złóż oświadczenie dla swojej firmy

Do koń­ca listo­pa­da małe i śred­nie przed­się­bior­stwa oraz inne upraw­nio­ne pod­mio­ty powin­ny zło­żyć oświad­cze­nie do swo­je­go dostaw­cy ener­gii, aby sko­rzy­stać z mak­sy­mal­nej ceny prądu…
Czytaj tak­że

Główne grzechy producentów ubrań

Fast fashion czy­li szyb­ka moda ma coraz więk­szy wpływ na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Kilka kolek­cji rocz­nie, kiep­skie mate­ria­ły, nie­bez­piecz­ne che­mi­ka­lia – to nam chce sprzedać…

Nocleg na dziko w lesie z własną kuchenką gazową

Lasy Państwowe wyzna­czą w każ­dym z 429 nad­le­śnictw obsza­ry, gdzie będzie moż­na zostać na noc­leg. Miejsca te będą do dys­po­zy­cji odwie­dza­ją­cych od 1 maja…

Prawdziwa czekolada ma swoją gorzką cenę

Prawdziwa cze­ko­la­da w PRL‑u była rzad­ką odro­bi­ną przy­jem­no­ści. Polskie mar­ki prze­rwa­ły, ale moc­no się zmie­ni­ły. Nie zda­je­my sobie też spra­wy, jak powsta­je cze­ko­la­da, którą…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -