7.5 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Featured

Przeczytaj rów­nież o:

Fotowoltaika balkonowa i na dachu. Bloki sięgają po dotacje

Rekordowe zain­te­re­so­wa­nie budzi foto­wol­ta­ika na blo­kach. Dotacje, któ­re przy­zna­je Bank Gospodarstwa Krajowego, prze­ko­nu­ją wspól­no­ty i spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we do inwe­sty­cji we wła­sną ener­gię. W lutym…

Drewno poużytkowe i poprodukcyjne to cenny surowiec

Coraz więk­szą uwa­gę przy­kła­da się do wyko­rzy­sta­nia w prze­my­śle surow­ców z recy­klin­gu. Dotyczy to tak­że drew­na. Z drew­na poużyt­ko­we­go i popro­duk­cyj­ne­go wytwa­rza się płyty,…

Polski fundusz wspiera platformę handlu metalami wtórnymi

Platforma do mię­dzy­na­ro­do­we­go han­dlu zło­mem i meta­la­mi z recy­klin­gu zdo­by­ła wła­śnie dodat­ko­we finan­so­wa­nie. Wśród inwe­sto­rów jest pol­ski fun­dusz. Światowy rynek han­dlu zło­mem sza­cu­je się obecnie…

Mikroinstalacje fotowoltaiczne wyprodukowały dwa razy więcej energii

W 2022 roku mikro­in­sta­la­cje wpro­wa­dzi­ły do sie­ci dys­try­bu­cyj­nych pra­wie 5,8 TWh ener­gii, czy­li o 109 proc. wię­cej niż rok wcze­śniej – podał Urząd Regulacji Energetyki. Mikroinstalacje…

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-​energetyczna to naj­więk­sze i naj­bar­dziej kosz­tow­ne przed­się­wzię­cie gospo­dar­cze o ska­li świa­to­wej. Jej sku­tecz­ność zale­ży od zaan­ga­żo­wa­nia wszyst­kich inte­re­sa­riu­szy. W Warszawie odby­wa się Polski…

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przy­jął sta­no­wi­sko w spra­wie rewi­zji dyrek­ty­wy budyn­ko­wej (EPBD). Za kil­ka lat wszyst­kie nowe budyn­ki będą zero­emi­syj­ne. Wejdzie też obo­wią­zek mon­to­wa­nia insta­la­cji sło­necz­nych. Jak…

Kiedy nie dostaniesz dodatku elektrycznego

Nie każ­dy, kto zło­żył wnio­sek o doda­tek elek­trycz­ny, dosta­nie pie­nią­dze. Jak się oka­zu­je, klu­czo­we zna­cze­nie ma fakt, gdzie zamiesz­ku­je­my. Gmina na tej pod­sta­wie może…

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno, pro­fe­sor pary­skiej Sorbony, zain­spi­ro­wał współ­cze­snych wło­da­rzy miast do świe­że­go spoj­rze­nia na ideę mia­sta 15-​minutowego. Zbyt dłu­go ci z nas, któ­rzy mieszkają…
Czytaj tak­że

2022

Bądź zmia­ną, któ­rą pra­gniesz ujrzeć w świecie.Be the chan­ge you want to see in the world.Mahatma Gandhi, „Autobiografia. Dzieje moich poszu­ki­wań prawdy“ 

IKEA zaczyna sprzedaż energii

Szwedzka IKEA roz­po­czy­na we wrze­śniu nową dzia­łal­ność – sprze­daż ener­gii klien­tom. Ta naj­więk­sza na świe­cie sieć skle­pów meblo­wych zamie­rza prze­ko­nać klien­tów do zielonej…

Wodorowe taksówki na ulicach polskich miast

Wodorowy samo­chód to w Polsce rzad­kość, ale moż­na je już zauwa­żyć na dro­gach. Takie auta ma zaofe­ro­wać klien­tom pierw­sza fir­ma tak­sów­ko­wa – iTaxi, która…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -