- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Featured

Przeczytaj rów­nież o:

Kolejna firma daje dofinansowanie do wymiany ogrzewania w 2023 r.

Dofinansowanie do wymia­ny ogrze­wa­nia na bar­dziej efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią. Dotacje przy­zna­je Tauron. We wrze­śniu inna ener­ge­tycz­na fir­ma ruszy­ła z pro­gra­mem dotacji…

Cable pooling w Hiszpanii. Iberdrola łączy słońce i wiatr

Iberdrola koń­czy budo­wę pierw­szej w Hiszpanii hybry­do­wej elek­trow­ni w for­mu­le cable pooling. Instalacja foto­wol­ta­icz­na o mocy 74 MW uzu­peł­ni kom­pleks elek­trow­ni wia­tro­wych BaCa o mocy 69 MW. Instalacja powstała…

Ekologiczna karta Banku Pocztowego

Banki sta­ra­ją się ogra­ni­czyć sto­so­wa­nie pla­sti­ku sto­su­jąc bio­de­gra­do­wal­ne two­rzy­wa. Ekologiczna kar­ta Banku Pocztowego zosta­nie wyko­na­na z mate­ria­łu pocho­dzą­ce­go z kuku­ry­dzy. Bank Pocztowy wpro­wa­dził w…

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e‑fakturę to jeden z naj­prost­szych spo­so­bów na uzy­ska­nie ponad 125 zło­tych obniż­ki rachun­ku za prąd – przy­po­mi­na­ją eks­per­ci TAURONA. Wybierając elek­tro­nicz­ną fakturę…

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spo­tka­ły się w ponie­dzia­łek 18 wrze­śnia z pre­zy­den­tem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spo­tka­nia w Ratuszu Miasta nie doszło­by, gdyby…

Wodorowy pociąg na Hel

Pierwszy raz w Polsce wodo­ro­wy pociąg poko­nał tra­sę z Gdynia-​Hel. Orlen kupił od spół­ki PESA Bydgoszcz nowo­cze­sną loko­mo­ty­wę, któ­ra jest pierw­szym w Polsce pojazdem…

iPhone 12 promieniuje. Czy jest się czego obawiać?

Francuska agen­cja rzą­do­wa naka­za­ła Apple zaprze­sta­nia sprze­da­ży iPhone’a 12 na tere­nie Francji. Stwierdziła, że emi­tu­je pro­mie­nio­wa­nie elek­tro­ma­gne­tycz­ne na pozio­mie wyż­szym niż stan­dar­dy Unii Europejskiej. Nie…

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (spa­ras­sis), strzę­piak, strzę­pu­lec, orysz, orosz, baran, kwo­ka, kozia bro­da. Te wszyst­kie okre­śle­nia doty­czą jed­ne­go grzy­ba. Rośnie od lip­ca do paź­dzier­ni­ka, poje­dyn­czo, u podstawy…
Czytaj tak­że

Prezent na święta. Przeczytaj, zanim kupisz kolejny ciuch

Fast fashion – to odpo­wied­nik fast foodów.  Ubrania i tek­sty­lia, któ­re wyrzu­ca­my, zapeł­nia­ją na świe­cie w każ­dej sekun­dzie całą śmie­ciar­kę. Jej zawar­tość lądu­je niemal…

Rusza Mój Prąd 5.0. Dla kogo jest dofinansowanie?

Rusza nowa edy­cja pro­gra­mu Mój Prąd. Dofinansowanie do foto­wol­ta­iki w 2023 r. będzie przy­słu­gi­wa­ło tyl­ko przy roz­li­cze­niu ener­gii na zasa­dach net-​billingu. Wysokość dota­cji i…

Tauron wspiera redukcję śladu węglowego firm

O bli­sko 600 tysię­cy ton ogra­ni­czy­ły emi­sję dwu­tlen­ku węgla fir­my i insty­tu­cje, któ­re sko­rzy­sta­ły w ubie­głym roku z odna­wial­nych źró­deł ener­gii TAURONA. Łączna wartość…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -