- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Featured

Przeczytaj rów­nież o:

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwit­nie­niem gło­wy sło­necz­ni­ka w cią­gu dnia podą­ża­ją za Słońcem. Ten ruch jest okre­śla­ny jako helio­tro­pizm i trwa przez krót­ki czas, gdy two­rzą się...

Fotowoltaika w pro­gra­mie Czyste Powietrze coraz bar­dziej popularna

Do inwe­sty­cji w domo­wą foto­wol­ta­ikę prze­ko­nu­ją Polaków utrzy­mu­ją­ce się wyso­kie hur­to­we ceny za ener­gię elek­trycz­ną. Do tego dota­cje z pro­gra­mu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmie­ca­nie zabo­lą. EcoRaport tygodnia

Senat przy­jął nowe­li­za­cję pra­wa, któ­ra pod­wyż­sza kary za zaśmie­ca­nie miejsc publicz­nych. Najniższa grzyw­na wynie­sie 500 zł. Kara za wywo­że­nie śmie­ci do lasu i ich...

Podatek od samo­cho­du zmie­ni nawy­ki Polaków

Samochody uży­wa­ne są coraz droż­sze. Płacimy podwój­nie - kupu­jąc auto, a potem zosta­wia­jąc spo­re sumy na sta­cjach paliw. Czy poda­tek od samo­cho­du spa­li­no­we­go zachęci...

Najtańszy sprze­daw­ca prą­du w 2022 r. poszu­ki­wa­ny. Na co zwró­cić uwagę?

Wraz z rosną­cy­mi staw­ka­mi za ener­gię elek­trycz­ną coraz wię­cej osób i firm szu­ka naj­tań­szych ofert. Niestety rośnie też licz­ba nie­uczci­wych prak­tyk. W efek­cie może...

Jak wyko­rzy­stać wodę desz­czo­wą w domu? NCBR szu­ka chętnych

Masz dom jed­no­ro­dzin­ny i chcesz mieć dar­mo­wą wodę? Przetestuj z nami inno­wa­cyj­ny sys­tem do reten­cjo­no­wa­nia wody – zachę­ca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)....

Zaciągamy dług eko­lo­gicz­ny. Ecoraport tygodnia

Światowy Dzień Długu Ekologicznego w 2022 r. wypadł 28 lip­ca. Do tego dnia ludz­kość wyko­rzy­sta­ła całą pulę zaso­bów, jakie Ziemia może odbu­do­wać w ciągu...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powie­dze­nie? To taki banał, któ­rym zawo­do­wy foto­graf czę­sto pocie­sza ama­to­rów. Pociesza, ale i kar­ci. Fotograf (posia­dacz apa­ra­tu lub apa­ra­tu w tele­fo­nie), wybiera...
Czytaj tak­że

Wspólnota

Wytrwałość, nie­odmien­ność, kon­se­kwent­ność, nie­złom­ność, usta­wicz­ność, meto­dycz­ność, cyklicz­ność, sys­te­ma­tycz­ność, dłu­go­trwa­łość, nie­ustę­pli­wość, zatwar­dzia­łość, kon­ti­nu­um, nie­ugię­tość, upo­rczy­wość, upór, sta­łość, nagmin­ność, chro­nicz­ność, kon­se­kwen­cja, dąże­nie. Wesołych, zdro­wych i rado­snych Świąt...

Grupa OLX zaofe­ru­je elek­try­ki na wynajem

Zamiast kupo­wać dro­gie auto elek­trycz­ne moż­na je wyna­jąć przez inter­net. Ruszył pierw­szy taki e-​salon elek­try­ków na abo­na­ment Carsmile, spół­ki z gru­py OLX. Jest to...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -